Archive for January 2015

(0015)   1 comment

Regno  di  Sicilia  di  quà  dal  Faro ;   Regno  di  Sicilia  di  là  dal  Faro

 

Deze  twee  begrippen  hebben  betrekking  op  het  koninkrijk  Sicilië ,  dat  een  tijd  lang  uit  twee  delen  bestond [:]  aan  deze  (di  là)  en  gene  (di quà)  zijde  van  de  Faro ,  oftewel  de  Straat  van  Messina .   Dat  van  de  overzijde  (gene  zijde)  van  de   Faro   is  dus  hetgeen  wij  als  Sicilië  benoemen  //  terwijl  met  “aan  deze  zijde”  bedoeld  wordt  [:]   dat  gedeelte  dat  op  het  vaste-land  van  Italië  ligt  en  (later)  ook-wel  als  het  “koninkrijk  van  Napels”  werd  aangeduid .

Het  “koninkrijk  van  Sicilië”  omvatte  dus  mèèr  dan  alleen  Sicilië  (!) .

De  aanduidingen  verloren  hun  praktise  waarde  toen  Italië  één  staat  ging  vormen .

Het  gebruik  van  de  terminologie  “deze  en  gene  zijde  van  de  Faro”  is  geattesteerd  bij  de  huldiging  van  Karel  van  Anjou  (- graaf  van  Provence -)  tot  “koning van  Sicilië”  in  1266  (- ¿ 1265 ? -)  door  paus  Clemens  IV ;  waarbij  dat  koninkrijk  omschreven  werd  als  [:]

Regnum  Siciliæ  citra ,  &  ultra  Pharum .

[→ P. Giannone  (1753 :  [dl. 2] 171 + 519 ) ]

Mogelijk  was  deze  formule  al  eerder  gebruikelijk  (- nl.  in  1130  door  anti-paus  Anacletus  II -) :

[ → http://it.wikipedia.org/wiki/Faro_di_Messina ]

( wordt  vervolgd )

____________

Pietro  Giannone   • Istoria  civile  del  regno  di  Napoli ;  deel 2 .   [ Haia  ( = Den  Haag ) :   A  Spese  di  Errigo-Alberto  Gosse  e  Comp. .  1753 ] .

Advertisements

Posted January 29, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with ,

(0014)   Leave a comment

Faro  (di  Messina)

Dit  is  de  naam  die  met  name  in  “de  Middel-eeuwen”  gehanteerd  werd  voor  de  zee-straat  tussen  Calabrië  en  Sicilië  in .

Bij-voorbeeld  door  Giovanni  Boccaccio ( 1313 ~ 1375 ) ;   • Esposizioni , c.  VII (i) ,  § 19 :

« è  uno stretto  di  mare  pericolosissimo  [[ … ]]  chiamato  il  Fare  di  Messina .   E  dicesi   «fare»   da  «pharos» ,  che  tanto  suona  in  latino  quanto  «divisione» :  e  per  ciò  è  detto  «divisione» ,  perché  molti  antichi  credono  che  già  l’isola  di  Cicilia  fosse  congiunta  con  Italia … »

[ → http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/index.php?vox=018250.htm ]

Bizonder  is  dat  Boccaccio  hier  tevens  een  poging  tot  etymologiseren  zich  getroost  //  waarbij  hij  een  connexie  maakt  met   een  ingrijpende  geologise  verandering :  het  ontstaan  van  de  zee-straat  zelf .

Hij  leidt  het  woord  fare   (- een  uiterst  gevaarlijke  zee-straat -)  af  van  pharos  //  maar  ter  uitleg  betrekt  hij  het  (klassiek-)latijn  erbij (!) .   Hij  geeft  er  dan  een  “klinkende  betekenis”  « scheiding »  aan  //  en  stelt  hem  zo  in  staat ,  te  wijzen  op  een  zeer  belangrijke  geologise  gebeurtenis ;  namelijk  dat  er  bij  “de  antiken”  verhaald  wordt ,  dat  Sicilië  ooit  aan  het  vaste-land  van  Italië  vast-geplakt  zat  (- en  later ,  er  van  af  gescheiden  is -) .

