Archive for the ‘Pharos’ Tag

(0072)   Leave a comment

(0072)

Pharos  van  Alexandrië

En  daarmee  wilde  ik  deze  eerste  reeks   (-  en  reis -)   besluiten .

Voor  mij  verrassend  was ,  dat  ik  al-doende  tot de  ontdekking  ben  gekomen ,  dat   varen  een  “omgetoverd”  woord  is ,  dat  zijn  oorsprong  vindt  in  een  hellenistisch-grieks  woord  dat  zelf  een  object  aanduidt [:]  een   ( vuur-toren ) [:]  de    Pharos  van  Alexandrië  (-  welk  woord  op  zijn beurt weer in nauwere betrekking staat  tot  pharao  -) .  

In-feite  dus   een  ontlening .   //  maar  met  dit  verschil ,  dat  er  zeker  ook  een  lang  traject  aan  [taal-]overlevering  heeft  plaats-gevonden ,  waardoor  het  “spoor-terug”   zowat  uitgewist  was .

Daarbij  valt  ook  op ,  dat  de  “spel-wijze”  door  zijn  “behoudende  rol”  en  traditie  als  een  vinger-afdruk  van  taal-klanken ,  ons  hiertoe  in  staat  stelde .

Dit  druist  nogal  in  tegen  het  standaard-“beeld”  (-  of  eigenlyk  beter  [:]  standaard-visie -)  dat  talen  “zich  ontwikkelen”  volgens   regel-matige  klank-matige  veranderingen   ( “taal-wetten / -regels” ) .

Hoe  precies  dat  proces  verliep  //  laat  ik  nu  even  buiten  beschouwing  /\  maar  zeker  is  in  ieder  geval   wel ,  dat  de  ontwikkeling  van  de  “schrijf-kunst”  een  “ongekende”  invloed  heeft  uitge-oefend  op  de  ontwikkelings-gang  van  talen  zelf  en  ook  – haast  ongemerkt –  op  de  manier  hoe  wij  dat  wordings-proces  kunnen  “bevatten”  ( en  reconstrueren )   waar  die  klanken  “verstomd  zijn” .

Om  goed  zicht  op  dat  proces  te  houden ,  kan  men  eigenlyk  niet  zonder  een  methodologise  premisse   (- en  vereiste -)  om  ten-allen-tijde  òòk  de  “oorspronkelyke   woord-vorm”  aan  de  lezer  mee  te  geven  om    het  historise  beeld  recht  te  doen .  En  er  een  klank-matige  analyze  erbij  te  geven ,  zodat  men  zich  daarbij  een  “klank(-reeks)  bij  kan  inbeelden”  (  erbij  kan  denken ) .    Zo-waar  geen  sine-cure !

Daarbij  diene  men  ook  rekening  te  houden  met  het  wispel-turige  “lot  van  de  mensheid  zelve”  als  het  gaat  om  een  waar-achtige  geschiedenis  van  “de  menselyke  taal-geschiedenis”  te  schetsen .   En  daarbij  moet  zeker  niet  uit  het  oog  worden  verloren , dat  de  mens  lang  niet  altijd   zijn  “mede-mens“  vrede-lievend   te-gemoet  trad .

De  reden ,  dat  ik  juist  bij  deze  72-ste  pōsting  deze  reeks  wil  afsluiten    //  is  – opnieuw –  een  historisch  feit [:]  namelyk ,  dat  er  – zo  het  verhaal  wil   ( “de  geschiedenis” ) –  72  geleerden  werden  aangesteld  in  Alexandrië (- hoe toepasselyk -) om de bijbel uit het “hebreeuws” (- ¿ welke versie dan ? -) in het grieks ( van die dagen ) te vertalen [:]

( de Septuaginta ) .

Moge er een 2-de reeks op volgen !

En VAAR – WEL !

Advertisements

(0070)   Leave a comment

Varen

Dit  keer  een  zeer  gewaagd  uitstapje  naar  de  etymologise  banden  met  andere  talen .

En  wel  de  verhouding  tussen  het  griekse  φαρος  en  ndl.  (- als  representant  van  de  “germaanse  talen” -)   varen .  

Het  is  niet  gebruikelyk  om  varen  op  te  vatten  als  een  woord  dat  is  afgeleid  (!)  uit  het  grieks  .

