Archive for the ‘Isis Pelagia’ Tag

(0056)   Leave a comment

Isis  Faria  <  Isis  PHaria

Het  verband  tussen  Nehalennia   ( zij  die  veer-geld / vaar-loon  vraagt  ,  int  en  geeft )   en  Isis  Pelagia  nodigt  uit  tot  nader  onderzoek ,  waarbij  ook  de  rol  van  Isis  PHaria  verdient  in  ogen-schouw  te  worden  genomen .    Haar  verschijnings-vorm  als  Isis  PHaria  is  duidelijk  verschillend  van  die  van   Isis  Pelagia  //  aangezien  zij  nu   – als   Isis  PHaria –   op  munten  verschijnt  met  naast  haar  een  vuur-toren  (- men  neemt  aan ,  dat  het  hier  de   PHaros  in  Alexandrië  betreft -)   en  terwijl  zij  een  bollend  zeil  in  bedwang  houdt  ( om  vooruit  te  komen ) .

Dit  zijn  romeinse  munten  //  maar  hun  beeld-taal  is  vermoedelijk  geschoeid  op  die  van  de  Ptolemeeën  ( Ptolemaeën ) .   Zij  immers  zullen  hun  eigen  munten  hebben  geslagen  vòòr  dat   hun  recht  daartoe  ontnomen  was  door  de  Romeinen .

In  een  latere  versie   –  geslagen  onder  Julianus  Apostata  [ Julianus II ]  ( romeins  keizer 284 ~ 285 )  –   zien  wij  haar  vermeld  als  ISIS  FARIA .

[ →  http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/reverse_isis.html  ]

Het  epitheton  FARIA  heeft  veel  weg  van  varen .

Dat  zal  geen  toeval  zijn .

Advertisements

(0055)   Leave a comment

 

Myrionymos ;   Isis  Myrionyma

 

Deze  bizondere  naam  die  op  Isis  betrekking  had  //  was  om  uit  te  drukken  dat  Isis  ontelbare  namen  had  (!) ;  of  exacter  geforumuleerd [:]  10.000  namen .   Beide  getallen  zijn  natuurlijk  overtrokken  //  maar-wel  wordt  ermee   een  bizondere   karakter-trek  van  Isis  benadrukt .    Zij  (- en  haar  [mysterie-]cultus -)  konden  “duizenden”  ( verschillende )   vormen  aan-nemen .   Zij  kon  dus  relatief  makkelijk  “gemetamorfoosd”   worden .   Juist  deze  capaciteit  tot  trans-formatie  maakte  haar  bij  uitstek   geschikt  “Nehalennia”  te  beïnvloeden  en  tot  op  zekere  hoogte  te  “over-rulen” //   Doch  Nehalennia’s  cultus  had  blijkbaar  van  haar-zelf  zò  iets  eigens  en  vitaals ,  dat   zij  [ →  Nehalennia ]  haar  naam  in  zijn  geheel  heeft  kunnen  behouden  //  ter-wijl  “Isis  Pelagia”  de   vorm  van  Nehalennia  heeft  moeten  overnemen .  

Om  een  indruk  te  krijgen  en  overtuigd  te  worden  van  de  enorme  variëteit  aan  namen ,  waarmee  Isis  zich  kon  tooien  (-  een  ware  super-godin  waardig -)  //  leze  men  [:]

Oxyrhynchus  ( papyrus )  [dl.] XI.  1380 .  

bijv.  op   [  →  https://isiopolis.com/2012/02/18/isis-myrionymos-the-many-names-of-the-goddess/  ]

Een  ware  stort-vloed  aan  namen  komen  voorbij .

Nehalennia  staat  er  natuurlijk  niet  bij  //  want  zò  ver  was  haar  cultus  [ toen ]  nog  niet  verspreid  geraakt .

