(0054)   Leave a comment

 

De  connexie  tussen  Nehalennia  en  Isis  Pelagia

Dat  de  ere-dienst  voor  Nehalennia  op  een  gegeven  moment  als  een  manifestatie  van  de  Isis-[Pelagia]–cultus  werd  opgevat  //  heeft  er  waarschijnlijk  toe  geleid ,  dat  haar  naam  ( Nehalennia )  vereeuwigd  kon  worden  op  romeinse  altaren ,  die  voor  haar  werden  opgericht .

(–  Had  het  aan  de  druïden  gelegen  //  zou  haar  naam  waarschijnlijk  niet  eens  opgetekend  zijn  [ geweest ]  (!) –)

Deze  bewering  incorporeert  drie  andere  [:]

(1°) dat  de  oorspronkelijke  cultus  rond  Nehalennia  waarschijnlijk  inheemse  elementen  bevatte ,  die  door  religieuze  denk-beelden  over  Isis  zijn  “ge-excommuniceerd” ,  dan-wel  stil-zwijgend  door  haar  (  →  Isis )  zijn  overgenomen / geconfisqueerd  (-  indien  deze  niet  àl  te  afwijkend  waren -) ;

(2°) dat  tussen  beide  ere-diensten  aanzienlijke  overèènkomst(en)  moeten  hebben  bestaan  //  zodat  romeinse  macht-hebbers  relatief  eenvoudig  beide  “geloven”  “in  elkaar  konden  schuiven”  en  zo-doende   Nehalennia  konden  omvormen  tot   een  hen  wèl-gezinde  ( wel-willende )  godin .

(3°) dat  “Rome”  de  cultise  gebruiken   ten-behoeve-van   Nehalennia  op  zijn  minst  moet  hebben  toegelaten  ( “getolereerd” ) ;  of   – wat  waarschijnlijker  is –  [:]  moet  hebben  gestimuleerd .

¿  Hoe  weten  wij  eigenlijk  dat  “Nehalennia”  een  trans-formatie  heeft  onder-gaan  en eigenschappen  van  Isis  in  zich  heeft  opgenomen ?

[–  Merk  tussen-door  op  [:]  dat  er  dus  zowel  een  taal-kundige  als-ook  een   religieuze  ( kelt-romaanse )  trans-formatie   is  door-gemaakt (!) . –]

Daartoe  kan  men  (1°)  een  vergelijking  maken  van  de  cultise  gebruiken  en  symbolen  tussen  Nehalennia  en  Isis .

Daar-naast  kunnen  ons  ook  (2°)   literaire  bronnen  behulpzaam  zijn  //  mits  goed  begrepen .

De  eerste  weg  is  geen  gemakkelijke  //  aangezien  wij  uiterst  slecht  geïnformeerd  zijn  over  de  religieuze  gebruiken  die  met  Nehalennia  samen-hangen .   Anderzijds  zijn  er  wel  bizondere  parallellen  tussen  Isis  (  in  èèn  van  haar  verschijnings-vormen )    en  Nehalennia .

Voor  het  moment  beperk  ik  mij  tot  de  2-de  weg [:]  de  literaire  //  want  er  is  een  belangrijke  passge  in  een  bron  die  stee-vast  verkeerd  geïnterpreteerd  is ( / wordt )   [:]  nl.  èèn  bij  Tacitus   .

(-  Opvallend [:]  de  connexie  tussen  Isis   en  Nehalennia  wordt  zelfs  op  de  “engelse  wikipedia”  in’t  geheel  niet  genoemd (!)  d.d. 10-12-2016 -) .

Voor  het  juiste  begrip  moeten  we  een  artikel  van   J.(oseph)  Gantrelle   opslaan  en  lezen  [:]  • Les  Suèves  des  bouches  de  l’Escaut  et  leur  déesse  Nehalennia  //in  [:] Revue  de  l’instruction  publique ( supérieure  et  moyenne )  en  Belgique  [ jg. 23 ]  [ Gand = Gent .  1875 ]  < bz. 97- 109 > .

