Archive for February 2015

(0022)   Leave a comment

Bredenstone ;    Devil ’s  Drop ;   Caesar ’s  Altar .

 

Die  eerst-genoemde  naam  is  degene  die  door  Lambarde  gegeven  is  aan  de  andere  (westelijke)  pharos  van  Dover :

 « There  stendeth  yet ,  upon  the  high  cliffe ,  betweene  the  Towne  and  the  Peere  (as  it  were)  not  farre  from  that  place  which  was  the  house  of  Templars ,  some  remaine  of  a  Tower ,  now  called  Bredenstone ,  which  had  beene ,  both  a  Pharos  for  comfort  of  Saylors ,  and  also  a   προφυλακή   (or  watch  house) ,  for  the  defence  of  the  inhabitants . »

(- geciteerd  naar  REM  Wheeler  (1929 : 40) :   Lambarde   • Perambulation  of  Kent .  (1596 : 158 ;  1701 : 163 ) -)

Er  stond  dus  op  de  klif  tussen  de  stad  en  de  pier   – niet  ver  van-daan ,  waar  het  huis  van  de  Tempeliers   (- ¿ een  type  kerk-gebouw ? -)  ooit  stond –   enig  overblijfsel  van  een  vuur-toren  (pharos) ,  ten  gerieve  van  “zeilers”  (zeelieden) ,  en  was  tegelijk  een   προφυλακή   (uitkijk-post)  ter  bescherming  van  de  inwoners  van  de  stad .

(…)  Camden  kent  voor  deze  gewezen  vuur-toren  ook  een  andere  naam   (- na  eerst  de  Doverse  kasteel-vesting  behandeld  te  hebben -) :

« On  the  other  cliff  …  there  are  remains  of  a  very  ancient  structure .   For  some  unknown  reason ,  it  has  been  called   Caesars  Altar ;   but  John  Twyne  of  Canterbury ,  a  learned  old  man  who  in  his  youth  saw  it  to  a  large  extent  intact ,  has  assured  me  that  it  was  a  Pharos  for  a  beacon  to  assist  nocturnal  navigation . »

(- geciteerd  naar  REM  Wheeler  (1929 : 40) :  Camden   • Britannia  (1607 :  243) -) .

De  hier  vermelde  naam   – Caesars  Altar –   suggereert  een  kerkelijk  verband .   En  even  opvallend [:]  ook  stond  er  in  de  nabije  omgeving  een  (soort ?)  kerk-gebouw .   De  her-interpretatie  als  een  “altaar”  kan  erop  wijzen ,  dat  die  vuur-toren  op  een  gegeven  moment  ook  als  zodanig  gebruikt  werd [:]   of  men  voor  de  scheep-vaart  de  “toren  liet  branden”  of  een  ander  soort  “brand-offer”  bracht  //  maakt  qua  effect  weinig  verschil  (- immers ,  een  vuur-“offer”  /  brand-offer  is  in  beide  gevallen  van  verre  zichtbaar -) .

Overblijfselen  van  deze  vuur-toren  werden  herontdekt  in  1861 ,  waar   William Clayton  verslag  van  deed  tijdens  de  vergadering  (10  januari  1862)  van  het  (engelse)  archeologise  instituut  (Archaeological  Institute)

Eerder-al  was  men  resten  tegen-gekomen  toen  men  fortificaties  op  deze  heuvel  aanlegden  in  1806 ,  en  waarbij  ook  de  vind-plaats  (site)  van  een  “tempel”   – een  kerk  van  de  Tempeliers –  werd  terug-gevonden .   Deze  “tempel-kerk”  (- althans  wat  er  nog  van  resteerde -)   werd  in  1854  door  Col.  [kolonel]  Fitzherbert  Grant  vrij-gelegd .