Des-al-niettemin  [:]  merk  op ,  dat  zij  in   Heracleum   ( Herácleion  in  de  Nijl–delta ;  32 km.  noord-oostelijk  van  Alexandrië )  als   “Vrouwe  ter  Zee”  ( “Lady  of  the  Sea” )   werd  ver-eerd ;  de  archeologise  vind-plaats  ( site )  [ ervan ]  is  pas  in  2000 (!)  ontdekt  ;   onder-water  in  de  baai  van  Aboe-Kīr  op  6,5 km. ,  uit  de  kust  door  ( de  frans-man )  Franck  Goddio .

Over  Isis  Pelagia  in  spaanse  wateren ;  en  met-name  over  het  wij-altaar  aan  haar  gewijd  ( blijkens  inscriptie )   in   Saguntum   (–  natuurlijk  ook  een  haven-plaats –)  ,  zie  het  artikel  van  [:]

ARASA  I  GIL, F. (1991): “Inscripción  de  Isis  Pelagia”.   En :  Saguntum  y  el  mar .   Catálogo   de  la Exposición ,  C.  Aranegui  dir. ,  Valencia ,  pp.  34-36.

[  →   http://roderic.uv.es/handle/10550/49963  ]

of  als  directe  link  naar  het  pdf-je [:]

[  →   http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/49963/Isis-Saguntum.pdf?sequence=1&isAllowed=y  ]

(0054)   Leave a comment

 

De  connexie  tussen  Nehalennia  en  Isis  Pelagia

Dat  de  ere-dienst  voor  Nehalennia  op  een  gegeven  moment  als  een  manifestatie  van  de  Isis-[Pelagia]–cultus  werd  opgevat  //  heeft  er  waarschijnlijk  toe  geleid ,  dat  haar  naam  ( Nehalennia )  vereeuwigd  kon  worden  op  romeinse  altaren ,  die  voor  haar  werden  opgericht .

(–  Had  het  aan  de  druïden  gelegen  //  zou  haar  naam  waarschijnlijk  niet  eens  opgetekend  zijn  [ geweest ]  (!) –)

Deze  bewering  incorporeert  drie  andere  [:]

(1°) dat  de  oorspronkelijke  cultus  rond  Nehalennia  waarschijnlijk  inheemse  elementen  bevatte ,  die  door  religieuze  denk-beelden  over  Isis  zijn  “ge-excommuniceerd” ,  dan-wel  stil-zwijgend  door  haar  (  →  Isis )  zijn  overgenomen / geconfisqueerd  (-  indien  deze  niet  àl  te  afwijkend  waren -) ;

(2°) dat  tussen  beide  ere-diensten  aanzienlijke  overèènkomst(en)  moeten  hebben  bestaan  //  zodat  romeinse  macht-hebbers  relatief  eenvoudig  beide  “geloven”  “in  elkaar  konden  schuiven”  en  zo-doende   Nehalennia  konden  omvormen  tot   een  hen  wèl-gezinde  ( wel-willende )  godin .

(3°) dat  “Rome”  de  cultise  gebruiken   ten-behoeve-van   Nehalennia  op  zijn  minst  moet  hebben  toegelaten  ( “getolereerd” ) ;  of   – wat  waarschijnlijker  is –  [:]  moet  hebben  gestimuleerd .

¿  Hoe  weten  wij  eigenlijk  dat  “Nehalennia”  een  trans-formatie  heeft  onder-gaan  en eigenschappen  van  Isis  in  zich  heeft  opgenomen ?

[–  Merk  tussen-door  op  [:]  dat  er  dus  zowel  een  taal-kundige  als-ook  een   religieuze  ( kelt-romaanse )  trans-formatie   is  door-gemaakt (!) . –]

Daartoe  kan  men  (1°)  een  vergelijking  maken  van  de  cultise  gebruiken  en  symbolen  tussen  Nehalennia  en  Isis .

Daar-naast  kunnen  ons  ook  (2°)   literaire  bronnen  behulpzaam  zijn  //  mits  goed  begrepen .

