Archive for September 2017

(0066)   Leave a comment

 

S.  Salvadore  de’  Greci   (vervolg)

Dan  is  het  niet  zo  vreemd ,  dat  men  deze  kerk  met  klooster  op  zijn  aller-fraaist  gestalte  wilde  geven .   De  auteur  heeft  het  zelfs  over  een  mozaïek-vloer ,  die   splendidissimamente  ornata  was .

« Vi  fece  dunque  edificare  vna  sontuosa  Chiesa  con  vn  magnifico  Monastero  dell’ ordine  del  detto  glorioso  padre  nostro  S.  Basilio ,  la  quale  poi  da  Ruggiero  secondo ,  e  primo  Rè  di  Sicilia ,  suo  figliuolo ,  fu  splendidissimamente  ornata  d’ vn  nobil  pauime(n)to  di  Musaico ,  serpentina ,  e  diaspro ,  con  varie  maniere  d agate ,  e  musaico ;  nei  quali  vi  si  vedeuano  varie  pitture  di  pauoni ,  &  altri  vccelli ,  &  animali ,  con  mirabil  artificio  lauorati , à  guisa  e  non  inferior  di  quello ,  che  si  vede  nella  Chiesa  di  San  Marco  in  Vinegia ;  e  la  cupola  maggiore  tutta  adorna  di  figure  di  fino  musaico :  &  iui  ancho  si  vedeua  vn  partimento  fra  la  naue ,  &  il  choro  assai  ricco  di  tauole  di  marmo ,  ornate  di  lauori  di  vermigli ,  e  rossi  porfidi  serpentine ,  e  di  musaico  di  vari  colori  ornatissime ,  e  non  contento  d hauerla  si  riccamente  ornata  la  volse  arricchire  di  terre ,  feudi ,  possessioni ,  e  grossissime  rendite ;  e  tra  l altre  gli  dotò  la  terra  di  Sauoca  con  tutti  i  Casali :  il  Salice ,  &  altre  Ville ,  e  feudi :  ordinando  per  suo  priuilegio ,  che  questo  Sacro  luogo  fosse  Capo  di  tutti  i  Monasteri ,  che  nella  nostra  Sicilia ,  &  Italia  professassero  la  regola  di  S.  Basilio ;  si  come  chiaramente  appare  per  suo  real  Priuilegio  in  lingua  Greca  dato  in  Messina  nell anno  6642 .  seco(n)da  la  consuetudine  de Greci  che  annouerano  dalla  creatione  del  Mondo :  nel  qual  priuilegio  si  vede  ancho ,  com  chiamò  dalle  parti  di  Calabria  vn  Sa(n)to  huomo  nominato  Luca  Abate  del  Monastero  di  Sa(n)ta  Maria  dell Hitria  in  Rossano ,  huomo  inuero  di  gra(n)  scienza ,  e  sanità ,  e  nelle  cose  diuine  molto  esperto ,  &  essercitato ,  qual  chiamò  per  gouernare  questo  gran  Monastero ,  e  fu  il  primo  Archima(n)drita ,  e  prelato ,  che  in  questa  sacra  Religione  fosse ;  il  qual  corruscò  di  gra(n)  santità ,  e  forse  per  la  diuotione ,  che  haueua  al  Sepolcro  de Santi  Martiri  Placido ,  e  Compagni  si  sepellì  nella  Chiesa  di  S.  Gio:  Battista  presso  il  sepolcro  di  detti  Sa(n)ti  Martiri ,  il  qual  era  sotto  l Altare  Maggiore  di  detta  Chiesa ,  &  insino  al dì  d hoggi  in  vna  cassa  di  marmo  vi  si  vede  l infrascritto  Epittafio  in  lettere  greche ,  [ … ]  »  

¿  Waarom  [ben  ik]  zo  uitvoerig  hierover ?

Ten  eerste  [1°]  blijkt  hier-uit  hoe  rijk  die  kerk  en  klooster  wel-niet  er  uit  gezien  moet  hebben [:]  de  mozaïek-vloer  deed  niet  onder  voor  die  van  de  San-Marco  in  Venetië  (Venezia)  (!!!) .

Ten  tweede  [2°]  wordt  hier  duidelijk  gesproken  over  een  koninklijke  oorkonde ,  uitgevaardigd  in  Messina ,  welke  opgesteld  is   in  het  grieks   en   – volgens  [grieks-]basiliaanse  tijd-rekening –   uit  het  jaar  6642  stamt .   Het  betreft  de  instelling  van  een  archi-mandritaat  (-  6642 =  1134  AD -) .