Op  de  Western  Heights  waren  de  overblijfselen  van  de  vuur-toren  bedolven  geraakt  onder  kalk  en  aarde  die  men  had  uitgegraven  bij  de  aanleg  van  singels  voor  de  bastions  //  maar  bij  het  aanleggen  van  de  fundamenten  voor  barakken  kwam  de  basis  (the  platform)  van  de  vuur-toren  weer  te-voorschijn  welke  hexagonaal (!)  van  vorm  was .   De  lengte-in-totaal  van  de  rest  was  20  “feet”  (- meer  dan  6 m. -) ;   het  was  vooral  een  klomp  aanèèn-geklitte  muur-rest .   Zij  werd  direkt  verwijderd  (- er  zat  haast  achter  de  werkzaamheden  //  want  men  was  bevreesd  voor  een  inval  door  Fransen  [napoleontise  tijd] -) .   En  een  deel  ervan  heeft  men  hergebruikt  bij  de  aanleg  van  een  kazemat.   (- zie  een  foto  ervan  in :  Wheeler  (1929 :  plaat  13  [tegenover  bz. 45] -) .

Bij  de  opgraving  van  1861  werd  het  metsel-werk  omschreven  als  [:]

« of  a  very  hard  reddish  concrete ,  and  flint ,  and  Kentish  rag-stone ,  with  tiles  placed  in  it  longitudinally . »

Edward  Knocker  (1862 :  bz. 48 [~ 51] )

Maar  men  was  niet  dieper  met  uitgraven  gegaan  dan  ± 12  (engelse)  voet .   En  men  concludeerde  dat  het  “platform”  hexagonaal  (zes-zijdig) (! ?)  was

« corresponing  with  the  pharos  in  the  castle  as  originally  constructed ,  and  the  width  of  the  front  side  of  the  hexagon  to  be  about  twelve  or  fourteen  feet . »

overèèn-stemmend  met  hoe  de   pharos  nabij  het  kasteel  geconstrueerd  was  (?)  //  maar  het  merkwaardige  is ,  dat  dìè  vuur-toren  in  de  basis  octagonaal  (acht-zijdig)  is .

Hasted ,  « The  Historian  of  Kent » ,   – dè  geschied-vorser  van  Kent ,  zoals  W  Clayton  hem  aanduidt –  //  noemt  de  heuvel  waar  deze  vuur-toren  op  staat [:]   Bredenstone  Hill ;   de-welke  behoorde  tot  de  “lordship  of  Bredon” ,  vallend  binnen  de  “vrijheid  van  Dover” ;  en  dat  het  ooit  toe-behoorde  aan  de  “commanderij  van  Swynfield ” .

 

Dat-laatste  suggereert  een  verband  met  de  tempel-ridders  die  op  deze  heuvel  ook  een  kerk  hadden .   De  fundamenten  ervan  zijn  goed  zichtbaar [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar_Church,_Dover ]

Het  bizondere  van  deze  kerk  is  de  typisch  ronde  vorm  van  het  “schip” .   Het  kenmerkt  “tempel-kerken”  die  door  Tempeliers  zijn  gesticht  en  deze  vorm  hadden ,  als  reminiscentie  aan  de  Geboorte-kerk  te  Jeruzalem .   Daarbij  moet  men  wel  bedenken ,  dat  na  de  terug-verovering  van  Jeruzalem  door  Saladdin  het  “christelijke  element”  geheel  uitgebannen  werd  (- PS.  dat  is  een  understatement -) .

De  Tempeliers  hadden  in  Engeland  veel  invloed  en  daarvan  getuigt  heden-ten-dage  nog  hun  hoofd-kerk  in  London :   de  Tempel-kerk  ( oftewel  de  Temple Church ) [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Church ] .