De  eerste  weg  is  geen  gemakkelijke  //  aangezien  wij  uiterst  slecht  geïnformeerd  zijn  over  de  religieuze  gebruiken  die  met  Nehalennia  samen-hangen .   Anderzijds  zijn  er  wel  bizondere  parallellen  tussen  Isis  (  in  èèn  van  haar  verschijnings-vormen )    en  Nehalennia .

Voor  het  moment  beperk  ik  mij  tot  de  2-de  weg [:]  de  literaire  //  want  er  is  een  belangrijke  passge  in  een  bron  die  stee-vast  verkeerd  geïnterpreteerd  is ( / wordt )   [:]  nl.  èèn  bij  Tacitus   .

(-  Opvallend [:]  de  connexie  tussen  Isis   en  Nehalennia  wordt  zelfs  op  de  “engelse  wikipedia”  in’t  geheel  niet  genoemd (!)  d.d. 10-12-2016 -) .

Voor  het  juiste  begrip  moeten  we  een  artikel  van   J.(oseph)  Gantrelle   opslaan  en  lezen  [:]  • Les  Suèves  des  bouches  de  l’Escaut  et  leur  déesse  Nehalennia  //in  [:] Revue  de  l’instruction  publique ( supérieure  et  moyenne )  en  Belgique  [ jg. 23 ]  [ Gand = Gent .  1875 ]  < bz. 97- 109 > .

[ =  De  Zweven ( Zweben )  van  de  mondingen  van  de  Schelde  en  hun  godin  Nehalennia . ]

[  →  https://books.google.nl/books?id=qngbAQAAIAAJ  ]

[  het-zelfde  stuk  vormt  onderdeel  van  zijn  •  Contributions  à  la  critique  &  à  l’explication  de  Tacite ;  uitgegeven  in  het-zelfde  jaar  ( 1875 )  te  Paris [:]

→  https://books.google.nl/books?id=iOowAQAAMAAJ&pg=PA52  ]

[  en  werd  in  het  duits  vertaald [:]  < van-af  bz. 283 ~ 292 >

→  https://books.google.nl/books?id=jaImAQAAIAAJ&pg=RA1-PA288  ]

Hij  behandelt  daarin  2  citaten  van  Publ.Corn.  Tacitus  in  samen-hang [:]

[1]

« ( Usipi )  primum  a  Suevis ,  mox  a  Frisiis  intercepti  sunt  »

( Publ.Corn. Tacitus  • Dē  vita  et  moribus  Iulii  Agricolae ;  ¶ 28 ).

[2]

« Pars   Suevorum  et  Isidi  sacrificat »  

( Publ.Corn. Tacitus  • Dē   origine  et  situ  Germanorum ; ¶ 9 ) .

Gantrelle  meent  dat  het  hier  over  dezelfde  Sueven  ( Sueben / Zweven )  gaat .

Een  cohort  van  Usip(et)i  ( cohors  Usiporum )  deserteerde  uit  het  romeinse  leger  (  in  de zomer ;  annō  83 ) .   Zij  gingen  scheep  op  3  lichte  vaartuigen  ( tris  liburnicis ;  liburnica ( sing. ) ) .  Na  de  nodige  omzwervingen  langs  de  kust  van  Britannia , “weg-gezonden”  door  hun  onkunde  schepen  te  navigeren  //  zijn  ze  onderschept  ( gevangen  genomen )   door  eerst  Sueven  en  daarna  door  Frisii  ( “frisiërs”) , die  hen  voor  piraten  aanzagen  .

[  →  https://la.wikisource.org/wiki/De_vita_et_moribus_Iulii_Agricolae  ;  ¶ 28 ]

Het  is  dan  logisch  om  aan  een  buur-volk  van  de  Frisii  te  denken ;  aan  de  over-kant  van  de  Noordzee  ( Oceanus  Germanicus ) .  