Wat  men  echter  niet  moet  vergeten  //  is  de  wan-verhouding  tussen  de  overlevering  van  beide  talen [:]   we  krijgen  pas  zicht  op  “het  nederlands”  vele  eeuwen  nà  dat  wij  al  kennis  kunnen  nemen  van  het  grieks .   ¿  Wat  is  er  in  die  tussen-liggende  tijd  gebeurd ?   ¿  Wat  is  de  werkelijke  verhouding  tussen  beide  talen ?

Varen   doe  je  over  zee  //  maar  in  het  (hoog-)duits  gaat  dat  over  de  weg [:]  fahren .   Dit  verschil  in  betekenis  moet  zo  zijn  historise  reden  hebben .

Als  varen  in  de  zin  van   ( varen )  de  meer  oorspronkelijke  betekenis  heeft  weten  vast  te  houden  //  moet  de  betekenis  in  het  (hoog-)duits  in  een  latere  [ontwikkel-]fase  ontstaan  zijn .  Als-dan   (- dus  gesteld  dat  het  voor-gaande  waar  is -)  is  het  duitse  woord  waarschijnlijk  uit  een  “oud-nederlandse”  (- of  frizoonse -)  bron ([woord])  overgenomen .   Dit  ligt  in-zoverre  voor  de  hand  //  aangezien  sprekers  van  een  oud-nederlandse  (?)  of  anders  een  frizoonse  taal ,  aan  de  kust  woon-achtig  waren  ///   maar  men  bedenke [:]  een  bewijs  voor  deze  [ontwikkelings-]gang  is  hiervoor  (nog)  niet  geleverd .  

Eèn  probleem  is  onder-andere  de  relatief  late  overlevering  van  het  “oud-nederlands”  [–  die  term  is  trouwens  weinig  gelukkig  gekozen –]  en  het  frizoons .   Bovendien [:]  “onze”  kennis  van  welke  taal / talen  in  deze  kust-streken  gesproken  zijn  //  is   uiterst  pover ,  of   beter  gezegd [:]   dramatisch-slecht  bekend .

Anderzijds [:]  het  werk-woord  varen  heeft  ook  een  religieuze  inslag .  Dat  zal  men  misschien  niet  zo  snel  herkennen  //  maar  in  het  (hoog-)duits  is  dat  veel  makkelijker  te  door-zien .

In  die  taal  is  een  algemeen  woord  Pfarrer ,  dat  men  kan  vertalen  als   ( dominee ) .   Het  nederlands  heeft  hiervoor  geen  gelijkend  equivalent  (woord)  [:]  wel  naar  betekenis  //  maar  niet  naar  klank  èn  betekenis .   Immers [:]   aan  een  hd.  pf-  (als  begin-klank)  correspondeert  in  het  nederlands  een  p- ;   vergelijk [:]

pferd  (:)  paard .

Maar  ¿  waarom  zou  pfarrer  iets  met  varen  te  maken  moeten  hebben ?

(0067)   Leave a comment

La Lanterna

Hiermee  zien  we ,  dat  èèn  van  de  kern-vragen  –  al  aan ’t  begin  genoemd  [ →  (0001) ]  –

   ¿ in  welke  taal  is  de  naam  opgetekend ?

een  cruciale  vraag  is  en  – bij  onze  zoek-tocht  daarnaar –   hier  interessante  inzichten  oplevert [:]  de  thans  gangbare  naam Lanterna  della  Montorsoli  is  een  relatief  laat   verzinsel  (-  d.w.z.  in  ieder  geval  later  dan  de  16-de  eeuw -) .

In  de  16-de  eeuw  werd  de  vuur-toren  op  zijn  italiaans  gewoon  Lanterna  genoemd :

«  Dovendosi  in  questo  tempo  rinnovare  la  Torre  detta  la  Lanterna  sul  braccio  del  Porto ,  per  benefizio  de’  Naviganti ,  a  spese  del pubblico  (…) »

(-  treffens  het  jaar  1555 ;  het  39-ste  van  Karel V ;  Cajo  Domenico  Gallo 1758 ,  deel 2 ,  bz. 548  -)

//  maar  in-origine  moet  zij  echter  uit  het  grieks  stammen  (-  of   misschien  zelfs  nog  uit  een  andere  taal -)  en  luidde  geheel  anders .

Hoe-dan-ook [:]  die  connexie  met  het  grieks  is  frappant  en  ook  qua  historie  zeer  “illuster” ,  ik  bedoel [:]  bizonder  inzicht-gevend .   Om  dat  te  illustreren ,  wijk  ik  iets  af  van  [het  pad  van]  het  licht-spoor  van  de  taal-kunde  //  en  richt  mij  op  de  historie  van  “de  lantaarn”  zelf .