[ =  De  Zweven ( Zweben )  van  de  mondingen  van  de  Schelde  en  hun  godin  Nehalennia . ]

[  →  https://books.google.nl/books?id=qngbAQAAIAAJ  ]

[  het-zelfde  stuk  vormt  onderdeel  van  zijn  •  Contributions  à  la  critique  &  à  l’explication  de  Tacite ;  uitgegeven  in  het-zelfde  jaar  ( 1875 )  te  Paris [:]

→  https://books.google.nl/books?id=iOowAQAAMAAJ&pg=PA52  ]

[  en  werd  in  het  duits  vertaald [:]  < van-af  bz. 283 ~ 292 >

→  https://books.google.nl/books?id=jaImAQAAIAAJ&pg=RA1-PA288  ]

Hij  behandelt  daarin  2  citaten  van  Publ.Corn.  Tacitus  in  samen-hang [:]

[1]

« ( Usipi )  primum  a  Suevis ,  mox  a  Frisiis  intercepti  sunt  »

( Publ.Corn. Tacitus  • Dē  vita  et  moribus  Iulii  Agricolae ;  ¶ 28 ).

[2]

« Pars   Suevorum  et  Isidi  sacrificat »  

( Publ.Corn. Tacitus  • Dē   origine  et  situ  Germanorum ; ¶ 9 ) .

Gantrelle  meent  dat  het  hier  over  dezelfde  Sueven  ( Sueben / Zweven )  gaat .

Een  cohort  van  Usip(et)i  ( cohors  Usiporum )  deserteerde  uit  het  romeinse  leger  (  in  de zomer ;  annō  83 ) .   Zij  gingen  scheep  op  3  lichte  vaartuigen  ( tris  liburnicis ;  liburnica ( sing. ) ) .  Na  de  nodige  omzwervingen  langs  de  kust  van  Britannia , “weg-gezonden”  door  hun  onkunde  schepen  te  navigeren  //  zijn  ze  onderschept  ( gevangen  genomen )   door  eerst  Sueven  en  daarna  door  Frisii  ( “frisiërs”) , die  hen  voor  piraten  aanzagen  .

[  →  https://la.wikisource.org/wiki/De_vita_et_moribus_Iulii_Agricolae  ;  ¶ 28 ]

Het  is  dan  logisch  om  aan  een  buur-volk  van  de  Frisii  te  denken ;  aan  de  over-kant  van  de  Noordzee  ( Oceanus  Germanicus ) .  

Opmerkelijk  is  dat  in  de  6-de  ₡  Sueven  ook  als  buren  van  Frisionen  worden  genoemd [:]

« Terror  et  extremis  Frisionibus  atque  Suevis  …  »  bij  Venantius  Fortunatus . ( apud  Gantrelle , 100 ) .

( ¿ toeval ? )

En  zelfs  in  de  Annal.  Vedast .  op  het  jaar  880  worden  de  Sueven  gezamenlijk  met  de  Menapiërs  genoemd  ( bz. 101 ) .

Heeft  Gantrelle  gelijk  met  zijn  identificatie  van  de  Suevi  ( Sweven )  als  buur-volk  van  de  Frisii  //  dan  past  het  andere  citaat  van  Tacitus  prima  bij  zijn  stelling  dat  bij  hen  ( een  deel  van  de  Sueven )  Isis  vereerd  werd ,  oftewel [:]  Nehalennia .

Men  bedenke  trouwens ,  dat  Corn.Publ. Tacitus  leefde  ( ca. 56 ~ 117 )   en  schreef ,  vòòr  dat  de  altaren  aan  Nehalennia  werden  gewijd  (!)  [– voor  zover  wij  die  nu  kennen –]  .  Het  is  dus  goed  mogelijk ,  dat  de  ( plaatselijke  [?] )  Isis-cultus  langs  de  Zeeuwse  ( en  Belgise )  kust  pas  later  vanuit  Rome  een  officiële  status  verkreeg   (–   en  zo-doende  de  naam  Nehalennia  op  Romeinse  altaren  vereeuwigd  kon  worden  (  / vereeuwigd  is  geworden )  –) .

