Archive for the ‘Pharos’ Tag

(0057)   1 comment

Middelfart

//  Maar  dat  kan  toch  helemaal  niet  ! ??  [:]  dat  varen  een  “soort  ontlening”  is  van  het  woord  voor  een  eiland  nabij  Alexandrië ,   PHaros  geheten ,   en  waar  ooit  een  vuur-toren  als  “wereld-wonder”  te  bewonderen  was (?) .   [–   Zelfs  een  wereld-wonder  gaat  eens  ten-onder –]  .

¿  Weet  deze  auteur  dan  helemaal  niets  van  vergelijkende  taal-wetenschappen  en  “indo-europese  talen”   [ af ] ?

¿  Of  raakt  hij  hier  aan  een  probleem ,  dat  “voor  het  gemak”  maar  wordt  overgeslagen  of  misschien  zelfs  niet  gezien  wordt  dan-wel  ( opzettelijk )  weg-geredeneerd  wordt ?

¿  Hoe  gaan  we  deze  klippen  omzeilen ?   (¿)  Tussen  Scylla  en  Charybdis  .

¿  Kan  iemand  mij  aan  een  mast  vast-binden ?

odysseus_sirens_bm_e440

[  →  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseus_Sirens_BM_E440.jpg  ]

Gaan  we  verder .

Middelfart .

Deze  plaats  ligt  op  het  deense  eiland  (- met  een  brug  verbonden  aan  Jutland -)  Funen  (-  ¿  is  het  dan  nog  eigenlijk  wel  een  ei-land ? -) .

De  verklaring  op  wikipedia  te  vinden

[  →  https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelfart_(plaats) ] ( d.d.  12-2-2017 )  

lijkt  mij  ( prima-facie )  plausibel [:]  

De  stad  (…)  werd  voor  het  eerst  als  Mæthælfar   vermeld  in  Kong  Valdemars  Jordebog  in  de  13-de  eeuw .    In  de  eeuwen  die  volgden  //  werd  de  verkorte  vorm  Melfar  gebruikt .  De  naam  betekent   ( middelste  oversteek-plaats )  (…) .

( in  spel-wijze  iets  gewijzigd )

//  doch  de  engelse  ( wikipedia )  geeft  een  andere  verklaring

[  →  https://en.wikipedia.org/wiki/Middelfart  ]  (  d.d.  12-2-2017 )  

«  (…)  consists  of  the  old  Danish  word  mæthal  meaning   ( middle )  and  far  meaning    ( way ) .  The  name  originally  referred  to  the  strait  Snævringen  (   ( the  narrowing ) ,  which  is  the  narrowest  part  of  the  Little  Belt ,  and  was  subsequently applied  to  the  settlement ,  as  well .  »

En  dat  klinkt  eigenlijk  ook-wel  plausibel .

De  lezer  mag  zelf  kiezen  ( voor-lopig ) .

¿  Of  de  naam  naar  het  er-langs  liggende  vaar-water  genoemd  is  of  naar  het  veer  dat  hier  gelegen  heeft  ?   Allebij  is  mogelijk .

Een    ( veer-boot )  heet  in  het  deens  færge .   Of  daarmee  ook  “de  veer-plaats / het  veer”  mee  bedoeld  is  // weet  ik  niet .  

Maar  of  soms  het  vaar-water  Mæthælfar  geheten  heeft  //  is  even-min  zeker  (- althans  voor  mij   //  want   – voor  zover  ik  weet –  niet  overgeleverd  -) .

Toch  nijg  ik  naar  de  verklaring  gegeven  op  de  engelse  wikipedia .

//  want  hun  verwijzing  opent  een  interessant  “boek”  over  de  St.-Nicolaas-kerk  in  Middelfart

[  →  http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Odense_2225-2396_01.pdf  ]

waar  op  bz.  2281  een  kaart  te  zien  is  van  J. Elandt [ 1659 ] .

