Archive for November 2016

(0047)   Leave a comment

 

Tancredi   (02)

 

De  beroemdste  Tancredi  is  (- wat  mij  betreft -)   ( “de” )  Tancredi  uit   Il  Combattimento  di  Tancredi  e  Clorinda  van  de  componist  Claudio  Monteverdi  [ gepubliceerd  in  1638  in  diens  8-ste  madrigalen-boek  //  maar  eerder-al  gemaakt  en  uitgevoerd ]  ,  waarvan  de  zang-tekst  ( libretto )  ( auteur ? )  gebaseerd  is  op  •  La  Gerusalemme  Liberata  ( “Jeruzalem  verlost”)  van  Torquato  Tasso  ( canto  XII , 52-62 ,  64-68 )  [ gepubliceerd  1581 ]  over  de  Eerste  Kruis-tocht ( 1096~1099 ) .

Al  bij  aanvang  van  dit  “drammatise  zang-stuk”  (-  een  juiste  genre-indeling  voor  dit  werk  is  niet  eenvoudig  te  bepalen  ;   ¿ was  het  bedoeld  als  onderdeel  voor  een  ( onuitgewerkte )  opera (?) -)   wordt  Tancredi  bij-name  genoemd ;  of  liever ,  gezongen [:]  Tan – credi .  

Spraak-technisch  wordt  het  dus  in  het  italiaans  in  twee  letter-grepen  opgedeeld [:]   Tan – credi  .   //   Maar  door  deze  ( syllabise)  opsplitsing  wordt  de  oorsprong  van  het  woord  en  daarmee  ook  haar  oorspronkelijke  betekenis  vertroebeld .

Die  wordt  inzichtelijk  als  men  het  woord  opdeelt  in  Tanc – redi ,  en  volgens  

[  →  https://en.wikipedia.org/wiki/Tancred  ]  /  

[  →  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tancred_(naam)  ]

terug-gaat  op  Tankrad  dat  gebaseerd  zou  zijn  op  thank-  (  gedachte  /  [ thought ] )   en  -rad  (  advies /  [ counsel ]  )   (– dus  “raad” –)   //  doch  zonder  enige  uitleg  of  verdere  bron-vermelding  .

Deze  “syllabise  verschuiving”  zal  om  èèn-of-andere  reden  èn  in   een  nader  te  bepalen  tijds-periode  zijn  voltrokken  om  de  naam  aan  het  ( toen-geldende )  “italiaans”  [ dat  in  historise  tijd  geen  uniforme  taal  was ]   aan  te  passen  ( als-het-ware  “in  te  bedden” )   //   zodat  de  naam  niet  meer  als  iets  eigen-aardigs  werd  aangemerkt  ( en  “gevoeld” )  .

Advertisements

(0046)   Leave a comment

 

Tancredi   (01)

 

Vòòr  ik  op  de  morfologie  van  deze  naam  in-ga  //  dient  te  worden  opgemerkt ,  dat  ook  deze  naam  een  trans-forme  taal-fase   moet  hebben  door-gemaakt .    Evenals  Nehalennia  is  deze  naam  geworteld  in  een  andere  ( gesproken )  taal-traditie  die  op  een  gegeven  moment  gecodificeerd  werd  ( “verschriftelijkt” )  in  een  taal  die  door-middel-van   een   [taal-] drager  ( “medium” )   (  bijv.  steen ;  papier &c. )  al  “geschreven”  werd ,  waarmee  als-het-ware  naar  de  toekomst  gecommuniceerd  kon  worden  (–  zolang  de  materiële  taal-drager  existent  is  [ blijft  bestaan ]  èn   (af)gelezen  wordt ;  en  tevens  begrepen  wordt –)  ;;   de  ooit-eens  gesproken  tekst  als-het-ware  gemummificeerd  werd .

Dat  zij  in  een  andere  taal  is  geworteld  //  wordt  duidelijk  bij  de  analyze  van  deze  naam [:]  wat  betekent  zij  (!)  en  van  welke  taal  moeten  we  daarbij  uitgaan  (?)   (–  ofte-wel  [:]  in  welke  taal  ligt  haar  oorsprong  (?) .