Gantrelle  was  niet  de  eerste  die  samen-hang  veronderstelde  tussen  Nehalennia  en  Isis .  Reeds  vòòr  hem  wees  Johann  Wilhelm  Wolf  ( 1817 ~ 1855 )  op  de  frappante  “gelijkenis” .  Hij  schreef al  in  1848   (-  al  redenerend  vanuit  “een  Romein” -) [:]

«  Das  Bild ,  die  Attribute ,  kurz  der  ganze  Charakter  beider  Göttinnen  konnte  ihm  [ →  der  Römer  ( de  Romein ) ]   nur  aufs  innigste  miteinander  verwandt  erscheinen .  »  ( bz. 27 )

[  →   https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bjb/article/view/23933/17658  ]  

(- opent  direct  een  pdf ( bestand ) -)

[  →  Die Dea Nehalennia  ]

En  2  ( twee )  jaar  daarvòòr  ( 1846 )  ook-al   Laurenz  Lersch  ( 1811 ~ 1849 )  [:]

«  (…)  Nehalennia  kommt  im  Lande  der  Bataver  mit  mehreren  Attributen  der  Isis ,  mit  dem  Schiffe ,  dem  Hunde ,  den  Früchten ,  dem  Mysterienschleier  vor .  »  ( bz.  115 )

[  →  https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bjb/article/view/20853  ]

Dit  onderwerp  behoeft  een  grondigere  aanpak  en  een  uitgebreidere  behandeling  dan  ik  hier  nu  kan  leveren .   Dat  is  voor  een  volgende  keer  of  voor  een  ander .

Volgens  Lauren  Hackworth  Petersen  was  het  de  romeinse  keizer  Caracalla  die  “aan  Isis”  dezelfde  religieuse  rechten  ( “wettelijke  status” ) toekende  als  ieder-andere  romeinse  godheid

[  →  http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/oxfordhb-9780199935390-e-128  ]  

Treffens  het  thema   “verwante  icono-grafie”  [:]

van  zowel  Isis  Pelagia  als  van   Nehalennia  zijn  er  afbeeldingen  waarin  zij  getoond  worden   met  de  ene  voet  op  het  voorsteven  van  een  schip .

(0053)   Leave a comment

 

Nehalennia   (07)

 

Met  dit  mistige  weer  past  wel  een  (blog-)pōsting  die  er  toe  dient  de  mist  te  laten  optrekken  waar  Nehalennia  in  is  gehuld .

1

Toch  zal  dat  niet  èèn-voudig  zijn  //  want  niet  alle  facetten  “van  haar”  heb  ik  hier  ( tot-nu-toe )   kunnen  behandelen .   En  niet  èèn  van  de  minste  raadsels  is  [:]  

¿  hoe  leg  ik  het  element  nehal-  uit  (?) .

Zoals  eerder  gepoogd  is  uit  te  leggen ,  kan  deze  naam  ( Nehalennia  )   niet  als  “puur  latijn”  beschouwd  worden  [:]  het  verraadt  door  haar  schrijf-wijze  een  herkomst  uit  een  ( oorspronkelijk )  andere  taal  dan  de  latijnse .   Ander-zijds  [:]  de  naam  is  compleet  geïntegreerd   in  de  “romaanse  wereld”   ( geassimileerd  als-het-ware )   [:]  rest  van  de  tekst  is  in  het  ( klassiek-) latijn  (–  met  uitzondering  (soms )  van  een  aantal  “vreemde”  ( niet-latijnse )  namen  van  dedicanten  ( die  haar  eer  bewezen )  –)   èn  de   naam-zelf   is  aangepast  aan  het  schrijf-systeem  van  de  Romeinen ,   zodat  zij  ( als  [ ingeburgerde ]  Romeinen )   de  ( vreemde )  naam  konden  schrijven  en  ( opnieuw )  uitspreken .