Daarop  staat  de  plaats  als  

MIDDEL  VAERT:

en  het  vaar-water  als

Middel  Vaert  Sont

Zo  bezien is  er  maar  èèn  verklaring  mogelijk .

Advertisements

(0056)   Leave a comment

Isis  Faria  <  Isis  PHaria

Het  verband  tussen  Nehalennia   ( zij  die  veer-geld / vaar-loon  vraagt  ,  int  en  geeft )   en  Isis  Pelagia  nodigt  uit  tot  nader  onderzoek ,  waarbij  ook  de  rol  van  Isis  PHaria  verdient  in  ogen-schouw  te  worden  genomen .    Haar  verschijnings-vorm  als  Isis  PHaria  is  duidelijk  verschillend  van  die  van   Isis  Pelagia  //  aangezien  zij  nu   – als   Isis  PHaria –   op  munten  verschijnt  met  naast  haar  een  vuur-toren  (- men  neemt  aan ,  dat  het  hier  de   PHaros  in  Alexandrië  betreft -)   en  terwijl  zij  een  bollend  zeil  in  bedwang  houdt  ( om  vooruit  te  komen ) .

Dit  zijn  romeinse  munten  //  maar  hun  beeld-taal  is  vermoedelijk  geschoeid  op  die  van  de  Ptolemeeën  ( Ptolemaeën ) .   Zij  immers  zullen  hun  eigen  munten  hebben  geslagen  vòòr  dat   hun  recht  daartoe  ontnomen  was  door  de  Romeinen .

In  een  latere  versie   –  geslagen  onder  Julianus  Apostata  [ Julianus II ]  ( romeins  keizer 284 ~ 285 )  –   zien  wij  haar  vermeld  als  ISIS  FARIA .

[ →  http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/reverse_isis.html  ]

Het  epitheton  FARIA  heeft  veel  weg  van  varen .

Dat  zal  geen  toeval  zijn .

(0027)   Leave a comment

Faro  =  Sund

Het  gebruik  van  de  naam   Faro   door  Pierfr.  Giambullari  voor  de  “Ottensund”   [ =  Lim-fjord ]  strookt  met  de  geologise  situatie ,  dat  de  Limfjord   – vòòr  dat  zij  een  fjord  werd –   een  èchte  zee-straat  is  geweest  (- die  twee  zeeën  met  elkaar  verbondt -) .

We  zien  namelijk  ook  het  omgekeerde  geval :   de  zee-straat  van  Messina  (Faro  di  Messina)  werd  door  Denen  eertijds  gewoon  Sund  genoemd :

« Sund  imellem  Sicilien  og  Italien »  [:]

[  →  http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=sund&tab=for ]

Het  gebruik  door  Giambullari  van  de  naam   Faro   voor  de  Ottensund  //  suggereert  dat  hij  dit  italiaanse  woord  “gewoon  tot  zijn  beschikking  had” ;   anders  gezegd :   (dat  het)  tot  zijn  eigen  woorden-schat  behoorde .

Faro   was  dus  een  woord ,  dat  (- binnen  in  ieder  geval  geleerde  kringen -)  gewoon  gekend  werd   (- vgl.  ook  de  uitdrukkingen   di  là   en   di  quà   dal  Faro    [  →  (0015) ]  -) .   Dus  niet  (alleen)  specifiek  in  gebruik  was  als  naam  voor  een  bepaalde  zee-straat  (- te-weten [:]   die  van  Messina -)   //   maar  ook  in  meer  algemene  zin  een   ( zee-straat )    kon  aanduiden .

Dit  roept  de  vraag  op ,  hoe  (“historise”)  italiaans-sprekenden  dit  woord  hebben  leren  kennen .   Of  anders  gesteld :   uit  welke  taal  zij  dit  woord  hebben  leren  kennen  (en  overgenomen) .

In  ieder  geval  niet  het  (klassiek-)latijn   //   want  in  die  taal  is  het  woord  voor   ( zee-straat )   [:]   fretum .