Daartoe  leze  men  de  volgende  pōsting .

Posted November 28, 2016 by arvteg in Uncategorized

Tagged with ,

(0045)   Leave a comment

Nehalennia  (03)

Uit  de  vast-stelling  dat   Nehalennia   als  een  Transform-Kelt-Romaanse  naam  is  op-te-vatten   //   wordt  tevens  duidelijk  dat  we  de  naam  in  de  eerste  plaats  als  “romeins”  dienen  te  behandelen [:]   dezelfde  Taal-/Grammatica–regels  die  voor  het  klassiek-latijn  gelden   //   zullen  ook  van  toepassing   zijn  op  de  naam  van  de  godin ;   derhalve  < NOM. >  Nehalennia ;   in-feite   een  intern-gereconstrueerde   NOM.  ( = nominativus )   (–  op  basis  van  een  ABL . -sing . –) .

Stil-zwijgend   wordt  deze  denk-stap  telkens  overgeslagen  als  we  het  over   Nehalennia   hebben   //   want  de   niet–in–die–vorm   over-geleverde  (!)   naam  is  toch  de  natuurlijke  gewone  naam  voor  de  godin (! ?) .    Ja  natuurlijk   //   maar  desondanks  nog  steeds  niet  in  èèn-of-andere  bron  terug-gevonden   (- voor  zover  ik  weet  [:]   mocht  dat  anders  zijn   //   hoor  ik  dat  graag -) .

Strikt-genomen  moeten  we  het  dus  steeds  over   < NOM. >  Nehalennia   hebben .

Met  het  teken   □   duidt  ik  aan ,  dat  de  naam  ( binnen  een  specifike  taal )  intern-reconstrueerd  is  (– conform  de  grammatica-regels  die  binnen  die  taal  heersen / functioneren –) .

¿   Even-zo  is  het  met  de  morfologie  van  de  naam  gesteld [:]   in  welke  onder-delen / elementen  mogen  of  kunnen  we  de  naam  opdelen ?

En  meteen  zien  we  een  wijd-uitèèn-lopende  waaier  van  meningen .   En  dat  is  deels  te  wijten  aan  het  taal-systeem  van  de  Romeinen   //   want  “dubbel-zinnig” .   Je  kan   Nehalennia   lezen  als   Neha – lennia   //   maar  ook  als   Nehal – ennia .    ¿  Wie  zal  het  zeggen ?    Aan  een  Romein  kunnen  wij  het  niet  vragen ;   en  de  huidige  Zeeuw  kent  de  naam  enkel  “van  horen  zeggen” (-  //   maar  niet  van  een  Romein -) .

Deze   “dubbel-zinnige  morfologie”   ( niet – èènduidige  morfologie )    laat  zich  mooi  illustreren  aan  ( de  naam )   Tancredi .

(- zie  daarvoor  de  volgende  pōsting / blog-post -)

(0044)   Leave a comment

Nehalennia  (02)

 

Nog  niet  wil  ik  ingaan  op  de  interpretatie  van  de  naam  Nehalennia  [:]  “waar  zij  echt  voor  staat” .  

Het  is  namelijk  goed  om  de  redenering  op  te  bouwen  en  te  laten  zien  welke  “problemen” / welk  begrip   nodig  is  om  die  naam  te  doorgronden .

Zo  is  het  goed  te  beseffen  dat  Nehalennia  niet  als  zonder-meer  keltisch  mag  worden  beschouwd  /  bestempeld  //  want  “ingeburgerd”  in  latijnse  context .    De  naam  moet  dus  ook  door  een  “latijnse  bril”  bekeken  worden .   Doch  is  niettemin  geworteld  in  “een  keltise  taal”.

Derhalve  is  de  naam  Transform-Kelt-Romaans [:]  geworteld  in  een  keltise  taal  //  maar  desondanks  ècht  romeins  ( romaans )    (-  onder  de  namen  van  de  dedicanten  vinden  we  velen  die   romeinse  namen  dragen  -)  //  dòch  is  die  naam  getransformeerd  overgeleverd .