Daarmee  weten  we  nog  niet  hoe  de  naam  van  het  betreffende  klooster  dan  in  het  grieks  luidde  //  maar  krijgen  wel  een  idee  hoe  prestigieus  deze  instelling  werd  (-  en  [enig  idee]  van  haar  grote  belang  voor  ’t  grieks-basiliaans–gefundeerde  christen-dom -) .

Daarvan  is  tegen-woordig  helemaal  niets  meer  van  te  zien  (-  op  die  land-tong / tevens  haven-hoofd -)  .   Er  voor  in  de  plaats  is  een  fort  (SS.  Salvatore)  gekomen  en  een  groot  stand-beeld  voor  Maria  (!) .

Advertisements

(0065)   Leave a comment

 

S.  Salvadore  de’  Greci

Als  je  kritiek  hebt  op  anderen  //  moet  je  het  zelf  natuurlijk  wel  goed  doen .   Dat  is  lang  niet  ( zo )  eenvoudig .

Bij  het  klooster  op  de  land-tong / sikkel  van  Messina  heb  ik  zijn/haar  naam  in  het  (middel-eeuwse)  latijn  vermeld  [ →  0031 ] .

Natuurlijk  moet  zij  van-origine  in  het  grieks  gesteld  zijn  geweest  //  want  immers  [:]  zijnde  het  moeder-klooster  over  andere  (kloosters)  die  een  byzantijnse  rite  volg(d)en  (-  volgens  de  [monastike / monnikken-]  regel  (ordo)  van  Basilius  van  Caesarea  [- in  Cappadocië ;  thans  Kayseri  (in  Turkije) –]  -)  in-welke  het  grieks   – als  liturgise  taal –   in  zwang  was .

Dus  moeten  we  op  zoek  gaan  naar  hoe  het  klooster  in  het  grieks  heette .   Tegelijk(ertijd)  (-  al–zoekende -)  leer  je  ook  heel  wat  over  de  geschiedenis  van  dat  klooster .

Zo  is  er  het  verhaal  over  [:]  om  welke  reden  dat  klooster  gesticht  is .

Het  is  nuttig  om  daar  kennis  van  te  nemen  //  omdat  zij  prijs-geeft  welke  status  dat  klooster  wel-niet  verworven  had .   Bovendien  leer  jij  (je) ,   hoe  men  aan  die  naam  komt [:]  S.  Salvatore  voor  dèze  locatie  op  dèze   land-tong .

Als-zodanig  leeft  die  naam  daar  niet  meer  voort  //  maar  is  zij  overgegaan  op  die  van  het  fort  die  haar  plaats  ging  innemen :  Forte  del  [Santissimo]  Salvatore .   Het  klooster  is  toen  verplaatst  [ naar   waar ? ] .

Nog  eerst  iets  over  de  naam  zelf [:]  salvatore  betekent   ( redder , verlosser )  en  (-  binnen  een  christelijke  contekst -)  wordt  zij/hij  geacht  naar  Christus  te  verwijzen .

Daarnaast  is  er  een  historise  contekst [:]  hoe  het  gekomen  is ,  dat  het  klooster  zo  heet .   En  juist  in  dit  geval  (namelijk  Messina)  is  hier  voldoende  klaarheid  over ;   althans [:]  er  is  een  verhaal  [bekend] ,  die  de  historise  achter-grond  verder  inkleurt ;;  met  name ,  omdat  de  bevrijding  van  Sicilië ,  onder  het  juk  van  de  Saracenen  vandaan  //  in  Messina  aanving [:]    Brevis  historia  liberationis  Messanæ  a  Saracenorum  dominatu  per  Comitem  Rogerium  Normannum  factæ  a  Messanensibus  coactum .

Dat  werk  heb  ik  niet  gelezen  //  maar  wel  zoals  Silvestro  Marulí  (Maurolico)   abt  van  het  Cisterciënser  klooster  (S.)  Maria  di  Roccamadore –   het  verhaalt .

Nadat  3  Messinese  burgers  bij  Rogier  (Ruggiero)  in  Mileto  hun  nood  kwamen  klagen ,  dat  zij  zwaar  hadden  te   lijden  onder  de  overheersing  van  de  Saracenen  //  stelde  hij  (Rogier)  een  vloot  samen  om  de  stad  te (helpen)  bevrijden  (-  èn   mag  men  aannemen  [:]  met  hulp  van  Messinese  burgers ,  die  verwittigd  zullen  zijn  van  de  plannen ,  nadat  die  drie  weer   [- na  hun  geheime  missie -]  in  hun  stad   terug-gekeerd   waren-) .

