Archive for the ‘Ruggiero’ Tag

(0068)   Leave a comment

Yâqût  :   ‘al  Fârû

¿  En  hoe  zit  het  dan  met  dat  vaar-water  ?

Vòòr  dat  Ruggiero  (Rogier)  Sicilië  veroverde  op  de  Saracenen  //  waren  het  deze  Saracenen  die  de  scepter  zwaaiden  (“zwoeien”)  over  dit  eiland .   Het  vaar-water  dat  tussen  dit  ei-  en  het  vaste-land  lag  //  was  hen  goed  bekend  en  komt  voor  in  hun  bronnen .

Aj ,  daarvoor  moet  je  dus  arabisch  kunnen  lezen .

Deels  kan  ik  dit  probleem  omzeilen  door  wat  daarover  al  in  (anders-talige)  literatuur  geschreven  staat  //  te  lezen .  (-  en  men  bedenke [:]   dit  is  “tweede-hands”  kennis ,  dus  een  caveat  is  op  zijn  plaats -) .

De  naam   ‘al  Fârû   ( “de  Faro”)  vinden  we  gebruikt  door  Yâqût  (-  geboren  rond  1178  uit  griekse  ouders  //  maar  na  gevangen  genomen  te zijn  door  saracenen ,  werd  hij  verkocht  aan  een  koopman  uit  Bagdad  -)

(– zie  Michele  Amari  (1880 :  I ,  199  + xxx –) .

Daarnaast  werd  het  vaar-water  door  westelijke  Arabieren    Adwat  ‘ar  Rûm   genoemd ,  of  ook-wel    Adwat  ‘al   ‘Afranǵah     [:]   ( pas- / vaar-route  naar  Rome )  /   ( pas- / vaar-route  van  de  Franken ) .

(– zie  Michele  Amari  (1880 :  II ,  187  –)

____________

Michele  Amari    Biblioteca  Arabo-Sicula .  (versione  italiana) .  deel  I     [ Torino  +  Roma :  Ermanno  Loescher .  1880  ]   .

Advertisements

(0065)   Leave a comment

 

S.  Salvadore  de’  Greci

Als  je  kritiek  hebt  op  anderen  //  moet  je  het  zelf  natuurlijk  wel  goed  doen .   Dat  is  lang  niet  ( zo )  eenvoudig .

Bij  het  klooster  op  de  land-tong / sikkel  van  Messina  heb  ik  zijn/haar  naam  in  het  (middel-eeuwse)  latijn  vermeld  [ →  0031 ] .

Natuurlijk  moet  zij  van-origine  in  het  grieks  gesteld  zijn  geweest  //  want  immers  [:]  zijnde  het  moeder-klooster  over  andere  (kloosters)  die  een  byzantijnse  rite  volg(d)en  (-  volgens  de  [monastike / monnikken-]  regel  (ordo)  van  Basilius  van  Caesarea  [- in  Cappadocië ;  thans  Kayseri  (in  Turkije) –]  -)  in-welke  het  grieks   – als  liturgise  taal –   in  zwang  was .

Dus  moeten  we  op  zoek  gaan  naar  hoe  het  klooster  in  het  grieks  heette .   Tegelijk(ertijd)  (-  al–zoekende -)  leer  je  ook  heel  wat  over  de  geschiedenis  van  dat  klooster .

Zo  is  er  het  verhaal  over  [:]  om  welke  reden  dat  klooster  gesticht  is .

Het  is  nuttig  om  daar  kennis  van  te  nemen  //  omdat  zij  prijs-geeft  welke  status  dat  klooster  wel-niet  verworven  had .   Bovendien  leer  jij  (je) ,   hoe  men  aan  die  naam  komt [:]  S.  Salvatore  voor  dèze  locatie  op  dèze   land-tong .

Als-zodanig  leeft  die  naam  daar  niet  meer  voort  //  maar  is  zij  overgegaan  op  die  van  het  fort  die  haar  plaats  ging  innemen :  Forte  del  [Santissimo]  Salvatore .   Het  klooster  is  toen  verplaatst  [ naar   waar ? ] .

Nog  eerst  iets  over  de  naam  zelf [:]  salvatore  betekent   ( redder , verlosser )  en  (-  binnen  een  christelijke  contekst -)  wordt  zij/hij  geacht  naar  Christus  te  verwijzen .

Daarnaast  is  er  een  historise  contekst [:]  hoe  het  gekomen  is ,  dat  het  klooster  zo  heet .   En  juist  in  dit  geval  (namelijk  Messina)  is  hier  voldoende  klaarheid  over ;   althans [:]  er  is  een  verhaal  [bekend] ,  die  de  historise  achter-grond  verder  inkleurt ;;  met  name ,  omdat  de  bevrijding  van  Sicilië ,  onder  het  juk  van  de  Saracenen  vandaan  //  in  Messina  aanving [:]    Brevis  historia  liberationis  Messanæ  a  Saracenorum  dominatu  per  Comitem  Rogerium  Normannum  factæ  a  Messanensibus  coactum .

Dat  werk  heb  ik  niet  gelezen  //  maar  wel  zoals  Silvestro  Marulí  (Maurolico)   abt  van  het  Cisterciënser  klooster  (S.)  Maria  di  Roccamadore –   het  verhaalt .