Een  andere  optie  is  het  (koinè-)grieks  of  een  voorloper  daarvan .   Daarbij  kunnen  wij  aan  twee  mogelijkheden  denken :

[1°]  φαρος   ( vuur-toren )   //   maar  als-dan  doemt  er  een  andere  vraag  aan  de  einder  op [:]   ¿ hoe  is  dan  dat  proces  verlopen ,  waarin  een  woord  voor   ( vuur-toren )   tot  de  naam / woord  voor  het  (eigenlijke)  vaar-water  is  “omgedoopt”  (geworden)  ?

Bij-voorbaat  wil  ik  niet  stellen ,  dat  zulk  een  ontwikkeling  geheel  ondenkbeeldig  is  [geweest]  //  maar  tegelijk  moet  men  ook  vast-stellen ,  dat  zij  op-zich  ook  niet  meteen  aannemelijk  is .

[2°]  [:]  de  mening  die   Tomaso  Fazello   (1573 :  57~58)  verwoordt [:]

faros   in  de  betekenis  van   * ( water ,  dat  op  elkaar  botst )

(- ¶  Aangezien  ik  niet  weet ,  of  dit  inderdaad  een  reële  betekenis  is  voor  dit  woord   //   heb  ik  het  voorzien  van  een  asterisk  (*)  om  aan  te  geven ,  dat  dit  een  “gereconstrueerde  betekenis”  is ;   of  althans  dat  het  (in  casu)  niet  geheel  zeker  is ,  of  die  betekenis  werkelijk  voorhanden  is  geweest -) .

[  →  (0016) ]

En  een  andere  vraag  is :   ¿ wat  is  de  relatie  van  “de  Grieken”  tot  dit  vaar-water ?   En [:]   ¿ zullen  zij  de  eerste  naam-gevers  zijn  geweest ?

Deze  vragen  leg  ik  voorlopig  ter-zijde  en  richt  mij  eerst  op  wat  Boccaccio  over  (de /)   il  Fare  di  Messina   te  melden  had :

« E  dicesi   « fare »   da   « pharos » ,  che  tanto  suona  in  latino  quanto  « divisione » :  (…) »

[  →  (0014)  ]

Treffens  de  Griekse  kolonisatie  langs  de  kusten  van  de  Straat  van  Messina [:]

[ → http://nl.wikipedia.org/wiki/Magna_Graecia ]

(0022)   Leave a comment

Bredenstone ;    Devil ’s  Drop ;   Caesar ’s  Altar .

 

Die  eerst-genoemde  naam  is  degene  die  door  Lambarde  gegeven  is  aan  de  andere  (westelijke)  pharos  van  Dover :

 « There  stendeth  yet ,  upon  the  high  cliffe ,  betweene  the  Towne  and  the  Peere  (as  it  were)  not  farre  from  that  place  which  was  the  house  of  Templars ,  some  remaine  of  a  Tower ,  now  called  Bredenstone ,  which  had  beene ,  both  a  Pharos  for  comfort  of  Saylors ,  and  also  a   προφυλακή   (or  watch  house) ,  for  the  defence  of  the  inhabitants . »

(- geciteerd  naar  REM  Wheeler  (1929 : 40) :   Lambarde   • Perambulation  of  Kent .  (1596 : 158 ;  1701 : 163 ) -)

Er  stond  dus  op  de  klif  tussen  de  stad  en  de  pier   – niet  ver  van-daan ,  waar  het  huis  van  de  Tempeliers   (- ¿ een  type  kerk-gebouw ? -)  ooit  stond –   enig  overblijfsel  van  een  vuur-toren  (pharos) ,  ten  gerieve  van  “zeilers”  (zeelieden) ,  en  was  tegelijk  een   προφυλακή   (uitkijk-post)  ter  bescherming  van  de  inwoners  van  de  stad .