« Ma  ritornando  à  Ruggiero ,  il  quale  de  Reggio  haue(n)do  raccolto  da  mille  e  cento  valorosi ,  e scielti  soldati ,  con  26. fra  Naui ,  Galeotte ,  e Vascelli  al  fin  peruenne  al  braccio  del  Porto  di  Messina ;  doue  hoggidì  vi  è  la  Torre  detta  la  lanterna ,  &  iui  sbarcato  vidde  verso  la  punta  di  detto  braccio  dodici  Christiani  appiccati  per  man  de  i  Saracini :   e  di  ciò  molto  ramaricatosi ,  s’inginocchiò  in  terra ,  e  mirando  verso  il  Cielo  fece  voto  di  fondare ,  e  far  edificare  il  quel  luogo  vna  Chiesa  dedicata  al  Saluator  del  Mondo ,  co(n)  vn  Monastero  dell’ordine  di  San  Basilio ,  nel  quale  s’havesse  à  far  continoue  orationi  per  l’anime  di  quei  dodici  defunti  come  doppo  fece  hauendo  ottenuta la  vittoria  della  Città ,  e  di  tutto  il  Regno . »

Hier  stop  ik  even  en  merk  het  volgende  op :

[1°] de  vuur-toren  wordt  hier  gewoon   lanterna  genoemd ;  zonder  enige  toevoeging  (-  dus  niks  geen  “del  Montorsoli” -) .

[2°] hij  (Rogier)  zag  op  die  land-tong  12  gehangene  christenen ,  het-welk  hem  deed  besluiten  een  eed  te  zweren  om  ter  hunner  gedachtenis  een  kerk  met  klooster  op  die  plek  te  zullen  bouwen  (-  hetgeen  later  ook  geschied  is -) .

[3°] Rogier  is  dus  de  stichter  daarvan .

[4°] aan  deze  plek  kan  men  – als  het  ware –   de  algehele  bevrijding  van  Sicilië  toeschrijven  //  want  vanaf  hier  “begon  de  victorie”  (-  en  dus  tevens  (de) verlossing -)  voor  het  hele  eiland .

Derhalve  kan  (-  op  basis  van  de  geschiedenis -)   salvatore   mèèr-duidig  worden  uitgelegd :   betrekking-hebbend  op

[1°] Christus / God ;

[2°] 12  gehangene  christenen  (als  geheel) ;  namelijk  dat  zij  (als  geheel)  in  gedachtenis  worden  gehouden  door  de  bouw  van  dèze  kerk  met  klooster ;  hun  nagedachtenis  (- in  de  vorm  van  een  kerk  met  klooster -)  is  als  symbool  te  verstaan  voor  de  redding  van  Sicilië  (-  onder het  juk  van  de  Saracenen  van-daan -) ;

[3°] Rogier ;  de  (werkelijke)  stichter  van  deze  kerk  en  klooster ;  tevens  “bevrijder  van  Sicilië” .

____________

Silvestro  Marulí   Historia  sagra  (intitolata)  Mare  Oceano  di  tutte  le  religioni  del  mondo .  [ Messina :  (Nella  Stamparia  di)    Pietro  Brea .  1613 ] ;  bz. 63   70 ] .

[  →  https://books.google.hu/books?id=jtwPd2hD96cC&pg=PA63  ]

 

(0064)   Leave a comment

 

 

Archimandritato  del  SS.  Salvatore  in  Lingua  Phari

Er  is  namelijk  een  lange  traditie  waarin  het  sikkel-vormige  schier-eiland  van  Messina   als   Lingua  Phari wordt  aangeduid   (- in  het  latijn  uit  de  vroege  Middel-eeuwen -) .

Deze  naam  vind  je  niet  vermeld  op

[  →  http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_di_San_Raineri  ]

inmiddels  omgedoopt  tot

[  →  https://it.wikipedia.org/wiki/Braccio_di_San_Raineri  ]

//  maar  wel  is  die  “sikkel”  hier  fraai  van  boven-af  te  zien :

Messina_harbour_-_aerial_view

foto  (autore) [:]  Stefano  Barillà

Hoe  opmerkelijk  aan  deze  foto ,  is ,  dat  juist  de  vuur-toren  “buiten  beeld  is  gevallen” .    Dit  is  niet  zo  vreemd  //  want  die  plek  valt  nog  steeds  “binnen  defensie” .