Nu  is  het  bizondere ,  dat  tijdens  die  sessie  van  het  “engelse  archeologise  instituut”  ( 10  janauari  1862 )  George  Petrie  (uit  Kirkwall)  (- en  tevens  corresponderend  lid  van  dat  instituut -)  aandacht  vroeg  voor  de  resten  van  een  “ronde  kerk”  (circular  church)  te  Orphir  op  Orkney(-eiland)  //  maar  van  enig  (mogelijk)  verband  met  de  Tempeliers  wordt  in  het  verslag  van  deze  sessie  geen  gewag  gemaakt ;  er  slechts  op  gewezen ,  dat  dit  het  enig-bekende  voorbeeld  is  in  “Noord-Britannië”  (North  Britain) .   Op  het  relaas  van  Petrie  kwam  een  reactie  van  (mister)  Tite ,  die  zei ,  dat  hij  niet  zo  lang  geleden  èèn  van  de  meest  interessante  kerken  van  dit  type  bezocht  had  in  Northampton [:]  de  Round  Church  (ronde  kerk) ;   welke ,  na  lange-tijd  verwaarloosd  geweest  te  zijn ,  gerestaureerd  zou  gaan  worden  door  (mister)  Gilbert  Scott ;  welke  tegelijk  zou  dienen  als  een  nagedachtenis  aan  de  Markies  van  Northampton ,  die  voorheen  president  was  geweest  van  dat  instituut .

.¿ Waarom  zo  uitvoerig  hier-over ?

Bij  de  ene   pharos   (bij  de  Dover-vesting)  staat  “kort  bij”  een  kerk  (St. Mary-in-Castro -)   //   terwijl  dat  bij  de  andere  even-zo  het  geval  is  (geweest) [:]  een  “tempel-kerk” .   Bij  de  ene  is  de  pharos  voor  een  deel  overeind  gebleven  //  terwijl  de  andere  “omver-gevallen”  is .   Over  hoe  en  wanneer  dat  dan  gebeurd  zou  zijn  //  heb  ik  geen  info .

Wel  is  bekend ,  dat  de  Tempeliers  volledig  uit  de  gratie  zijn  geraakt  (“bij  koning  en  paus”)  en  hun  bezittingen  geconfiskeerd  werden .

Als  de  vuur-toren  zowel  bekend  stond  als  “ Caesar’s  Altaar ”  en  (later)  als  “duivels-dropping”  [ van  iets ,  wat  naar  beneden  is  komen  vallen ]  “van  mortel”  (Devil s  Drop  of Mortar)   //  ¿ zou  dan  die  laatste  naam  verband  kunnen  houden  met  de  [in  latere  tijd]  als  duivels  vergeleken  Tempeliers ?

____________

Edward  Knocker   • An  account  of  the  Grand  Court  of  Shepway ,  holden  on  the  Bredenstone  Hill  at  Dover   [ London :  John  Russell  Smith .  1862 ] ;  bz. 48 [~ 51]

[ → https://books.google.nl/books?id=gd4HAAAAQAAJ ]

[ → https://books.google.nl/books?id=gd4HAAAAQAAJ ]

Advertisements

(0021)   Leave a comment

Pharos  (van  Dover)

 

Onder  deze  naam  staat  de  voormalige  Romeinse  vuur-toren  bekend  die  boven  de  Witte  Klif  staat  in  Dover .

Helemaal  juist  is  dat  niet  //  want  er  stonden  er   twee  (!) [:]  een  westelijke  en  een  oostelijke ;  de  ene  (- de  westelijke -)  op  de  “Westerhoogten”  (Western  Heights)  en  de  ander  op  het  terrein  van  de  burcht  van  Dover  (Dover  Castle)  naast  een  kerk  (- St. Mary-in-Castro -) .   De  locatie  van  die  betreffende  kerk  is  zeer  opmerkelijk  en  houdt   – mijns  inziens –   direct  verband  met  haar  functie  en  de  overdrachtelijke  betekenis  van  een  vuur-toren [:]   een  licht  in  het  donker  om  “verdwaalden”  “op  koers  te  houden”  en  richting  te  geven   (- […]  is  als  een  licht  in  de  duisternis -) .

[ → http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/St_Mary_in_Castro2.jpg ] .

Over  wanneer  beide  vuur-torens  gebouwd  zijn  //  is  veel  onduidelijkheid .   Het  kan  zijn ,  dat  zij  al  spoedig  na  de  invasie  (- van  43 AD -)  door  de  Romeinen  werd  opgericht  //  maar  even-zo-goed  ook  later .   Bekend  is ,  dat  er ook  nadien  nog  heel-wat  aan  verbouwd  is  geweest   (– ,  dat  deels te  maken  heeft  met  de  verschillende  functies  die  eraan  gegeven  werd :   klokke-toren  voor  de  naast-gelegen  kerk ;   opslag(- “silo”)  voor  buskruit ,  wacht-toren  (&c.) –) .