.

¿  Maar  (¿)  hoe  kan  je  dan  bepalen  wat  de  oorspronkelijke  “betekenis”  van  deze  naam  is ,  en  uit  welke  (  oorspronkelijke )  taal  het  stamt ?

Daarnaast  moet  een  gevonden  betekenis  beantwoorden  aan  de  beeld-taal  die  de  wij-altaren  aan  Nehalennia  tot  expressie  brengen ;  oftewel  [:]  elkaar  complementeren  (–  of  op  zijn  minst  [:]  “elkaar  niet  tegen-spreken” –) .

Het  element  -ennia  hebben  wij  al  behandeld  [ →  0049 ;  https://naamgeografisch.wordpress.com/2016/12/07/0049/  ]  [:]   Het  is  het  pendant  van   -inne   als  in  het  woord  godinne .  

Maar  nu  [:]  nehal-  .   ¿  Hoe  gaan  we  dat  aan-pakken ?

Zeer  typisch  is  die  -h- .   Velen  hebben  dat  al  opgemerkt .   Vaak  wordt  hij  gewoon  “weg-geredeneerd”  .

Binnen  een  klassiek-latijnse  context  is  die  -h-  ( in  principe )  onbestaanbaar  (!) .    Toch  meenden   geschoolde  “beitelaars”   die  -h-  te  moeten  “schrijven”  ( “beeld-houwen” ) .    Het  duidt  erop ,  dat  deze  letter  een  wezenlijke  klank  representeerde  die  ècht  uitgesproken  werd  en  niet  zo-maar  weg-gelaten  kon  worden .

Let-wel  [:]  in  principe  onbestaanbaar .   Zo’n  midden-h-  kon  voorkomen  als  begin  van  het  2-de  deel  van  een  compositum  ( samen-stelling ) ,  zoals  prohibeo  ( pro-hibeo )   (  ik  belemmer ;  ik  verbied  ) .  

Als  wij  dus  naar  een  vergelijkbaar  woord  willen  zoeken  in  het  klassiek-latijn  //  mogen  we  verwachten ,  dat  een  pendant  daarvoor  juist  gèèn  -h-  heeft (!) .

Als  wij  verder  bedenken ,  dat  Nehalennia  onmiskenbaar  verbonden  is  met  de  scheep-vaart  //  is  het  niet  te  ver-gezocht  in  die  hoek  te  zoeken  naar  haar  betekenis .   En  speurt  men  vervolgens  tussen  de  nautise  (!)  woorden  //  dan  springt  er  èèn   met-name   in  het  oog  [:]

naulum .

Dit  woord  treft  men  wel-is-waar  juist  aan  bij  niet-klassiek(-latijnse )  auteurs  //  doch  qua  betekenis  kan  men  – wat  mij  betreft –   geen  treffender  woord   en  betekennis  “bedenken”  ( vinden )  [:]   (  vaar-loon ,  vracht ,  veer-geld  ) .  

Vermoedelijk  was  naulum  een  leen-woord  uit  het  grieks  [:]  ναυλον .

Laten  we  de  uitgang  (- zijnde  onderhevig  aan  de  verbuiging -)  weg ,  te-weten  -um  //  dan  krijgen  we  een  “vergelijking” [:]

naul-  (:)  nehal- .

¿  Zouden  zij  elkaars  corresponders  zijn ?