Zo  schrijft   Giuseppe  Buonfiglio  (e  Costanzo)  (bz. 67~68) [:]

«  Ma  la  Torre  c’hoggidi  si  vede  non  perfettionata ,  con  grande  &  fortissima  struttura  di  pietre  ri[-] /68:/  quadrate ,  &  lavorate  à  bugne  veduta  habbiamo  la  sua  edificatione  ne’  tempi  nostri ;  &  parimente  si  vede  per  scrittura  il  lascio (1)  che  una  Donna  Greca  dell’ Isola  di  Candia  fece  d’ un’ oliveto ,  qual’  acquistò  habitando   in  Messina ,  del  cui  oglio  s’ accendesse  questo  notturno  lume ,  &  è  vicino  il  Torrente  di  Bordonaro  nella  contrada  nomata  Calorendi .   Et  in  sulla  porta  di  questo  nuovo  edificio  si  vede  l’ arma  Imperiale  di  Carlo  V.  Rè  di  Sicilia  con  l’ arme  à  canto  della  Città  di  Messina ,  &  con  l’ infrascritto  Epitafio  intagliato  in  tavola  di  marmo .

D.  O.  M.

Carolo  V.  Imperante ,  Hispaniarum  &  utriusq:  Siciliæ  Rege ,  Joannes  Vega  Prorex  Turrim  Calofarum  ad  exponendas  noctu  navigantibus  faces ,  Publ.  Imp.  Constr.  Curavit .

Jacobo  Spathaforio ,  Nicolao  Sollima ,  D.  Ascanio  Marullo ,  Petro  Benedicto ,  Hieronymio  Romano ,  Stephano  Messenio  Juratis ,  Francisco  Romano ,  &  Joanne  Jurba  Provisoribus .   M D L V .

Et  di  sotto  si  legge  intagliato  questo  Distico .

Ne  tibi  fallacis  rapiant  discrimina  ponti ,

Hæc  tibi  fax  monstret ,  nocte  viator  iter .

»

Het  hier-aangehaalde  heeft  iets  innerlijk-tegenstrijdigs [:]  aan  de  ene  kant  gebruikt  de  auteur  de  woorden  nuovo  edificio  (nieuw  gebouw)  ///  terwijl  de  aangehaalde  tekst ,  die  op  een  marmeren  plaat  gebeiteld  staat  //  het  heeft  over [:]  curavit [ =  (hij)  heeft  zorg  gedragen  voor ] ,  waarmee  geïmpliceerd  wordt ,  dat  het  gebouw  of  de  installatie  (weder-)  hersteld  is ,  zoals-ook  CD Gallo  (1758 : 2, 548)  die  spreekt  van   rinnovare  .

Opvallend  is  verder ,  dat  op  die  marmeren  tafel  het  specifike  gebouw  (-  dus  de  vuur-toren -)  in  het  latijn  als   Turrim  Calofarum   genoemd  wordt .

En  kijken  we  naar  het  gebouw  zelf ,  zoals  het  er  nu  uit-ziet ;  bijv.   [:]

[  →  https://uominielighthouse.wordpress.com/2013/01/21/la-lanterna-del-montorsoli-tra-storia-architettura-e-simbolismo/attachment/2/#main ]  

//  dan  doet  zij  toch  erg  archaïsch  aan  met  zijn  prominente  trap ;  en  nog  bizonderder [:]  het  lichte  tapse  helling-vlak  van  het   muur-werk   (- in  twee  stukken ;  de  ene  iets  steiler  dan  de  andere -) .

¿  Zou  er  niet  een  nader  verband  kunnen  zijn  met  de  pharos  van  Alexandrië ?

¿  En  heeft  men  bedoeld  of  onbedoeld  deze  band  willen  versterken  door  (- in  de  19-de  eeuw -)  op  deze  basis-toren  een  octogonale  bouw  met  daar-bovenop  weer  een  cilindrise  boven-bouw  (de  licht-koepel  zelf)  te  plaatsen  (?)  (-  welk  stramien  overèèn-komt  met  die  van  de  Alexandrijnse  vuur-toren -) .

Vreemd ,  dat  ik  daar  helemaal  niets  over  kan  vinden  (-  nl.  de  relatie  tussen  de  vuur-toren  van  Messina  en  die  van  Alexandrië  -) .