Mijn  indruk  is ,  dat  èèn  van  de  kanten  die  naar  zee  gericht  is  //  het  meeste  van  het  originele  uiterlijk  van  een  romeinse  vuur-toren  bewaard  heeft .

Boven  een  octogonale  basis   – waar  de  originele (?)  buitenste  stenen  bekleding  nog  zichtbaar  is –   zijn  4  lagen  te  onderscheiden  (- hier  aangegeven  door  4  verticale  balken -) ,  waarvan  3  met  dicht-gemestelde  “kijk-gaten” .   Per  “geleding”  springt  de  muur  een  stukje  in [:]

Rare view of the 1st Century Roman Pharos, Dover Castle, Kent, UK

De  bovenste  verdieping   – quasi  een  “bel-etage” –   heeft  ooit dienst  gedaan  als  klokke-toren  (- voor  de  ernaast  gelegen  kerk -) ;   dus  als een  soort  (vrij-staande)  campanile .   Vandaar  dat  de  structuur  van  de  “top”  van  de   pharos  hier  geheel  te-niet  is  gedaan .   Voor  het  eerst  wordt  van  klokken  melding  gemaakt  om  in  deze  toren  geplaatst  te  worden  (- voor  zover  nu  bekend -)  in  1252 ;   gegoten  in  Caterbury .

[ → http://www.dovermuseum.co.uk/Information-Resources/The-Collection/Roman-Pharos-Prints.aspx ]

Mortimer  Wheeler  [- REM  Wheeler -]  ( 1890 ~ 1976 )  beschrijft  “de  toren”  als  volgt  (bz. 31):

« Beneath  the  medieval  storey  the  Roman  tower  remains  to  a  height  of  43  feet ,  and  is  divided  into  four  stages . »

Van  de  eigenlijke  vuur-toren  is  dus  43  voet  (- 1  foot  =  0,3048  meter -)   – derhalve  ± 13  meter  in  hoogte –   “min-of-meer”  bewaard  gebleven .

Per  etage  klimt  de  toren  staps-gewijs  omhoog   – telkens  ingesprongen  met  30  cm.  (- aan  alle  zijden (!) -) – ,  waardoor  de  toren  naar  boven  toe   – als  een  soort  “telescoop” –   steeds  smaller  wordt .

Wheeler  gaat  ervan  uit  dat  er  in  totaal  8  geledingen  (etages)  waren  met   daar boven-op  een  borst-wering  (parapet)  (- alwaar  een  vuur  gestoken  kon  worden -)  en  komt  dan  uit  op  een  totale  hoogte  van  ongeveer  80  [engelse]  voet  ( =  ± 24  meter ) .

Zijn  reconstructie-tekening  (zie  bz. 32)  oogt   – naar  ik  meen –   betrouwbaar  //  maar  het  lijkt  mij ,  dat  de  achtste  etage  een  maatje  kleiner  geweest  moet  zijn  (- of  althans  zeker  niet  groter  [qua  omvang]  dan  de  7-de  laag -) .   En  hoewel  Wheeler  die  balustrade  niet  heeft  ingetekend  //  kom  ik  toch  op  een  enigszins  hogere  vuur-toren  uit  (- en  schat  hem  in  hoogte  uit  te  komen  op  tussen  zo’n  25 ~ 30  m. ;   met  eventueel  een  9-de  en/of  ook  een  10-de  laag -) .   Belangrijk  is ,  dat  elke  etage  van  een  “kijk-gat”  is  voor-zien .   En  even  opvallend  is ,  dat  ook  elke  etage  doorsneden  wordt  met  een  tichel-laag .