Nadat  3  Messinese  burgers  bij  Rogier  (Ruggiero)  in  Mileto  hun  nood  kwamen  klagen ,  dat  zij  zwaar  hadden  te   lijden  onder  de  overheersing  van  de  Saracenen  //  stelde  hij  (Rogier)  een  vloot  samen  om  de  stad  te (helpen)  bevrijden  (-  èn   mag  men  aannemen  [:]  met  hulp  van  Messinese  burgers ,  die  verwittigd  zullen  zijn  van  de  plannen ,  nadat  die  drie  weer   [- na  hun  geheime  missie -]  in  hun  stad   terug-gekeerd   waren-) .

« Ma  ritornando  à  Ruggiero ,  il  quale  de  Reggio  haue(n)do  raccolto  da  mille  e  cento  valorosi ,  e scielti  soldati ,  con  26. fra  Naui ,  Galeotte ,  e Vascelli  al  fin  peruenne  al  braccio  del  Porto  di  Messina ;  doue  hoggidì  vi  è  la  Torre  detta  la  lanterna ,  &  iui  sbarcato  vidde  verso  la  punta  di  detto  braccio  dodici  Christiani  appiccati  per  man  de  i  Saracini :   e  di  ciò  molto  ramaricatosi ,  s’inginocchiò  in  terra ,  e  mirando  verso  il  Cielo  fece  voto  di  fondare ,  e  far  edificare  il  quel  luogo  vna  Chiesa  dedicata  al  Saluator  del  Mondo ,  co(n)  vn  Monastero  dell’ordine  di  San  Basilio ,  nel  quale  s’havesse  à  far  continoue  orationi  per  l’anime  di  quei  dodici  defunti  come  doppo  fece  hauendo  ottenuta la  vittoria  della  Città ,  e  di  tutto  il  Regno . »

Hier  stop  ik  even  en  merk  het  volgende  op :

[1°] de  vuur-toren  wordt  hier  gewoon   lanterna  genoemd ;  zonder  enige  toevoeging  (-  dus  niks  geen  “del  Montorsoli” -) .

[2°] hij  (Rogier)  zag  op  die  land-tong  12  gehangene  christenen ,  het-welk  hem  deed  besluiten  een  eed  te  zweren  om  ter  hunner  gedachtenis  een  kerk  met  klooster  op  die  plek  te  zullen  bouwen  (-  hetgeen  later  ook  geschied  is -) .

[3°] Rogier  is  dus  de  stichter  daarvan .

[4°] aan  deze  plek  kan  men  – als  het  ware –   de  algehele  bevrijding  van  Sicilië  toeschrijven  //  want  vanaf  hier  “begon  de  victorie”  (-  en  dus  tevens  (de) verlossing -)  voor  het  hele  eiland .

Derhalve  kan  (-  op  basis  van  de  geschiedenis -)   salvatore   mèèr-duidig  worden  uitgelegd :   betrekking-hebbend  op

[1°] Christus / God ;

[2°] 12  gehangene  christenen  (als  geheel) ;  namelijk  dat  zij  (als  geheel)  in  gedachtenis  worden  gehouden  door  de  bouw  van  dèze  kerk  met  klooster ;  hun  nagedachtenis  (- in  de  vorm  van  een  kerk  met  klooster -)  is  als  symbool  te  verstaan  voor  de  redding  van  Sicilië  (-  onder het  juk  van  de  Saracenen  van-daan -) ;

[3°] Rogier ;  de  (werkelijke)  stichter  van  deze  kerk  en  klooster ;  tevens  “bevrijder  van  Sicilië” .

____________

Silvestro  Marulí   Historia  sagra  (intitolata)  Mare  Oceano  di  tutte  le  religioni  del  mondo .  [ Messina :  (Nella  Stamparia  di)    Pietro  Brea .  1613 ] ;  bz. 63   70 ] .

[  →  https://books.google.hu/books?id=jtwPd2hD96cC&pg=PA63  ]

 

(0060)   Leave a comment

 

in  Lingua  Phari  Messanae

De  tot-nu-toe  oudst-bekende  vermelding  van  een  vuur-toren  in  Messina  is  een  indirecte .   Als  plaats-omschrijving  van  de   St.-Salvator–kerk (/-klooster)  te  Messina  wordt  in een  oorkonde  van  koning  Rogier  (- oftewel  Ruggiero -)   geschreven [:]  

«  templum  S.  Salvatoris  in  Lingua  Phari  Messanae »

( “tempel”  van  St.-Salvator  op  de  land-tong  van  de  vuur-toren  van  Messana  ( =  Messina ) ) .

Deze  land-tong  is  tevens  de  sikkel  (zankle)  die  een  natuurlijke  haven  verschaft  aan  genoemde  stad  [ Messina ] .

Of  dit  dan  ook     vuur-toren  is  geweest  waarnaar  (het  vaar-water)  Faro  is  vernoemd  //  laat  zich  niet  meteen  vast-stellen  [:]  een  oorzakelijk  verband ,  beschreven  in  enig  historise  schriftelijke  bronnen   //  ken  ik  er  niet  van .

Tòch  is  er  iets  interessants  aan  de  hand  met  “deze  vuur-toren” //  althans [:]  niet  dèze  hier-genoemde  //  maar  een  latere  opvolger  van  de  vuur-toren  op  deze  land-tong  (-  //  hoewel  niet  per-definitie  gelegen  op  precies  exact  dezelfde  plek -) [:]   la  lanterna  del  Montorsoli .

( wordt  vervolgd )