Kijken  wij  naar  de  icono-grafie  van  de  wij-altaren  voor  Nehalennia  //  past  het  “zinne-beeldende”  prima  [:]  gezeten  op  haar  troon  ( richter-stoel )  onder  de  schelpen-hemel   (–  of  met  haar  voet  op  de  vòòr-steven  van  een  schip –)   oordeelt  zij  over  goed  (–   verbeeld  in  de  mand  met  vruchten ,  en  de  de  cornu-copia  ( hoorn  des  over-vloeds )  –)   èn  kwaad  (– voorgesteld  door  de  hond ,  die  in  menige  mythologie  sym-bool  staat  voor  de  wachter  van  het  doden-rijk ;  vanuit  de  welse  taal  is  begrijpelijk  dat  een  “hond”  sym-bool  kon  staan  voor  de   (  zee )  en  dan  met-name  de   (  ontembare  zee )   als  huilende  hond  [:]  ( 12-de  eeuws )    gweilgi   –) .

En  de  connexie  met  de  keltise  talen ?

Opvallend  is  de  gelijkenis  met  bretons   neijal     (  vliegen ,  zwemmen,  drijven ) .

Als  het  schip  maar  bleef  drijven  en  de  juiste  koers  hield  ( richting  [ “over-zijde” ]  kust )  //  zal  het  veilig  de  over-tocht  hebben  kunnen  maken .  Dan  was  de  hond  getemd  en  de  “veer-geldin(ne)”  haar  geld  meer  dan  waard .

Ik  kijk  naar  buiten  [:]   het  is  nacht  geworden  en  het  mist  nog  steeds .

(0052)   Leave a comment

 

Veere

 

¿  Welke  samen-hang  is  er  tussen  Veere  (  haar  betekenis )  en   Nehalennia ?   Daar  kom  ik  nog  over  te  praten ,  deo  volente  ( DV ) .

Bij  het  onderzoek  naar  welke  betekenis  een  plaats(-naam)  ooit  had   //   is  een  vereiste  de  oudste  optekening(en)  van  de  naam   ( voor  die  plaats )   terug  te  winnen  uit  de  bronnen .

Die  “oudste  bron” is  meestal  niet  meer  vindbaar  //  om  de  simpele  reden ,  dat  de  bewoners  die  als  eerste(n)  een  plaats  van  een  naam  voorzien ,  die  naam  en  dat  feit  niet  optekenden .   Dit  ontstaans-proces  is  in  nevelen  gehuld .   Vandaar  dat  er  vaak  oeverloos  over  “de  historie  van  een  naam”   gefilosofeerd  en  gespeculeerd  ( zeg  maar [:]  gebakkeleid )   kan  worden .

Te-recht  staat  er  op  

[  →   https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Veere  ]

« De  Geschiedenis  van  Veere  begon  in  de  12e  of  13e  eeuw  als  gehucht  Kampvere » . (–  lees  in-plaats  Kampvere [:]  Campvere –)  .

//  Maar  zonder  bron (!) .  En  dat  komt  omdat  we  geen  oudste  bron  meer  bezitten ,  waarin  Veere  genoemd  wordt  als  “Kamp-vere” .   We  moeten  het  af-leiden  uit  andere  gegevens  ( die  zulks  aannemelijk  maken ) .

En  de  belangrijkste  reden  is [:]  dat  Veere  in  buiten-landse  talen  ( engels ,  frans ,  duits )  bekend  staat  onder  de  naam  “Kamp-veere”  ( Campvere ) .

Zij  zouden  dat  allemaal   onafhankelijk  van  elkaar  ( ! ? )   bedacht  kunnen  hebben  //  maar  zeer  waarschijnlijk  is  dat  niet .    Deze  talen  hebben  de  traditie  ( van  “Kamp-veere” )  langer  weten  vast  te  houden  //  omdat  de  naam  hen  minder  zei  (–  [:]  de  betekenis  van  de  naam  had  voor  hen  [ relatief ]  minder  “zeggings-kracht” ;   nl.  dat  er  minder  noodzaak  voor  hen  was  (-  zolang  de  buiten-landers  alleen  met  elkaar  bleven  communiceren -)  de  naam  aan  te  passen  aan  veranderde  omstandigheden [:]  dat  de  plaats  Kampen  ( op  Noord-Beveland )  of   – specifiker –  de  streek  Kamp    ( op  het-zelfde  eiland )  niet  meer  bestond(en) –)  .    Deze  realiteit  had  “geen  betekenis”  voor  ze  //  aangezien  zij  niet  zo  vaak  ( of  helemaal  niet )  met  het  veer  naar  de  over-kant  gingen  (-  //  maar  bleven  wel  naar  Veere  komen ,  als  zijnde  plaats  van  handel -) .