Volgen  we  deze  redenering  //  dan  is  de  “kelticiteit”  van  de  naam  een   indirecte .

Niet  keltisch  zonder-meer .

[–   net-zo-min  als  dat  ik  Kerkhof  heet  –]

 

Maar  nu  de  vraag [:]  

¿ waarom  weet  ik  zo  zeker ,  dat  de  naam  Nehalennia    – ondanks  haar  latijnse  inbedding –   een  taal-historise  band  heeft  met  een  [ niet  nader  gespecificeerde ]   keltise  taal  ?  

Daar-toe  is  nodig  dat  de  “oorspronk(elijk)-kelticiteit”  van  de  naam  aangetoond  wordt .

Daarvoor  zijn  (minimaal)  2  dingen  nodig [:]

(1°)   de  ( betekenis  van )  / de  naam  Nehalennia  begrijpen / door-gronden ;

(2°)   de  samen-hang  aantonen  van  die  naam   Nehalennia   “met  iets  keltisch” .

Maar  tussen  de  regels  door  kan  men  lezen ,  dat  ik  een  connexiteit  met  de  “germaanse  talen”  niet  uitsluit .   Ik  vermoed  namelijk  samenhang  met  ver-niel-en

(- zoals  ook  op  wikipedia  (d.d.  23 nov. 2016  )  valt te  lezen  [–   zonder  bron-vermelding [:]  heb  niet aan  die  tekst  bijgedragen  -)  –]   -)

//  maar  dat   is  moeilijker  aan  te  tonen  omdat  dit  element  sterker  verbonden  is  met  de  “[helle-]hond”  dan  met   Nehalennia   zelf ,  die  wel-is-waar  als  een  heerseres  onder  de  “wereld-koepel”  zetelt  (  om  te  oordelen )  //  maar  ook  vruchten  op  haar  schoot  “bewaart”  ( om  uit  te  delen ) .   Oftewel [:]  met   ver-niel-en   kan  je  deze  naam  niet  oplossen .   Is  er  slechts  èèn  aspect  van .   De  andere [:]  rijke  vruchten  uitdelen  ( “hoorn  des  over-vloeds” )  is  een  andere .   Dat  is  beeld-taal .

(wordt  deo  volente  vervolgd )

(0043)   1 comment

Nehalennia   (01)

Eigenlijk  zijn   alle    tot-nu-toe   gegeven  verklaringen  voor  de  naam  Nehalennia  problematisch ;   de  èèn  meer  dan  de  ander .

Het  is  vooral  de   beeld-taal   (- wysiwyg :  what  you  see  is  what  you  get -)  die  “beeld-bepalend”  zijn  voor  de  meeste  verklaringen .   Zij  leiden  als-het-ware  naar  de  juiste  betekenis(-vorming)  van  Nehalennia ;   namelijk [:]  welke  betekenis  heeft  zij  voor  degenen  die  haar  aanbaden  (?) ;    wat  wil  zij  uitdragen  (?) ;   wat  betekent  zij ?

Dat  is  een  voordeel  bij  deze  naam [:]   dat  zij  zich-zelf  illustreert .  

Althans  voor  wie  haar  begrijpt .

En  daar  zit  dan-ook  de  moeilijkheid .   “Begrijpen  wij  haar” (?)

De   beeld-taal   is  slechts  begrijpelijk  “voor  wie  haar  begrijpt” .

En  daarom  behouden  “de  magiërs  van  vroeger”  (  de  vroegere  taal-wetenschappers )  in  meer  of  mindere  mate  hun  waarde ;   namelijk ,   voor-zover  zij  de  “moderne  ziener / uitlegger”  ( taal-wetenschapper )  op  weg  helpen  een/de  juiste  verklaring  voor  de  naam   Nehalennia   te  vinden .

En  tòch  blijkt  het  niet  mogelijk  deze  “eeuwen-lange  discussie”  tot  een  ( goed )  [ ten-]einde  te  brengen  ;  namelijk [:]   door  de  naam  begrijpelijk  te  maken  voor  een-ieder  die  nu  leeft  (-  alsof  hij/zij  zelf  een  romein  (!)  zou  zijn  -) .