¿  En  wat  betekent  Calofarum  ?  ¿  Is  daarbij  te  denken  aan  samen-hang  met  [lat.]  calor   ( hitte ,  gloed )  (?) ;  in  dat  geval  zou  men  het  woord  moeten  op-splitsen  in   calo-farum  (!) .

En  hier  stuiten  wij  op  een  typisch  probleem ,  dat  bij  de  interpretatie  van  namen  die  wij  overgeleverd  hebben  uit  (èèn  of  andere  fase  van  het)  latijn  //  ons  parten  speelt [:]  zulke  namen  zijn  soms  mèèr-ledig  te  interpreteren  (-  afhankelijk  van  hoe  men  dat  woord  opdeelt -) .   En  kent  men  niet  bij-voorbaat  al  de  juiste  betekenis  van / voor  een  bepaald  woord  //  dan  is  men  in-feite  een  speel-bal  van  de  eigen  ideeën  (fantasieën)   (-  tenzij  er  additionele  gegevens  gevonden  worden ,  die  die  fantasie  kunnen  beteugelen -) .

____________

Giuseppe  Buonfiglio ,  e  Costanzo    Messina  citta  nobilissima .  [ Venezia  .  1606 ]   [ Messina :  nella  Regia  Stamparia  di  D.  Michele  Chiaramonte ,  ed  Amico .  1738  ]   .

Cajo  Domenico  Gallo    Annali  della  città  di  Messina ,  capitale  del  regno  di  Sicilia .   [deel 2]  [ Messina :  per  Francesco  Gaipa  Regio  Impressore .  1758  ]   .

(0057)   1 comment

Middelfart

//  Maar  dat  kan  toch  helemaal  niet  ! ??  [:]  dat  varen  een  “soort  ontlening”  is  van  het  woord  voor  een  eiland  nabij  Alexandrië ,   PHaros  geheten ,   en  waar  ooit  een  vuur-toren  als  “wereld-wonder”  te  bewonderen  was (?) .   [–   Zelfs  een  wereld-wonder  gaat  eens  ten-onder –]  .

¿  Weet  deze  auteur  dan  helemaal  niets  van  vergelijkende  taal-wetenschappen  en  “indo-europese  talen”   [ af ] ?

¿  Of  raakt  hij  hier  aan  een  probleem ,  dat  “voor  het  gemak”  maar  wordt  overgeslagen  of  misschien  zelfs  niet  gezien  wordt  dan-wel  ( opzettelijk )  weg-geredeneerd  wordt ?

¿  Hoe  gaan  we  deze  klippen  omzeilen ?   (¿)  Tussen  Scylla  en  Charybdis  .

¿  Kan  iemand  mij  aan  een  mast  vast-binden ?

odysseus_sirens_bm_e440

[  →  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseus_Sirens_BM_E440.jpg  ]

Gaan  we  verder .

Middelfart .

Deze  plaats  ligt  op  het  deense  eiland  (- met  een  brug  verbonden  aan  Jutland -)  Funen  (-  ¿  is  het  dan  nog  eigenlijk  wel  een  ei-land ? -) .

De  verklaring  op  wikipedia  te  vinden

[  →  https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelfart_(plaats) ] ( d.d.  12-2-2017 )  

lijkt  mij  ( prima-facie )  plausibel [:]  

De  stad  (…)  werd  voor  het  eerst  als  Mæthælfar   vermeld  in  Kong  Valdemars  Jordebog  in  de  13-de  eeuw .    In  de  eeuwen  die  volgden  //  werd  de  verkorte  vorm  Melfar  gebruikt .  De  naam  betekent   ( middelste  oversteek-plaats )  (…) .

( in  spel-wijze  iets  gewijzigd )

//  doch  de  engelse  ( wikipedia )  geeft  een  andere  verklaring

[  →  https://en.wikipedia.org/wiki/Middelfart  ]  (  d.d.  12-2-2017 )  

«  (…)  consists  of  the  old  Danish  word  mæthal  meaning   ( middle )  and  far  meaning    ( way ) .  The  name  originally  referred  to  the  strait  Snævringen  (   ( the  narrowing ) ,  which  is  the  narrowest  part  of  the  Little  Belt ,  and  was  subsequently applied  to  the  settlement ,  as  well .  »

En  dat  klinkt  eigenlijk  ook-wel  plausibel .

De  lezer  mag  zelf  kiezen  ( voor-lopig ) .