(…)  Camden  kent  voor  deze  gewezen  vuur-toren  ook  een  andere  naam   (- na  eerst  de  Doverse  kasteel-vesting  behandeld  te  hebben -) :

« On  the  other  cliff  …  there  are  remains  of  a  very  ancient  structure .   For  some  unknown  reason ,  it  has  been  called   Caesars  Altar ;   but  John  Twyne  of  Canterbury ,  a  learned  old  man  who  in  his  youth  saw  it  to  a  large  extent  intact ,  has  assured  me  that  it  was  a  Pharos  for  a  beacon  to  assist  nocturnal  navigation . »

(- geciteerd  naar  REM  Wheeler  (1929 : 40) :  Camden   • Britannia  (1607 :  243) -) .

De  hier  vermelde  naam   – Caesars  Altar –   suggereert  een  kerkelijk  verband .   En  even  opvallend [:]  ook  stond  er  in  de  nabije  omgeving  een  (soort ?)  kerk-gebouw .   De  her-interpretatie  als  een  “altaar”  kan  erop  wijzen ,  dat  die  vuur-toren  op  een  gegeven  moment  ook  als  zodanig  gebruikt  werd [:]   of  men  voor  de  scheep-vaart  de  “toren  liet  branden”  of  een  ander  soort  “brand-offer”  bracht  //  maakt  qua  effect  weinig  verschil  (- immers ,  een  vuur-“offer”  /  brand-offer  is  in  beide  gevallen  van  verre  zichtbaar -) .

Overblijfselen  van  deze  vuur-toren  werden  herontdekt  in  1861 ,  waar   William Clayton  verslag  van  deed  tijdens  de  vergadering  (10  januari  1862)  van  het  (engelse)  archeologise  instituut  (Archaeological  Institute)

Eerder-al  was  men  resten  tegen-gekomen  toen  men  fortificaties  op  deze  heuvel  aanlegden  in  1806 ,  en  waarbij  ook  de  vind-plaats  (site)  van  een  “tempel”   – een  kerk  van  de  Tempeliers –  werd  terug-gevonden .   Deze  “tempel-kerk”  (- althans  wat  er  nog  van  resteerde -)   werd  in  1854  door  Col.  [kolonel]  Fitzherbert  Grant  vrij-gelegd .

Op  de  Western  Heights  waren  de  overblijfselen  van  de  vuur-toren  bedolven  geraakt  onder  kalk  en  aarde  die  men  had  uitgegraven  bij  de  aanleg  van  singels  voor  de  bastions  //  maar  bij  het  aanleggen  van  de  fundamenten  voor  barakken  kwam  de  basis  (the  platform)  van  de  vuur-toren  weer  te-voorschijn  welke  hexagonaal (!)  van  vorm  was .   De  lengte-in-totaal  van  de  rest  was  20  “feet”  (- meer  dan  6 m. -) ;   het  was  vooral  een  klomp  aanèèn-geklitte  muur-rest .   Zij  werd  direkt  verwijderd  (- er  zat  haast  achter  de  werkzaamheden  //  want  men  was  bevreesd  voor  een  inval  door  Fransen  [napoleontise  tijd] -) .   En  een  deel  ervan  heeft  men  hergebruikt  bij  de  aanleg  van  een  kazemat.   (- zie  een  foto  ervan  in :  Wheeler  (1929 :  plaat  13  [tegenover  bz. 45] -) .

Bij  de  opgraving  van  1861  werd  het  metsel-werk  omschreven  als  [:]

« of  a  very  hard  reddish  concrete ,  and  flint ,  and  Kentish  rag-stone ,  with  tiles  placed  in  it  longitudinally . »

Edward  Knocker  (1862 :  bz. 48 [~ 51] )

Maar  men  was  niet  dieper  met  uitgraven  gegaan  dan  ± 12  (engelse)  voet .   En  men  concludeerde  dat  het  “platform”  hexagonaal  (zes-zijdig) (! ?)  was

« corresponing  with  the  pharos  in  the  castle  as  originally  constructed ,  and  the  width  of  the  front  side  of  the  hexagon  to  be  about  twelve  or  fourteen  feet . »

overèèn-stemmend  met  hoe  de   pharos  nabij  het  kasteel  geconstrueerd  was  (?)  //  maar  het  merkwaardige  is ,  dat  dìè  vuur-toren  in  de  basis  octagonaal  (acht-zijdig)  is .