En  dat  is  meteen  èèn  van  de  redenen ,  waarom  telkens  “deze  discussie”  uit  de  hand  loopt [:]  

¿  in  welke  taal  staat  deze  inscriptie  opgesteld ?

De  context  waarin  de  naam  Nehalennia  voorkomt  is  het  latijn  uit  de  eeuw  waarin  deze   votief-stenen   gemaakt  en  opgericht  zijn .   Je  moet  dus  dìè  taal  kennen  om  de  inscriptie  te  kunnen begrijpen .   Als  jij een  kelt  bent  en  niet  het  latijn  machtig  bent  //  dan  heeft  die  inscriptie  totaal geen  waarde  voor  je  (- tenzij  een  ander  jou   er-over   informeert  wat  er  staat -) .

Met  andere  woorden [:]  de  “fundamentele  vraag”  « of  de  naam  Nehalennia  van  oorsprong  Germaans  is  (  … )  of  van  oorsprong  Keltisch  is  en  voortkwam  uit  het  Gallische  dialect  dat  de inwoners  van  de  zuidelijke  Nederlanden  in  de  Oudheid  spraken ,  »   is  niet  een  fundamentele  //  maar  een  foutive  ( “zinloze” )   ///  want de   inscriptie  staat  in  het  latijn  (!)  opgetekend .

Daarmee  is   niet  alles  gezegd .

De  naam  is  natuurlijk  wel-degelijk  in  een  andere  ( niet-romeinse )  taal  geworteld  //  maar  de  “culturele uiting” ( “inslag” )  ( schrift )  is  een  romeins-talige   [:]  de  taal-uiting  die  wij  hier  zien  //  is  de  wijze  hoe een  romeinse  “sculptor”  de  naam  “hoorde   en  haar  op-schreef” .   En  derhalve  – wat  ik  noem – trans-form .  

De  naam  Nehalennia  is  noch  germaans  noch  keltisch  //  maar   – zoals  ik  dat  bestempel –   Transform-Kelt-Romaans .    Inderdaad  “-Kelt-”  //  want  met  die  “groep  talen”  heeft  de  naam  de  meeste verwantschap .   En  binnen  die  groep  talen  is  dan-ook  ( grosso-modo )  de  “oplossing”  te  vinden  voor  de  juiste  uitleg  van  de  naam  (–  //  maar  dat  wil  niet  zeggen ,  dat  de  “germaanse”  talen  hier  geheel  buiten staan  [ //  want  een  verwante  taal-groep ]  -) .

Even-wel ,  de  verklaring  die  De  Stempel  geeft  //  overtuigt  even-min .

(–  Dat  is  misschien  iets  voor  een  volgende  keer –) .

Overigens  moet  bedacht  blijven ,  dat  het  zeker  niet  “iedereen”   ( « de  inheemse  bewoners  van  dit  gebied » )  was  ( waren ) ,  die  Nehalennia  vereerden [:]  het  waren  vooral  handelaren ;   en  zij  konden  van  verre  oorden  afkomstig  zijn .

Boven-dien  was  zij  van  hoge  status [:]  een  echte  godin .  En  zo  staat  het  ook  expliciet  op  de  inscripties [:]   DEAE  NEHALENNIAE .   Dit  is  geen  meervouds-vorm  //  maar  een  ABLsing. ( ablativus  enkelvoud )  (–  want  V.S.L.M.  ( Votum  Solvit   )  –)   //  oftewel [:]  [de  dedicant  heeft ]  gelofte  gedaan  ( ingelost )  aan  ( .. genoemde.. )  godin  (- er  wordt  ook  maar  èèn  godin  afgebeeld ;  op  een  uitzondering  na -)  ;   Libens  Merito )  gaarne  ( wel-willend )   en  met-reden [:]  want  hij  heeft  (-  mogen  we  aannemen -)   de  over-tocht  veilig  volbracht  ( “na  behouden  vaart” ) .

We  mogen  dan-ook  verwachten  dat  zij  “aan  de  overkant”  ( Engeland )  vereerd  werd  (-   ¿  of  werd  de  gelofte  pas  ingelost  na  een  retour-vaart (?) -) .