¿  Of  de  naam  naar  het  er-langs  liggende  vaar-water  genoemd  is  of  naar  het  veer  dat  hier  gelegen  heeft  ?   Allebij  is  mogelijk .

Een    ( veer-boot )  heet  in  het  deens  færge .   Of  daarmee  ook  “de  veer-plaats / het  veer”  mee  bedoeld  is  // weet  ik  niet .  

Maar  of  soms  het  vaar-water  Mæthælfar  geheten  heeft  //  is  even-min  zeker  (- althans  voor  mij   //  want   – voor  zover  ik  weet –  niet  overgeleverd  -) .

Toch  nijg  ik  naar  de  verklaring  gegeven  op  de  engelse  wikipedia .

//  want  hun  verwijzing  opent  een  interessant  “boek”  over  de  St.-Nicolaas-kerk  in  Middelfart

[  →  http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Odense_2225-2396_01.pdf  ]

waar  op  bz.  2281  een  kaart  te  zien  is  van  J. Elandt [ 1659 ] .

Daarop  staat  de  plaats  als  

MIDDEL  VAERT:

en  het  vaar-water  als

Middel  Vaert  Sont

Zo  bezien is  er  maar  èèn  verklaring  mogelijk .

(0056)   Leave a comment

Isis  Faria  <  Isis  PHaria

Het  verband  tussen  Nehalennia   ( zij  die  veer-geld / vaar-loon  vraagt  ,  int  en  geeft )   en  Isis  Pelagia  nodigt  uit  tot  nader  onderzoek ,  waarbij  ook  de  rol  van  Isis  PHaria  verdient  in  ogen-schouw  te  worden  genomen .    Haar  verschijnings-vorm  als  Isis  PHaria  is  duidelijk  verschillend  van  die  van   Isis  Pelagia  //  aangezien  zij  nu   – als   Isis  PHaria –   op  munten  verschijnt  met  naast  haar  een  vuur-toren  (- men  neemt  aan ,  dat  het  hier  de   PHaros  in  Alexandrië  betreft -)   en  terwijl  zij  een  bollend  zeil  in  bedwang  houdt  ( om  vooruit  te  komen ) .

Dit  zijn  romeinse  munten  //  maar  hun  beeld-taal  is  vermoedelijk  geschoeid  op  die  van  de  Ptolemeeën  ( Ptolemaeën ) .   Zij  immers  zullen  hun  eigen  munten  hebben  geslagen  vòòr  dat   hun  recht  daartoe  ontnomen  was  door  de  Romeinen .

In  een  latere  versie   –  geslagen  onder  Julianus  Apostata  [ Julianus II ]  ( romeins  keizer 284 ~ 285 )  –   zien  wij  haar  vermeld  als  ISIS  FARIA .

[ →  http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/reverse_isis.html  ]

Het  epitheton  FARIA  heeft  veel  weg  van  varen .

Dat  zal  geen  toeval  zijn .

(0027)   Leave a comment

Faro  =  Sund

Het  gebruik  van  de  naam   Faro   door  Pierfr.  Giambullari  voor  de  “Ottensund”   [ =  Lim-fjord ]  strookt  met  de  geologise  situatie ,  dat  de  Limfjord   – vòòr  dat  zij  een  fjord  werd –   een  èchte  zee-straat  is  geweest  (- die  twee  zeeën  met  elkaar  verbondt -) .

We  zien  namelijk  ook  het  omgekeerde  geval :   de  zee-straat  van  Messina  (Faro  di  Messina)  werd  door  Denen  eertijds  gewoon  Sund  genoemd :

« Sund  imellem  Sicilien  og  Italien »  [:]

[  →  http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=sund&tab=for ]

Het  gebruik  door  Giambullari  van  de  naam   Faro   voor  de  Ottensund  //  suggereert  dat  hij  dit  italiaanse  woord  “gewoon  tot  zijn  beschikking  had” ;   anders  gezegd :   (dat  het)  tot  zijn  eigen  woorden-schat  behoorde .

Faro   was  dus  een  woord ,  dat  (- binnen  in  ieder  geval  geleerde  kringen -)  gewoon  gekend  werd   (- vgl.  ook  de  uitdrukkingen   di  là   en   di  quà   dal  Faro    [  →  (0015) ]  -) .   Dus  niet  (alleen)  specifiek  in  gebruik  was  als  naam  voor  een  bepaalde  zee-straat  (- te-weten [:]   die  van  Messina -)   //   maar  ook  in  meer  algemene  zin  een   ( zee-straat )    kon  aanduiden .