Hasted ,  « The  Historian  of  Kent » ,   – dè  geschied-vorser  van  Kent ,  zoals  W  Clayton  hem  aanduidt –  //  noemt  de  heuvel  waar  deze  vuur-toren  op  staat [:]   Bredenstone  Hill ;   de-welke  behoorde  tot  de  “lordship  of  Bredon” ,  vallend  binnen  de  “vrijheid  van  Dover” ;  en  dat  het  ooit  toe-behoorde  aan  de  “commanderij  van  Swynfield ” .

 

Dat-laatste  suggereert  een  verband  met  de  tempel-ridders  die  op  deze  heuvel  ook  een  kerk  hadden .   De  fundamenten  ervan  zijn  goed  zichtbaar [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar_Church,_Dover ]

Het  bizondere  van  deze  kerk  is  de  typisch  ronde  vorm  van  het  “schip” .   Het  kenmerkt  “tempel-kerken”  die  door  Tempeliers  zijn  gesticht  en  deze  vorm  hadden ,  als  reminiscentie  aan  de  Geboorte-kerk  te  Jeruzalem .   Daarbij  moet  men  wel  bedenken ,  dat  na  de  terug-verovering  van  Jeruzalem  door  Saladdin  het  “christelijke  element”  geheel  uitgebannen  werd  (- PS.  dat  is  een  understatement -) .

De  Tempeliers  hadden  in  Engeland  veel  invloed  en  daarvan  getuigt  heden-ten-dage  nog  hun  hoofd-kerk  in  London :   de  Tempel-kerk  ( oftewel  de  Temple Church ) [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Church ] .

Nu  is  het  bizondere ,  dat  tijdens  die  sessie  van  het  “engelse  archeologise  instituut”  ( 10  janauari  1862 )  George  Petrie  (uit  Kirkwall)  (- en  tevens  corresponderend  lid  van  dat  instituut -)  aandacht  vroeg  voor  de  resten  van  een  “ronde  kerk”  (circular  church)  te  Orphir  op  Orkney(-eiland)  //  maar  van  enig  (mogelijk)  verband  met  de  Tempeliers  wordt  in  het  verslag  van  deze  sessie  geen  gewag  gemaakt ;  er  slechts  op  gewezen ,  dat  dit  het  enig-bekende  voorbeeld  is  in  “Noord-Britannië”  (North  Britain) .   Op  het  relaas  van  Petrie  kwam  een  reactie  van  (mister)  Tite ,  die  zei ,  dat  hij  niet  zo  lang  geleden  èèn  van  de  meest  interessante  kerken  van  dit  type  bezocht  had  in  Northampton [:]  de  Round  Church  (ronde  kerk) ;   welke ,  na  lange-tijd  verwaarloosd  geweest  te  zijn ,  gerestaureerd  zou  gaan  worden  door  (mister)  Gilbert  Scott ;  welke  tegelijk  zou  dienen  als  een  nagedachtenis  aan  de  Markies  van  Northampton ,  die  voorheen  president  was  geweest  van  dat  instituut .

.¿ Waarom  zo  uitvoerig  hier-over ?

Bij  de  ene   pharos   (bij  de  Dover-vesting)  staat  “kort  bij”  een  kerk  (St. Mary-in-Castro -)   //   terwijl  dat  bij  de  andere  even-zo  het  geval  is  (geweest) [:]  een  “tempel-kerk” .   Bij  de  ene  is  de  pharos  voor  een  deel  overeind  gebleven  //  terwijl  de  andere  “omver-gevallen”  is .   Over  hoe  en  wanneer  dat  dan  gebeurd  zou  zijn  //  heb  ik  geen  info .