Dus  zonder  dat  wij  een  oudste  bron  kunnen  “over-leggen”  //  hebben  wij  er  van  uit  te  gaan ,  dat  de  vroegere  naam  voor  Veere [:]  “ Kamp-veere” was ;   de  plaats  van-waar  men  kon  over-varen  naar  Kamp(en)  op  Noord-Beveland  (–  de  naam  Kamper-land   houdt  de  herinnering  aan  die  voormalige  plaats / streek  nog  vast  in  zijn  naam –) .

De  ouder-wetse  naam  “Kamp-vere”  was  niet  onbekend  voor  de  plaatselijke  bevolking  //  maar  haar  gebruik  werd  gemarginalizeerd [:]  bij-voorbeeld  in  de  naam  voor  de  markante  verdedigings-toren  op  de  rede  van  Veere  [:]   Campveerse  Toren .

campveerse-toren-01

Wanneer  dus  in  de  loop  van  de  geschiedenis  een  deel  van  een  naam  “totaal  verdwijnt  en  dit  niet  staat  opgetekend  //  is  het   verre  van   èènvoudig  dit  feit  boven  water  te  halen .

* Camp-vere  >  Veere .

(0051)   Leave a comment

Nehalennia   (06)

Nu  kunnen  we  eventueel  het  part  NEHAL-   taal-vergelijkend  proberen  te  duiden .   Of  beter [:]   naar  de   beeld-taal   “kijken”  ( om  de  naam  te  leren  door-gronden )  en  pas  dààr-na  er-toe  over-gaan   of  wij  een  connexie  kunnen  leggen  ( vast-stellen )  naar  andere  talen (  een  taal-kundig  / –vergelijkende  analyze  te  maken ) .

De  beeld-taal  immers  gunt  ons  een  blik  op  “de  betekenis  waar  de  godin  voor  staat” [:]  voor  ons  ongewis  //  maar  wie  aan  haar  VSLM ,  was  zij  kenbaar  ( “door-zichtig”  / begrijpelijk )  en  voldoende  reden  om  haar  gunst  te  bewijzen .

Het  gemis  aan  een  vertaling  van  de  naam  Nehalennia  ( tevens  woord )  kunnen  wij  dus  enigszins  compenseren  door  “ons   een  beeld  te  vormen  van ,  waar  zij  voor  staat”  [;]  oftewel  ,  een  idee  krijgen ,  wat  zij  betekent .

dacinvs-liffionis-afb-in-lfj-janssen-03

[ uit [:]  LJF  Janssen ● De  Romeinsche  beelden  en  gedenksteenen  van  Zeeland  ( 1845 ) ]

[  =  Leonhardt  Janssen ( 1806  ~ 1869 ) ]

[  →  https://books.google.be/books?id=HAcVAAAAQAAJ  

(–  dit  is  het  deel  met  platen  dat  met  gewoon  zoeken  in  books.google.nl    onvindbaar  is  (!)  –  doen  ze  dat  soms  expres  ?  –)   [–   //  maar  het  tweede  deel  dus  wel  vindbaar  bij  books.google.be  (!)  –]

Voor  een  recentere  foto  van  het  origineel [:]

[    →     http://www.rmo.nl/collectie/zoeken?object=IDN+1   ]

[  →   http://www.rmo.nl/beeld/zoomit/Afdeling_Romeinen_NL/Nehalennia_altaar.jpg  ]

(0050)   Leave a comment

Nehalennia   (05)

Dus  nu  ( de )  rest  (!)  [:]  NEHAL – .