Voor  het  verslag   van REM  Wheeler   • The  Roman  lighthouses  at  Dover  (1929) ;   zie

[ → http://archaeologydataservice.ac.uk/myads/copyrights?from=2f6172636869766544532f61726368697665446f776e6c6f61643f743d617263682d313133322d312f64697373656d696e6174696f6e2f7064662f3038362f3038365f3032395f3034362e706466 ]

Er  is  ook  een  andere  mening ,  die  zegt  dat  de  vuur-toren  een  konise  vorm  had .   Zij  wordt  gepropageerd  door  Kevin  Booth  (- “The  Roman  Pharos  at  Dover    Castle.” English   Heritage  Historical  Review  2013;  2(1),  8-21. -) .

[ →  noot  16   op de  web-zij  van  English  Heritage  bij  “meer informatie” :

http://www.pastscape.org.uk/hob.aspx?hob_id=467772 ]

De   datering van  het  object  is  een  lang-lopend  vraagstuk .

Het  meest  waarschijnlijke  acht  ik ,  dat  het  gelijktijdig  met  de  marine-haven  is  opgetrokken  //  ervan-uitgaande ,  dat  zij  in  de  eerste  plaats  een  militaire  functie  had  (- om  oorlogs-schepen  onder  “alle”  omstandigheden  de  marine-haven  voor  de   Classis  Britannica   [Britannise  vloot]  binnen  te  loodsen –) .   Dus  ergens  tussen  130 ~ 150 AD .

Zie  ook [:]

[ → http://doveruk.blogspot.nl/2011/11/saxon-church-and-roman-pharos-on.html ]

Posted February 23, 2015 by arvteg in Uncategorized

(0020)   Leave a comment

Pharus  Ordrans ;  Tour  Ordre

 

Met  deze  naam  duidde  de  (anonime)  schrijver  van  het  leven  van  St.  Folcwin   (- van  de  abdij  S. Bertijn ;   nabij  St.-Omer  (St. Omaars)  -)

[ →  http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Sint-Bertinus ]

de  vuur-toren  van  Boulogne (-sur-Mer)  aan ,  waar  de  bewoners  zelf  de  naam  Tour  Ordre  aan  gaven .

Ook  deze  in  oorsprong  romeinse  vuur-toren  heeft  (de  wisselvalligheid  der  tijden / )  “de  tijd”  niet  overleefd  //  maar  dankzij  een  dominicaner  monnik   – de  geleerde  Lequin –   heeft  B  de  Montfaucon  de “historie”  van  dit  gebouw  lichtelijk  (enigszins)  kunnen  (her)opbouwen  ( B  de  Montfaucon  1724 :  132 ~ 136 )

Mèèr  dan  80  jaar  geleden   – om  precies  te  zijn [:]  29  juli  1644 –   stortte  de  Tour  Ordre   op  klaar-lichte  dag  in-elkaar  //  nadat  zij  jaren  als  steen-groeve  had  gediend  voor  kopers  uit  omliggende  steden  en  hollanders (!) ;  en  bovendien  de  zee  haar  werking  had  doen  gelden  (- door  de  fondamenten  ervan  te  ondermijnen -) .

Overigens [:]  B  de  Montfaucon  neemt  aan ,  dat  de  naam  voor  deze  vuur-toren  terug-gaat  op  ( < )  Turris  Ordans  /  Ordensis   <   * Turris  ardens   ( brandende  toren ) .

 Clipboard01 --  PHARE  de BOULOGNE  --  06

(0019)   Leave a comment

Aegyptus

 

Al-lezende  in  het  supplement  van  De Montfaucon  (1724)  kwam  ik  een  passage  tegen  die  (- binnen  dit  verband [:]  namelijk  [over]  vuur-torens -)  eigenlijk  niet  aan  de  orde  is  //  maar  wel  het  vermelden  waard  (op  bz.  125) :

« D’habiles  gens  du  siecle  passé  ont  défendu  ce  grand  Poete  en  une  autre  maniere .   Ils  prétendent  que  quand  il  dit  que  l’Isle  de  Pharos  est  eloignée  d’une  journée  de  l’Egypte ,  il  entend  cela  du  Nil ,  qu’il  appelle  toujours  Ægyptus .