Hoe  strategisch  die  plek  wel  niet  is  //  kan  men  deels  afzien  aan  deze  (foto)  [:]

[  →  http://www.panoramio.com/photo/8402435  ]

Het  gebouwtje  dat  enigszins  uitsteekt  boven  de  rest  van  de  landtong  is  de  vuur-toren .

Hier  is  hij  te  zien  vanaf  het  water [:]

[  →  http://www.panoramio.com/photo/5656831  ]

Op  deze  land-tong  stond  ook  een  klooster  [:]  

Monastero  del  SS.  Salvatore  in  Lingua  Phari .

Dat  was  niet  zo-maar  een  klooster  //  maar  de  moeder (-klooster)  over  talrijke  andere  kloosters / kerken   – zo’n  60  in  getal –   verspreid  over  Sicilië   en  Calabrië ;  zij  was  de  zo-geheten   mandra ,  oftewel  Mater  Monasteriorum   ( moeder  van  kloosters ) .

En  deze  kerkelijke  organisatie   staat  bekend  als  [:]

Archimandritato  del  Santissimo  Salvatore

[  →  http://it.wikipedia.org/wiki/Archimandritato_del_Santissimo_Salvatore  ]

[  →  http://de.wikipedia.org/wiki/Archimandritat_San_Salvatore  ]

(-  en  waar  deze  gegevens  aan  ontleend  zijn -) .

Het  zeer  bizondere  aan  deze  organisatie  is ,  dat  zij  geworteld  is  in  de  byzantijns-kerkelijke  traditie .

En  dan-ook  in  een  christendom  dat  door  zijn  grieks-talige  achter-grond  dichter  bij  de  nieuw-testamentise  bronnen  staat .

Voor  de  aanleg  van  fortificaties  tijdens  de  regeer-periode  van  Karel  V  schijnt  het  klooster  afgebroken  te  zijn [:]

[  →   http://it.wikipedia.org/wiki/Forte_del_Santissimo_Salvatore  ]

Daar  staat  [:]

«  Per  ordine  di  Carlo  V  il  monastero  fu  demolito  e  ricostruito  in  altra  sede.  »

Bij  verordening  van  Karel V  werd  het  klooster  afgebroken  en  op  een  andere  plek  “herbouwd”.

Het  zou  goed  zijn  die  bronnen  daarvan  eens  voor  het  voet-licht  te  brengen  //  want  [:]   ¿ is  dat  soepel  verlopen ?

Het  opmerkelijke  is  namelijk ,  dat  de  Messinese  archiven  in  1679  naar  Spanje  zijn  vervoerd  en  tot-in  de  20-ste  eeuw  feitelijk  zijn  verdonkeremaand  geweest  (!!!) ;   en  nu  opgeborgen  zijn  in  het  archief  van  de  stichting  van  de   hertogen  van  Medinaceli  in  het  Palacio  Tavera  te  Toledo ,  aldus  [:]

[  →  http://de.wikipedia.org/wiki/Archimandritat_San_Salvatore  ]  .

(0063)   Leave a comment

 

 

La  Lanterna  di  Punta  San  Raineri

Een  andere  naam   voor  de  vuur-toren  in  recentere  tijd  is  :  

La  lanterna  di  Punta  San  Raineri .

[  →  https://books.google.nl/books?id=D3UalmaG7LkC&pg=PA77  ]

In  deze  beschrijving  (met  plaatje)  wordt  gezegd  dat  de  vuur-toren  op  een  schier-eilandje  lag  :  penisoletta  di  San  Raineri .   Boven-dien  merken  de  schrijvers  op ,  dat  het  gelegen  is  in  het  oostelijke  bastion  van  het  fort  Campana  (Forte  Campana) .   Daaruit  kan  je  afleiden  hoe  strategisch  deze  vuur-toren  is  gelegen [:]  om-wille  van  militaire  redenen  moest  hij  beschermd  worden  tegen  aanvallen  van  buiten-af .

Opvallend  is ,  dat  het  bastion  er  duidelijk  uit-ziet  als  van  andere  makelij .   En  aangezien  het  bastion  er-omheen  gebouwd  is

[  →  http://www.messinafortificata.it/fortificazioni-antiche/le-torri/lanterna-di-san-ranieri.html  ]

//  lijkt  het  mij  niet  uitgesloten  (-  ja ,  zelfs  waarschijnlijk -) ,  dat  de  “vuur-toren  zelf”  (-  zonder  de  opbouw  van  de  lantaarn  zelf  [uit  1857]  -)  wel’ns  ouder  dan  de  16-de   ₡  zou  kunnen  zijn  (!) .