Dit  roept  de  vraag  op ,  hoe  (“historise”)  italiaans-sprekenden  dit  woord  hebben  leren  kennen .   Of  anders  gesteld :   uit  welke  taal  zij  dit  woord  hebben  leren  kennen  (en  overgenomen) .

In  ieder  geval  niet  het  (klassiek-)latijn   //   want  in  die  taal  is  het  woord  voor   ( zee-straat )   [:]   fretum .

Een  andere  optie  is  het  (koinè-)grieks  of  een  voorloper  daarvan .   Daarbij  kunnen  wij  aan  twee  mogelijkheden  denken :

[1°]  φαρος   ( vuur-toren )   //   maar  als-dan  doemt  er  een  andere  vraag  aan  de  einder  op [:]   ¿ hoe  is  dan  dat  proces  verlopen ,  waarin  een  woord  voor   ( vuur-toren )   tot  de  naam / woord  voor  het  (eigenlijke)  vaar-water  is  “omgedoopt”  (geworden)  ?

Bij-voorbaat  wil  ik  niet  stellen ,  dat  zulk  een  ontwikkeling  geheel  ondenkbeeldig  is  [geweest]  //  maar  tegelijk  moet  men  ook  vast-stellen ,  dat  zij  op-zich  ook  niet  meteen  aannemelijk  is .

[2°]  [:]  de  mening  die   Tomaso  Fazello   (1573 :  57~58)  verwoordt [:]

faros   in  de  betekenis  van   * ( water ,  dat  op  elkaar  botst )

(- ¶  Aangezien  ik  niet  weet ,  of  dit  inderdaad  een  reële  betekenis  is  voor  dit  woord   //   heb  ik  het  voorzien  van  een  asterisk  (*)  om  aan  te  geven ,  dat  dit  een  “gereconstrueerde  betekenis”  is ;   of  althans  dat  het  (in  casu)  niet  geheel  zeker  is ,  of  die  betekenis  werkelijk  voorhanden  is  geweest -) .

[  →  (0016) ]

En  een  andere  vraag  is :   ¿ wat  is  de  relatie  van  “de  Grieken”  tot  dit  vaar-water ?   En [:]   ¿ zullen  zij  de  eerste  naam-gevers  zijn  geweest ?

Deze  vragen  leg  ik  voorlopig  ter-zijde  en  richt  mij  eerst  op  wat  Boccaccio  over  (de /)   il  Fare  di  Messina   te  melden  had :

« E  dicesi   « fare »   da   « pharos » ,  che  tanto  suona  in  latino  quanto  « divisione » :  (…) »

[  →  (0014)  ]

Treffens  de  Griekse  kolonisatie  langs  de  kusten  van  de  Straat  van  Messina [:]

[ → http://nl.wikipedia.org/wiki/Magna_Graecia ]

(0022)   Leave a comment

Bredenstone ;    Devil ’s  Drop ;   Caesar ’s  Altar .

 

Die  eerst-genoemde  naam  is  degene  die  door  Lambarde  gegeven  is  aan  de  andere  (westelijke)  pharos  van  Dover :

 « There  stendeth  yet ,  upon  the  high  cliffe ,  betweene  the  Towne  and  the  Peere  (as  it  were)  not  farre  from  that  place  which  was  the  house  of  Templars ,  some  remaine  of  a  Tower ,  now  called  Bredenstone ,  which  had  beene ,  both  a  Pharos  for  comfort  of  Saylors ,  and  also  a   προφυλακή   (or  watch  house) ,  for  the  defence  of  the  inhabitants . »

(- geciteerd  naar  REM  Wheeler  (1929 : 40) :   Lambarde   • Perambulation  of  Kent .  (1596 : 158 ;  1701 : 163 ) -)

Er  stond  dus  op  de  klif  tussen  de  stad  en  de  pier   – niet  ver  van-daan ,  waar  het  huis  van  de  Tempeliers   (- ¿ een  type  kerk-gebouw ? -)  ooit  stond –   enig  overblijfsel  van  een  vuur-toren  (pharos) ,  ten  gerieve  van  “zeilers”  (zeelieden) ,  en  was  tegelijk  een   προφυλακή   (uitkijk-post)  ter  bescherming  van  de  inwoners  van  de  stad .