Le  sens  est  donc  selon  eux ,  que  l’Isle  de  Pharos  est  à  une  journée  loin  de  la  principale  embouchure  du  Fleuve  Ægyptus  qui  est  le  Nil ,  ce qui  est  vrai  selon  Herodote ,  qui  dite  que  c’est  celle  qui  coupe  le  Delta  en  deux  parties .   Je  pourrois  m’étendre  davantage  sur  ce  point ,  mais  comme  il  n’entre  qu’incidemment  dans  ce  discours ,  je  revient  à  mon  sujet . »

Dat  is  een  mooie  “cliff-hanger” [:]   je  hebt  meer  materiaal  om  een  bepaalde  mening  te  onderbouwen  //  maar  omdat  het  niet  het  eigenlijke  onderwerp  van  jouw  verhandeling  betreft ,  laat  je  ze  maar  achter-wege  (om  te  vermelden)  en  keer  je  je  op  je  schreden  terug  (- om  de  draad  [van  jouw  onderwerp]  weer  op  te  pakken  waar  je  mee  bezig  bent -) .

En  dat  terwijl  het  niet  om  een  “minor  issue”  gaat [:]   ¿  wat  betekent  (de  naam)   Egypte   en  waar  komt  die  naam  vandaan  [?]  [!] .

Je  laat  het  onderwerp  dus  gewoon  bungelen  //  terwijl  die-gene  suggereert ,  dat  hij  meer  materiaal  heeft  om  die  kwestie  te  beslissen .

Even  opvallend  is ,  dat  “op  wikipedia”  gèèn  van  allen  (- voor  zover  ik  nu  weet -)  die  kwestie  beslist [:]  het  onderwerp  wordt  niet-eens  genoemd  (!) .

Om  het  draai-punt  niet  te  missen [:]  het  lijkt  mij  meer  dan  waarschijnlijk  dat  Ægyptus  (Egypte)  de  rivier  de  Nijl   aanduidde  en  dus  ook  “betekende”  //  terwijl  wij  nu  het  begrip   Egypte  (meestal)  gewoon  gebruiken  als  aanduiding  voor  het  land  zelf  (in  staat-kundige  zin  /  verband) .

//  Maar   – moeten  we  eraan  toevoegen –   is  het  daarbij  van  belang  te  beseffen ,  dat  deze  naam  [waarschijnlijk]  een  [ in  oorsprong]  “griekse”  (!)  is .

Posted February 14, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with , ,

(0018)   Leave a comment

Turris  phari  Capreis

 

//  Maar  van  alle  eerder-genoemde   faro’s   (- behalve  dan  de   Stenen  Baak -)   is  er  geen-èèn  blijven  staan .

Hetzelfde  lot  onderging  de  vuur-toren  op  het  eiland  Capri ,  waar  Suetonius  over  geschreven  heeft   ( →  B.  de  Montfaucon  1724 :  131 )  [:]

« Et  ante  paucos  quam  obiret  dies ,  turris  phari  terræ  motu  Capreis  concidit . »

Enkele  dagen  vòòr  de  dood  van  (keizer)  Tiberius  stortte  de  “vuur-toren”  van  Capri  in  door  een  aard-beving .

Opvallend  is  hier ,  dat  phari  niet  los  in  de  zin  van  ( vuur-toren )  gebruikt  wordt  //  maar  in  combinatie  met   turris   ( toren ) ;   ( toren  van  vuur-toren )   lijkt  dus  niet  bedoeld  te  worden  //  doch-wel  ( vuur-toren ) . Klopt  deze  ziens-wijze  //  dan  dient   phari   begrepen  te  worden  als  ( vuur ) ;   en  even  opmerkelijk [:]   naar  klank  verschillen  beide  woorden  niet  zo  heel  sterk :   “var~”  /  “far~”  (:)  vuur .

Die  betekenis  ( vuur )  /  ( brand )  is  die  welke  ook  in  [vroeg-]middeleeuwse  latijnse  bronnen  voorkomt [:]   als  het  gaat  om  kerken  (en  hun  torens)  die  in  brand  staan .