¿  Wat  is  daar  zo  moeilijk  aan ?

Nee ;   nog  niet .   We  lopen  te  hard  van  stapel .

Eerst  stil-staan  bij  die  onconventionele  (–  althans ,  vanuit  romeinse  optiek –)  -NN-   ( dubbel-n ) .   Die  spellings-wijze  is  niet  gebruikelijk  binnen  de  systematiek  van  het  klassiek-latijn ;  slechts  in gebruik  voor  namen  die  hun  oorsprong   hebben  in  een  andere  dan  klassiek-latijnse  taal ;  zoals   Porsenna  [ m. ! ]  –  een  etruskise  tyran  ( omstreeks  500 v.Chr. ) –    en   Brennus     – Gallise  aanvoerder  die  oprukte  tegen  de Romeinen  ( 387 v.CHr. ) –   .   Ik  vermoed ,  dat  deze  schrijf-wijze   van  dubbel-n   tot  functie   had  duidelijk  te  maken ,  dat  de  n  werkelijk  twee  keer  ( 2x )  gearticuleerd  ( uitgesproken )  moest  worden .  

Deze  combinatie  van  letters  ( NN )  verraadt  als-het-ware  zijn  trans-forme  karakter .   Boven-dien [:]   [ het ]  een  signaal-functie  heeft  //  aangezien  de  naam  anders  dient  te  worden  uitgesproken  dan  een  normale  klassiek-latijnse ;   en  waarvan  de  typise  spel-wijze  getuigenis  van  af-legt  //  doch  niettemin  aangepast  is  aan  het  klassiek-latijn  (- binnen  dat  systeem  “past” -)  en  er  op  duidt  dat  deze  namen  oorspronkelijk   in  een  andere  taal(-traditie)  thuis-horen .

//  Maar  dat  wil  niet  meteen  zeggen ,  dat  zij  (–  van-wege  deze  afwijkende  spelling –)    daarom  “niet- indo-europees”  zou(den)  zijn .   En  even-min  dat  zij  “keltisch”  of  “germaans”  zou(den)  zijn .    Zo  simpel  is  het  niet .

Posted December 21, 2016 by arvteg in Uncategorized

Tagged with , , , ,

(0049)   1 comment

 

Nehalennia   (04)

Dus  [:]

¿  hoe  bepaal  je  in  een  woord    – waarvan  je / men  de  betekenis  niet  kent  en  uit  een  taal  die  je /men  niet  kent –    de   syllabise  structuur   //  opdat  je  het  woord  op  juiste  wijze  kan  leren  opdelen  en  begrijpen   ?

Een  methode  is  [:]   patroon-herkenning   door  vergelijking  met  vergelijkbare  namen / woorden .

     1.   Wij  weten  dat  het  een  godin  is  (  //  want  staat  in  de  inscriptie [:]  dea ) ;

  1. dat  zij  dus  van  vrouwlijke  kunne  is ;  het-geen  ook  in  de  inscriptie  tot uitdrukking  komt  in  de  slot– a   ( in  de  < NOM. > )  [:]   < NOM. >   NEHALENNIA
  2. de  inscriptie  (ge)regeerd  wordt  door  latijnse  grammatica-regels [:]   DEAE  NEHALENNIAE   < ABL . sing. >
  3. dan-ook  verwacht  mag  worden  dat  de  morfologise  opbouw  aan  dezelfde  regels  onderhevig  zal  zijn [:}

Mits-dien  is  het   voor-de-hand-liggend   een  vergelijking  te  trekken  naar  latijnse  mythologise  figuren  als   Proserpina  en  Fortuna ,   die  morfologisch  doorzichtig  zijn [:]

PRO  ╪  SERP  ╪  INA   ;;     FORT  ╪  UNA   //

en  daarnaast  ook  gewone  persoons-namen ,  zoals

AGRIPP  ╪  INA  [f.]  ,  de  vrouwelijke  pendant  van  AGRIPPA  [m. !]  ;;

POMP  ╪  ONIA .