(…)  Camden  kent  voor  deze  gewezen  vuur-toren  ook  een  andere  naam   (- na  eerst  de  Doverse  kasteel-vesting  behandeld  te  hebben -) :

« On  the  other  cliff  …  there  are  remains  of  a  very  ancient  structure .   For  some  unknown  reason ,  it  has  been  called   Caesars  Altar ;   but  John  Twyne  of  Canterbury ,  a  learned  old  man  who  in  his  youth  saw  it  to  a  large  extent  intact ,  has  assured  me  that  it  was  a  Pharos  for  a  beacon  to  assist  nocturnal  navigation . »

(- geciteerd  naar  REM  Wheeler  (1929 : 40) :  Camden   • Britannia  (1607 :  243) -) .

De  hier  vermelde  naam   – Caesars  Altar –   suggereert  een  kerkelijk  verband .   En  even  opvallend [:]  ook  stond  er  in  de  nabije  omgeving  een  (soort ?)  kerk-gebouw .   De  her-interpretatie  als  een  “altaar”  kan  erop  wijzen ,  dat  die  vuur-toren  op  een  gegeven  moment  ook  als  zodanig  gebruikt  werd [:]   of  men  voor  de  scheep-vaart  de  “toren  liet  branden”  of  een  ander  soort  “brand-offer”  bracht  //  maakt  qua  effect  weinig  verschil  (- immers ,  een  vuur-“offer”  /  brand-offer  is  in  beide  gevallen  van  verre  zichtbaar -) .

Overblijfselen  van  deze  vuur-toren  werden  herontdekt  in  1861 ,  waar   William Clayton  verslag  van  deed  tijdens  de  vergadering  (10  januari  1862)  van  het  (engelse)  archeologise  instituut  (Archaeological  Institute)

Eerder-al  was  men  resten  tegen-gekomen  toen  men  fortificaties  op  deze  heuvel  aanlegden  in  1806 ,  en  waarbij  ook  de  vind-plaats  (site)  van  een  “tempel”   – een  kerk  van  de  Tempeliers –  werd  terug-gevonden .   Deze  “tempel-kerk”  (- althans  wat  er  nog  van  resteerde -)   werd  in  1854  door  Col.  [kolonel]  Fitzherbert  Grant  vrij-gelegd .

Op  de  Western  Heights  waren  de  overblijfselen  van  de  vuur-toren  bedolven  geraakt  onder  kalk  en  aarde  die  men  had  uitgegraven  bij  de  aanleg  van  singels  voor  de  bastions  //  maar  bij  het  aanleggen  van  de  fundamenten  voor  barakken  kwam  de  basis  (the  platform)  van  de  vuur-toren  weer  te-voorschijn  welke  hexagonaal (!)  van  vorm  was .   De  lengte-in-totaal  van  de  rest  was  20  “feet”  (- meer  dan  6 m. -) ;   het  was  vooral  een  klomp  aanèèn-geklitte  muur-rest .   Zij  werd  direkt  verwijderd  (- er  zat  haast  achter  de  werkzaamheden  //  want  men  was  bevreesd  voor  een  inval  door  Fransen  [napoleontise  tijd] -) .   En  een  deel  ervan  heeft  men  hergebruikt  bij  de  aanleg  van  een  kazemat.   (- zie  een  foto  ervan  in :  Wheeler  (1929 :  plaat  13  [tegenover  bz. 45] -) .

Bij  de  opgraving  van  1861  werd  het  metsel-werk  omschreven  als  [:]

« of  a  very  hard  reddish  concrete ,  and  flint ,  and  Kentish  rag-stone ,  with  tiles  placed  in  it  longitudinally . »

Edward  Knocker  (1862 :  bz. 48 [~ 51] )

Maar  men  was  niet  dieper  met  uitgraven  gegaan  dan  ± 12  (engelse)  voet .   En  men  concludeerde  dat  het  “platform”  hexagonaal  (zes-zijdig) (! ?)  was

« corresponing  with  the  pharos  in  the  castle  as  originally  constructed ,  and  the  width  of  the  front  side  of  the  hexagon  to  be  about  twelve  or  fourteen  feet . »

overèèn-stemmend  met  hoe  de   pharos  nabij  het  kasteel  geconstrueerd  was  (?)  //  maar  het  merkwaardige  is ,  dat  dìè  vuur-toren  in  de  basis  octagonaal  (acht-zijdig)  is .

Hasted ,  « The  Historian  of  Kent » ,   – dè  geschied-vorser  van  Kent ,  zoals  W  Clayton  hem  aanduidt –  //  noemt  de  heuvel  waar  deze  vuur-toren  op  staat [:]   Bredenstone  Hill ;   de-welke  behoorde  tot  de  “lordship  of  Bredon” ,  vallend  binnen  de  “vrijheid  van  Dover” ;  en  dat  het  ooit  toe-behoorde  aan  de  “commanderij  van  Swynfield ” .