Opmerkelijk  is  dat  in  de  6-de  ₡  Sueven  ook  als  buren  van  Frisionen  worden  genoemd [:]

« Terror  et  extremis  Frisionibus  atque  Suevis  …  »  bij  Venantius  Fortunatus . ( apud  Gantrelle , 100 ) .

( ¿ toeval ? )

En  zelfs  in  de  Annal.  Vedast .  op  het  jaar  880  worden  de  Sueven  gezamenlijk  met  de  Menapiërs  genoemd  ( bz. 101 ) .

Heeft  Gantrelle  gelijk  met  zijn  identificatie  van  de  Suevi  ( Sweven )  als  buur-volk  van  de  Frisii  //  dan  past  het  andere  citaat  van  Tacitus  prima  bij  zijn  stelling  dat  bij  hen  ( een  deel  van  de  Sueven )  Isis  vereerd  werd ,  oftewel [:]  Nehalennia .

Men  bedenke  trouwens ,  dat  Corn.Publ. Tacitus  leefde  ( ca. 56 ~ 117 )   en  schreef ,  vòòr  dat  de  altaren  aan  Nehalennia  werden  gewijd  (!)  [– voor  zover  wij  die  nu  kennen –]  .  Het  is  dus  goed  mogelijk ,  dat  de  ( plaatselijke  [?] )  Isis-cultus  langs  de  Zeeuwse  ( en  Belgise )  kust  pas  later  vanuit  Rome  een  officiële  status  verkreeg   (–   en  zo-doende  de  naam  Nehalennia  op  Romeinse  altaren  vereeuwigd  kon  worden  (  / vereeuwigd  is  geworden )  –) .

Gantrelle  was  niet  de  eerste  die  samen-hang  veronderstelde  tussen  Nehalennia  en  Isis .  Reeds  vòòr  hem  wees  Johann  Wilhelm  Wolf  ( 1817 ~ 1855 )  op  de  frappante  “gelijkenis” .  Hij  schreef al  in  1848   (-  al  redenerend  vanuit  “een  Romein” -) [:]

«  Das  Bild ,  die  Attribute ,  kurz  der  ganze  Charakter  beider  Göttinnen  konnte  ihm  [ →  der  Römer  ( de  Romein ) ]   nur  aufs  innigste  miteinander  verwandt  erscheinen .  »  ( bz. 27 )

[  →   https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bjb/article/view/23933/17658  ]  

(- opent  direct  een  pdf ( bestand ) -)

[  →  Die Dea Nehalennia  ]

En  2  ( twee )  jaar  daarvòòr  ( 1846 )  ook-al   Laurenz  Lersch  ( 1811 ~ 1849 )  [:]

«  (…)  Nehalennia  kommt  im  Lande  der  Bataver  mit  mehreren  Attributen  der  Isis ,  mit  dem  Schiffe ,  dem  Hunde ,  den  Früchten ,  dem  Mysterienschleier  vor .  »  ( bz.  115 )

[  →  https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bjb/article/view/20853  ]

Dit  onderwerp  behoeft  een  grondigere  aanpak  en  een  uitgebreidere  behandeling  dan  ik  hier  nu  kan  leveren .   Dat  is  voor  een  volgende  keer  of  voor  een  ander .

Volgens  Lauren  Hackworth  Petersen  was  het  de  romeinse  keizer  Caracalla  die  “aan  Isis”  dezelfde  religieuse  rechten  ( “wettelijke  status” ) toekende  als  ieder-andere  romeinse  godheid

[  →  http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/oxfordhb-9780199935390-e-128  ]  

Treffens  het  thema   “verwante  icono-grafie”  [:]

van  zowel  Isis  Pelagia  als  van   Nehalennia  zijn  er  afbeeldingen  waarin  zij  getoond  worden   met  de  ene  voet  op  het  voorsteven  van  een  schip .