Dat  strategise  belang  is  verder  af  te  zien  aan  een  platte-grond :

[  →  http://www.openstreetmap.org/way/167079168#map=17/38.19300/15.57370  ]

Hier  heet  de  vuur-toren  gewoon   Lanterna  di  San  Raineri .

En  kan  men  zich  afvragen :  ¿  wat  heeft  deze  heilige  (San)  Raineri / Ranieri   met  deze  plek  en  vuur-toren  te  maken ?

Ik  verwacht ,  dat  deze  vraag  niet  zo  makkelijk  (1-2-3)  opgelost  kan  worden  //  aangezien  men  daarvoor  een  waarde-oordeel  moet  vellen  over [:]  wie  hier  dan  bedoeld   zal  zijn .

Men  mag  een  verband  aannemen ( of  vermoeden )  met  (-  de  binnen  de  RK-kerk  heilig-verklaarde –)  Ranieri  Scacceri ( ± 1115/17 ~ 1160/1 )

[  →   http://it.wikipedia.org/wiki/Ranieri_Scacceri  ]

//  maar  het  precize  ervan , kan  ik  niet  beoordelen .

Hoe  dit  ook  zij [:]  ook  de  naam  voor  de  vuur-toren  waarbij  gerefereerd  wordt  aan  ene  Reinier  (san  Ranieri)  (-  wiens  verering  zich  concentreert  rond  Pisa  (!)  -)   //  zal  niet  de  oudste  naam  voor  de  vuur-toren  zijn  geweest   ///  want  in  de  12-de  ₡  stond  het  schier-eiland  bekend  onder  de  naam   Lingua  Phari    

(-  waarover  straks  meer  -) .

(0062)   Leave a comment

La  Lanterna  del  Montorsoli :

¿  gerestaureerd  of  geruïneerd  ?

Die  naam  van  Lanterna  del  Montorsoli ,  (- die  nu  standaard  in  gebruik  is   //  doch  ten-onrechte  -)  //  zal  pas  in  de  16-de  ₡  of  later  zijn  opgekomen  (-  //  want  Montorsoli  is  geboortig  uit  die  eeuw -) .   Vòòr  die  tijd  moet  de  vuur-toren  natuurlijk  anders  geheten  hebben .

In  de  vertaling  van  Remigio  Fiorentino  (1573)  van  Fazello’s  “historie  van  Sicilië”  ( « in  lingua  Toscana » )  heeft  deze  geen  specifike  naam :

«  Quiui  al  mio  tempo  è  stato  vna  fortezza  da  Carlo  V.  Imperatore ,  con  marauiglioso  artificio,  e  da  questa  per  fino  al  gombito  di  detto  braccio ,  oue  è  la  torre ,  che  fa  lume  al  mare ,  ch’ è  stata  rouinata  l’anno  MDLVI,  si  stende  il  lito  (…)  »

Er  staat  rouinata   ( geruïneerd ) ,  alsof  in  1556  de  vuur-toren ,  die  “licht  aan  de  zee  gaf” ,  toen  tot  ruïne  is  geworden  (- zonder  aan  te  geven  wat  daarvan  de  oorzaak  zou  zijn  geweest -)  .

[  →   https://books.google.hu/books?id=_LtmErjkOhEC&pg=PA70  ]

[  →  https://books.google.hu/books?id=szE8AAAAcAAJ&pg=PA70  ]

Mogelijk  is  hier  sprake  van  een  (al  dan  niet  opzettelijke)   copie-  en/of  vertaal-fout :  dat  er  in-plaats   renouata   er   rouinata   van  is  gemaakt  //  want  dat  is  wat  er  in  het  origineel  staat :  restaurata :

«  (vbi  turris  ad  noctoru(m)  nauigantibus  lumen  extribuendu(m)  anno  sal.1556.  ex  quadratis  lapidibus ,  affabre  restaurata  est)  »  

(T.  Fazello    • De  rebus  Siculis  decades  duae .  1560 )

[  →  https://books.google.hu/books?id=e0Q3sFCh_l8C&pg=PA48  ]

Dat  Fazello  hier  duidelijk  bedoeld  heeft  te  zeggen   ( hersteld / gerestaureerd )  blijkt  duidelijk  uit  het  woord-gebruik  (binnen  con-text) ;   affabre  ( kunstig ) .