Gregorius  (van  Tours)  gebruikt  het  op  die  manier  (– vertaald  in  het  frans  [ uit  het  latijn ]  –) :

« Ils  mirent  le  feu  à  l’Eglise  de  S.  Hilaire ,  firent  un  grand  Phare ,  &  pendant  que  l’Eglise  bruloit ,  ils  pillerent  le  Monastere . »

(  →  B.  de  Montfaucon 1724 :  128 )

Posted February 14, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with

(0017)   Leave a comment

Stenen  Baak

 

Na  alle  faro’s  (vuur-torens)  is  het  prettig  om  ook  eens  een  èchte  vuur-toren  te  noemen .

En  we   zien   meteen  een  belangrijk  verschil  met  alle  voorgaande [:]   we  kunnen  het  object ,  waar  de  naam  naar  verwijst  zelfs  aanraken  //  want  zij  is  tot-op  de  huidige  dag  “in situ”  (op  zijn  plek)  aanwezig .

[ → http://nl.wikipedia.org/wiki/Stenen_Baak ]

Dit  is  een  belangrijk  voordeel  //  omdat  er  dan  geen  (- of  althans [:]   meestal  niet -)  discussie  hoeft  te  zijn  wat  als  referentie-object  is  aan  te  merken .

En  omdat  het  een  vuur-baak  betreft  (- een  door  mensen-handen  opgericht  bouw-werk -)  //  is  [het]  relatief  simpel  het  “in de natuur”  (natuurlijk)  terug  te  vinden   (- als  het  tenminste  nog  bestaat -) .

Echter [:]   wanneer  een  geografise  naam  naar  iets  natuurlijks  verwijst  //  is  het  vaak  de  vraag  “welk  stukje  natuur”  met  een  “natuurlijke  naam”  bedoeld  wordt

(- bij  een  opvallende  water-val  is  dat  dan  weer  niet  het  geval  //  maar  er  zijn  legio  voorbeelden ,  waar  de  situatie  geheel  anders  is -) .

Posted February 7, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with

(0016)   Leave a comment

Faro

 

Daarmee  weten  we  nog  niet  hoe ,  wanneer  en  door  wie  de  naam  ( / tevens  woord  )   Faro   als  aanduiding  voor  de  zee-straat  van  Messina  geïntroduceerd  werd .

Dat  zijn  ook  niet  eenvoudig  op  te  lossen  vragen ;  of  zijn  misschien  wel [:]   helemaal  niet  op  te  lossen  [vragen] .

Eèn  facet  is  wel  duidelijk  en  op-zich  al  belangrijk  genoeg  om  op  te  merken [:]   de  naam  is  niet  vanuit  het  (klassiek-)latijn  de  wereld  ingestuurd [!]   (- want  in  die  taal  heette  “die  straat”   Fretum  Siculum -) .

¿ Wie  hebben  er  dan  voor  gezorgd ?

Of  anders  gezegd :   ¿ wat  is  de  bron-taal  waarin  dit  woord  (- tevens  naam -)  tot  wasdom  is  gekomen ?

De  tot-nu-toe  oudste  vermelding  die  ik  voor  [de]  Faro  (- waarmee  de  Straat van Messina  bedoeld  wordt  -)  ken  //  is  van  relatief  recente  datum  (- en  vermeld  in  een  middel-eeuws–latijnse  bron -) [:]

13-de ₡   Phar~

[– met  het  teken  ₡  duid  ik  “eeuw”  aan –]

[– het  teken  ~  dient  om  aan  te  geven ,  dat  de casus  (naam-val)  variabel  is ;  en  hier  weggelaten  is –] .

[ → https://naamgeografisch.wordpress.com/2015/01/29/0015/ ]

De  begin-combinatie  Ph-  verraadt  onmiskenbaar  “griekse”  oorsprong  //  want  [griekse]  Φ / φ  werd  in  het  latijn  PH / ph ;   dus [:]   “ervoor  in  de  plaats  gezet”  (- werd  in  PH / ph  gesubstitueerd -) .

Dus [:]   redenerende  vanuit  het  latijn  staat  vast ,  dat   Faro  ( <   * Phar~ )  uit  “het grieks”  afkomstig  is .