 

Dat-laatste  suggereert  een  verband  met  de  tempel-ridders  die  op  deze  heuvel  ook  een  kerk  hadden .   De  fundamenten  ervan  zijn  goed  zichtbaar [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar_Church,_Dover ]

Het  bizondere  van  deze  kerk  is  de  typisch  ronde  vorm  van  het  “schip” .   Het  kenmerkt  “tempel-kerken”  die  door  Tempeliers  zijn  gesticht  en  deze  vorm  hadden ,  als  reminiscentie  aan  de  Geboorte-kerk  te  Jeruzalem .   Daarbij  moet  men  wel  bedenken ,  dat  na  de  terug-verovering  van  Jeruzalem  door  Saladdin  het  “christelijke  element”  geheel  uitgebannen  werd  (- PS.  dat  is  een  understatement -) .

De  Tempeliers  hadden  in  Engeland  veel  invloed  en  daarvan  getuigt  heden-ten-dage  nog  hun  hoofd-kerk  in  London :   de  Tempel-kerk  ( oftewel  de  Temple Church ) [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Church ] .

Nu  is  het  bizondere ,  dat  tijdens  die  sessie  van  het  “engelse  archeologise  instituut”  ( 10  janauari  1862 )  George  Petrie  (uit  Kirkwall)  (- en  tevens  corresponderend  lid  van  dat  instituut -)  aandacht  vroeg  voor  de  resten  van  een  “ronde  kerk”  (circular  church)  te  Orphir  op  Orkney(-eiland)  //  maar  van  enig  (mogelijk)  verband  met  de  Tempeliers  wordt  in  het  verslag  van  deze  sessie  geen  gewag  gemaakt ;  er  slechts  op  gewezen ,  dat  dit  het  enig-bekende  voorbeeld  is  in  “Noord-Britannië”  (North  Britain) .   Op  het  relaas  van  Petrie  kwam  een  reactie  van  (mister)  Tite ,  die  zei ,  dat  hij  niet  zo  lang  geleden  èèn  van  de  meest  interessante  kerken  van  dit  type  bezocht  had  in  Northampton [:]  de  Round  Church  (ronde  kerk) ;   welke ,  na  lange-tijd  verwaarloosd  geweest  te  zijn ,  gerestaureerd  zou  gaan  worden  door  (mister)  Gilbert  Scott ;  welke  tegelijk  zou  dienen  als  een  nagedachtenis  aan  de  Markies  van  Northampton ,  die  voorheen  president  was  geweest  van  dat  instituut .

.¿ Waarom  zo  uitvoerig  hier-over ?

Bij  de  ene   pharos   (bij  de  Dover-vesting)  staat  “kort  bij”  een  kerk  (St. Mary-in-Castro -)   //   terwijl  dat  bij  de  andere  even-zo  het  geval  is  (geweest) [:]  een  “tempel-kerk” .   Bij  de  ene  is  de  pharos  voor  een  deel  overeind  gebleven  //  terwijl  de  andere  “omver-gevallen”  is .   Over  hoe  en  wanneer  dat  dan  gebeurd  zou  zijn  //  heb  ik  geen  info .

Wel  is  bekend ,  dat  de  Tempeliers  volledig  uit  de  gratie  zijn  geraakt  (“bij  koning  en  paus”)  en  hun  bezittingen  geconfiskeerd  werden .

Als  de  vuur-toren  zowel  bekend  stond  als  “ Caesar’s  Altaar ”  en  (later)  als  “duivels-dropping”  [ van  iets ,  wat  naar  beneden  is  komen  vallen ]  “van  mortel”  (Devil s  Drop  of Mortar)   //  ¿ zou  dan  die  laatste  naam  verband  kunnen  houden  met  de  [in  latere  tijd]  als  duivels  vergeleken  Tempeliers ?

____________

Edward  Knocker   • An  account  of  the  Grand  Court  of  Shepway ,  holden  on  the  Bredenstone  Hill  at  Dover   [ London :  John  Russell  Smith .  1862 ] ;  bz. 48 [~ 51]

[ → https://books.google.nl/books?id=gd4HAAAAQAAJ ]

[ → https://books.google.nl/books?id=gd4HAAAAQAAJ ]