Wel  is  bekend ,  dat  de  Tempeliers  volledig  uit  de  gratie  zijn  geraakt  (“bij  koning  en  paus”)  en  hun  bezittingen  geconfiskeerd  werden .

Als  de  vuur-toren  zowel  bekend  stond  als  “ Caesar’s  Altaar ”  en  (later)  als  “duivels-dropping”  [ van  iets ,  wat  naar  beneden  is  komen  vallen ]  “van  mortel”  (Devil s  Drop  of Mortar)   //  ¿ zou  dan  die  laatste  naam  verband  kunnen  houden  met  de  [in  latere  tijd]  als  duivels  vergeleken  Tempeliers ?

____________

Edward  Knocker   • An  account  of  the  Grand  Court  of  Shepway ,  holden  on  the  Bredenstone  Hill  at  Dover   [ London :  John  Russell  Smith .  1862 ] ;  bz. 48 [~ 51]

[ → https://books.google.nl/books?id=gd4HAAAAQAAJ ]

[ → https://books.google.nl/books?id=gd4HAAAAQAAJ ]

(0010)   Leave a comment

Île  de  Pharos

 

Zo  heet  op  z’n  frans  het  (vroegere)  eiland  waarop  de  vuur-toren  van  Alexandrië  ( Pharos  van  Alexandrië )  was  gebouwd .

[ → http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Pharos ]

Op  die  web-zij  staat  ook  dat  het  [franse]  woord  phare  voor  ( vuur-toren )  zijn  oorsprong  vindt  in  de  naam  van  dat  eiland .

Eigenlijk  is  dat  niet  zo  logisch  //  want  waarom  zou  dat  eiland  “Vuur-toren[-eiland]”  hebben  geheten ,  toen  er  nog   geen  vuur-toren  op  stond  (?) .

[– Mààr   – zou  je  kunnen  redeneren – :   dat  eiland  zou  ook  een  andere  betekenis  gehad  kunnen  hebben .   (- welke  dat  zou  zijn  //  wordt  echter  niet  aangegeven -) . ]

Deze  bevreemdende  (franse)  ziens-wijze  op   [– de  franse  versie  van –]  wikipedia  vindt  mogelijk  zijn  grondslag  in  een  opmerking  van  Bernard  de  Montfaucon  (1655 ~ 1741) :

« Cette  Tour  prit  bientôt  le  nom  de  l’isle :   on  l’appella  le  Phare . »

Hij  vervolgt  dan  met  hèn  de  les  te  lezen  die  een  etymologie  uit  het  grieks  voorstaan ;   met  name  Isaac  Vossius  (1618 ~ 1689)  moet  het  dan  ontgelden :

« Que  des  gens  qui  ne  lisoient  pas  les  Auteurs  Grecs  se  soient  ainsi  exercez   inutilement  à  tirer  ces  étymologies ,  cela  est  encore  moins  surprenant  que  de  voir  Isaac  Vossius  qui  lisoit  Homere ,  chercher  dans  la  langue  Greque  l’origine  de  Pharos ,  de  φαίνειν ,  luire ,  dit-il ,  vient  φωνερὸς  de  φανερὸς  φάρος ;  d’Homere ,  qui  dit :   [ … ] .

L’Isle  s’appelloit  donc  Φάρος  sept  ou  huit  cens  ans  avant  qu’il  y  eut  ni  tour  ni  fanal .   Cela  fait  voir  que  ces  étymologistes  de  profession ,  tirent  quelquefois  des  étymologies  sans  consulter  la  raison .

Il  est  donc  certain  à  n’en  pas  douter ,  que  le  Phare  d’ Alexandre  a  pris  le  nom  de  l’ Isle  de  Pharos .   Ce  nom  Egyptien  devint  depuis  appellatif :   on  appella  cette  Tour  le  Phare  d’ Alexandrie .  »

[De  Montfaucon  schrijft : ]   Zelfs  Isaac  Vossius  die  Homeros  heeft  gelezen ,  zoekt  zijn  verklaring  voor  Pharos  in  het  grieks  //  terwijl  hij  had  moeten  weten   – al-lezende  in  “zijn  Homeros” –   dat  “Homeros”  er  al  over  geschreven  had .