Nu  is  het  verwarrende ,  dat  ook  de  vuur-toren  aan/ bij/ op  ( kaap )  Peloro  eveneens   Faro   heette .

En  er  waren  er  meer  in  Italië  die  zo  heetten [:]

    • in  Genova  (Genua) :   capo  di  Faro ;
    • op  een  zee-rots  ( scoglio )  buiten  Livorno :   Faro ;
    • nabij  Candiano  ( omgeving  Ravenna ) :   Faro   (- welke  volgens  Plinius  de  grootste  en  schitterendste  van  het  Romeinse  Keizer-rijk  was -) .

Zij-alle  waren  vuur-torens ,  die  voor  de  scheepvaart  “een  licht”  moesten  zijn ,  opdat  ook  in  het  duister  (- of  onder  welke  omstandigheden  [hoe-]dan-ook -)  een  veilige  haven  gevonden  kon  worden .

En  om  die  reden  (- vanwege  dezelfde  functie -)  werd  ook  de  toren   op   “de  berg  Peloro”  zo  geheten [:]

« Da  questa  causa  adunque ,  fu  posto  nome  Faro  alla  torre  del  monte  Peloro . »

De  schrijver  (- Tomaso  Fazello  (1573 : 57) -)  zegt  hier  dus  uitdrukkelijk  dat  de  betreffende  vuur-toren  op  de  berg  stond ,  hetgeen  een  “natuurlijke  plek”  is  //  omdat  het  (kunstmatig–aangestoken)  licht  zodoende  een  zo  ver  mogelijk  bereik  kon  hebben  (- en  dus  van  zo  ver-af  mogelijk  gezien  kon  worden -) .

Hij  vervolgt [:]

« La  qual  cosa  è  andata  tanto  auan[-]ti ,  che  ancora  l’ istesso  mare ,  che  percuote  nella  torre ,  si  chiama  per  abuso  il Faro ,  benche  sieno  alcuni  Greci ,  che  dichino ,  che  Faros  in  lingua  loro  vuol  dir  concorso  d’ acqua .   Il  che  s’ è  vero ,  non  abusiuamente ,  ma  con  bellissima  proprietà ,  e  molto  accommodatamente  è  stato  chiamato  Faro  questo  mare ,  per  cagion  del  concorso  delle  sue  acque . »

Hier  wordt  gewezen  op  een  alternative  verklaring ;  namelijk  dat  er  enkele  Grieken  zijn  die  zeggen  dat  de  naam  ( [een]  samen-loop  of  oploop  van  water )  betekent [:]  dus  waar  water  tegen-elkaar  opbotst .   En   voegt  de  schrijver  eraan  toe –    zo  is  die  naam  er  niet  “per abuis”  aan  gegeven  ///  maar  is  zij  juist  zeer  geëigend “die  zee”   Faros   te  noemen  //  omdat  het  (zee-)water  in  deze  zee-engte  hier  op  elkaar  stuit .

Het  is  dezelfde  zee-straat  waar  de  Scilla  (- een  zee-rots -)  en  Charybdis  (- een  zeer  gevaarlijke  maal-stroom -)  heersen .

Of  deze  door  Grieken  gegeven  verklaring  de  juiste  is  //  durf  ik  nog  niet  te  beamen ///  maar  àls  zij  klopt ,  moet  toegegeven  worden ,  dat  zij  een  zeer   toepasselijke   en   natuurlijke   is .

Tegelijk  levert  het  echter  als-dan  weer  een  omgekeerde  vraag  op [:]   ¿ hoe  kan  dat  woord  dan  ( vuur-toren zijn  gaan  betekenen ?

( wordt  vervolgd )

____________

Thomaso  Fazello   LHistoria  di  Sicilia .   [ Venetia :  appresso  Domenico ,  &  Gio.  Battista  Guerra ,  fratelli .  1573 ] ;   vertaald  uit  het  latijn  in  het  toscaans (!)  door  Remigio  Fiorentino ] .

Posted February 5, 2015 by arvteg in Uncategorized