Op  vergelijkbare  wijze  redeneerde  H.  ( Hendrik )  Kern  ( 1833 ~1917 )   (-  in  de  Taal- en  Letterbode ,  jg. ( 1871 ) -)

[  →  https://books.google.nl/books?id=PXs_AAAAYAAJ&pg=PA89  ]  ( bz. 89 ~100 )

op  bz. 92 [:]

« Dewijl  we  weten  den  naam  of  titel  eener  godin  voor  ons  te  hebben ,  moeten  we  onwillekeurig  gissen  dat  het  laatste  gedeelte ,  ennia  enz. ,  wel  eens  overeen  kon  komen  met  ons  in ,  in  koningin  en  dergel . »

en  gaat  vervolgens  dieper  in  op  dit  suffix .   Zo  schrijft  hij  ( waarbij  betekenis-omschrijvingen  zijn  omgezet  naar  mijn  systeem )  [:]

« In  de  taal  der  Salische  Franken  ( Oudnederlandsch )  vindt  men  nia  regelmatig  achter  den  stam  gevoegd ;  dus  van  litu  ( lijfeigene )  litunia  ( vrouwelijke  lijfeigene ) ;  van  liudi   ( volk , persoon ) ,  liudinia   ( vrouw ) ;  van  stam  ambahta  ( ambahtia) ,  ambita   ( dienstman ) ,  ambahtania ,  ambitania ,  ook  ambahtonia ,  waar  de  slot-a  des  stams  reeds  in  o  is  overgegaan ;   van  hōreg ,   hōrog  ( een  horige )   komt   hōregania   ( hoorige  vrouw ,  dienstmeid ) .   In  het  Oudnoordsch  levert  âs ,  hemelgeest ,  het  vrouwelijke  âsynja  op ;   vargr ,  vargynja .  »

Hij  komt  zelfs  tot  de  slot-som  dat  de  verscheidenheid  aan  vormen  zelfs  verbiedt  in  ennia  iets  anders  te  zoeken  dan  een  afleidings-bestanddeel .   En  houdt  dus  nehal  over  dat  hij  verder  “ontleedt”  .

(0048)   Leave a comment

Clorinda

Er  is  trouwens  iets  merkwaardigs  aan  die  naam   Clorinda ,  dat  ik  nu  niet  onvermeld  mag  laten .  

Zij  “speelt”  in    •  La  Gerusalemme  Liberata   een  Saraceense  strijdster ;  en  derhalve  heidens ;   meer  specifiek  [:]   zij  is  de  dochter  van  de  Ethiopise  koning  Senapo   //  maar  met  een  blanke  huid ( !? )

Maar  haar  naam  klinkt  helemaal  niet  arabisch  ( saraceens )  noch  ethiopisch !

¿  Waar  heeft  Torquato  dit  karakter  dan  vandaan  ( uit  welke  bron )  ?

¿  Zou  hier  mogelijk  een  link  zijn  naar  ostro-gotise   of  langobardise  verhalen ,  die  in  noordelijk  Italië  in  het  “volks-bewustzijn”  levendig  waren  gebleven (?)   (¿)   èn    – omdat  deze  “germaanse  stammen”   tot  de  ariaanse  tak  van  “het  Christendom”  behoorden  –   //   in  de  ogen  van  het  Rooms-Katholieke  Paus-dom ,   zij   even-eens  als  heidenen  konden  worden  beschouwd  (?)   (-  der-halve   Clorinda   als-dan  gemakkelijk  in  de  rol  van  heidense  Saraceense  kon  worden  geschoven ?  -) .