De  bewering  van  De  Montfaucon   – als  zou  het  eiland  al  700  à  800  jaar  eerder ,  vòòr  dat  er  op  het  eiland  sprake  was  van  een  vuur-toren  //  al   Φάρος   (Pharos)  geheten  zou  hebben –   is  echter  een  onbewezene  (bewering / stelling) .   Sterker  nog :  een  haast  onmogelijk  “feiten-dogma” [:]   ¿ Hoe-zo  zou  een  Egyptisch  eiland  ± 800  –  1000  v.Chr.  een  Griekse  naam  (Pharos)  gedragen  hebben ?

De  Montfaucon  redeneert  juist  tegen-draads :   hij  gaat  er  inderdaad  van-uit  dat  Pharos  een  egyptise  naam  was  (- zich  baserend  “op  Homeros” -)  (!) .

In  een  nederlandse  vertaling  luidt  de  passage  (- waar  De  Montfaucon  aan  refereert -) :

« [Menelaos :]   Een  eiland  ligt  daar  in  de  bruisende  zee ,  voor  de  mond  van  de  Nijl   – de  mensen  noemen  het  Pharos –   zover  uit  de  kust ,  als  een  schip  de  hele  dag  vaart ,  wanneer  een  fluitende  wind  in  de  rug  blaast . »

* [Homerus]   • Odyssee .   (vrtl.  MA  Schwartz)   [ Amsterdam :  Atheneum – Polak  &  Van  Gennep .  [2004] ;  boek 4  (bz. 65) .

En  hier  vinden  we  èèn  van  de  thema’s  waar  een  naam-kundige  (- en  meer  algemeen :  een  taal-kundige -)  zijn  licht  over  moet  laten  schijnen :

¿ in  welke  taal  vindt  een  bepaalde  geografise  naam  zijn  oorsprong ?

En  ook :

¿ Wat  zijn  de  oudste  optekeningen  die  wij  voor  een  geografise  naam  hebben ?

En  hier  specifiek :

¿ Hoe  moeten  wij  “Homeros”  beoordelen ?

Qua  tekst-inhoud  verwijst  het  ontegenzeggelijk  naar  “lang  vervlogen  tijden”  (- de  Myceens-Cycladise  cultuur -)  //  ¿ maar  zit  er  in  de  tekst  niet-ook  andere  materie  ingevlochten ?

De  receptie-geschiedenis  van  “Homeros”  is  een  uiterst complexe  en  [is]  (waarschijnlijk)  niet  van  tijds-gebonden  invoegingen  (interpolaties)  en  weglatingen  gevrijwaard   (- //  want  immers  het  “nationale  epos  van  de  Grieken”  //  terwijl  het  dat  oorspronkelijk  niet  was (!) -) .   Het  heeft  allerlei  “deuken”  opgelopen  tijdens  zijn  tijd-reis  naar  het  heden .   Van  de  verschillende  tekst-redacties  is  ons  iets  uit  historise  bron bekend  //  maar  veel-te-weinig  in-concreto   [ om  bij  “de  bron”  /  “verschillende  bronnen” (!)  te  geraken ] .   Dus  voor  “Homeros”  geldt  in  het  algemeen  een  groot  stop-teken :   caveat ;   pas-op (!) :   u  betreedt  glibberig  terrein  [ in  het  geval ,  dat  men  deze  bron  wil  gebruiken  voor  naam-kundig  bewijs  //  want :   ¿ van  wanneer  dateert  de  tekst-overlevering ?  ] .

____________

Bernard  de  Montfaucon   • Supplement  au  livre  de  l’ Antiquité  expliquée ;   deel 4 .   [ Paris : (…) .  1724 ] ;  bz. 128 .

Posted January 5, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with