Hij  probeert  hier  een  taal-historise  “(re)constructie”  met  geologie  te  verbinden  (- dat  op  zich-zelf  zeer  interessant  is -)  //  maar  schiet  daarin  tekort   [–  //  want  hij  verklaart  bijv.  niet  waarom  de  zee-straat  bij  klassike  auteurs  als  Fretum  Siculum  wordt  aangeduid  en  hoe  hij  aan  die  latijnse  betekenis  komt –] .

( wordt  vervolgd )

Posted January 23, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with , , , ,

(0013)   Leave a comment

Farao

 

Onder  dit  nummer  een  nieuwe  aflevering  van  deze  blog  te  verzorgen  //  is  lastig .   Daarom  onderbreek  ik  de  reeks  enigszins  en  kies  voor  een  woord / naam  dat   – naar  ik  meen –   wel  in  dit  rijtje  past  //  maar  tegelijk  ook  een  buiten-beentje  is   (- want  geen  geo-grafise  naam -)  [:]   farao ,   de  egyptise  potentaat / dictator  die  in  de  Bijbel  het  toon-beeld  is  van  “het  kwaad” .

¿ Waarom  hoort  hij  hier  thuis ?

Dat  is  van-wege  het  (door  mij)  vermoede  verband  met  φαρος  ( pharos  /=/  faros ) .

Ik  zal  vast  niet  de  eerste  zijn ,  die  de  (mogelijke)  connexie  tussen  beide  heeft  opgemerkt  //  maar  opmerkelijk  is  wel ,  dat  deze  ziens-wijze  als  ondeugdelijk  wordt  afgeschilderd  (- want  blijft  onvermeld -) .

De  (interne)  spanning  die  de  wiki-pagina’s  opleveren  //  laat  zich  mooi  illustreren  aan  de  hand  van  de  nederlandse  tekst-versie .   Daar  valt  te  lezen 

[ → http://nl.wikipedia.org/wiki/Farao ] :

« Farao  is  de  titel  die  wordt  gebruikt  om  koningen  of  koninginnen  (met  goddelijke  status)  van  Boven en Beneden-Egypte  vanaf  ongeveer  1500  voor  Chr.  aan  te  geven.   De  term  is  afgeleid  van  de  woorden  per aa,  hetgeen  Groot  Huis  ofwel  paleis  betekent.   De  ‘per’  was  oorspronkelijk  het  domein  rondom  de  tempel  en  kon  tienduizend  hectare  of  meer  beslaan.

( … )

De  Egyptenaren  zelf  noemden  hun  koning  of  koningin  meestal  n.sut  (nesoet  vert.  koning).   In  de  late  tijd  werd  het  woord  paleis  (per ‘aa)  soms  overdrachtelijk  gebruikt,  zoals  men  ook  nu  bijvoorbeeld  het  Witte  Huis  zegt  als  men  de  Amerikaanse  president  (en  zijn  staf)  bedoelt.   Het  werd  in  het  algemeen  niet  door  Egyptenaren  zelf  gebruikt. »

Dus  men  gaat  uit  van  een  [oorspronkelijke]  betekenis  ( groot huis / paleis )  //  maar  de  term  zelf  werd  door  de  Egyptenaren  (in  het  algemeen)  niet  voor  hun  farao’s  gebruikt  (!) .

Leest  men  verder  :

« Vanaf  de  12e Dynastie van Egypte  komt  het  woord  in  een  beleefdheidsformule  voor  “Groot  Huis ,  moge  het  leven, welzijn en gezond wezen“,  maar  opnieuw  enkel  ten  aanzien  van  het  koninklijk  paleis  en  niet  de  persoon . »

« De  vroegste  gelegenheid  waar  pr-`3  als  specifiek  gericht  tot  de  mannelijke  bewindvoerder  wordt  gebruikt  is  een  brief  aan  Amenhotep IV  (Akhenaten ,  die  circa  1353 – 1336  v.Chr.  heerste),  gericht  aan  ‘Farao,  alle  leven,  welzijn  en  gezondheid!.[4] »

Op  de  engelse  web-zij  kan  men  hetzelfde  lezen  (- alleen  uitgebreider -)

[ .→ http://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh ] .

Nu  kennen  de  meesten  van  ons  de  titel  farao  uit  het  Oude  Testament .   Duikt  men  in  de  ontstaans-geschiedenis  van  dit  “geschrift”  //  komt  men  uit  in  een  minstens  even  ingewikkelde  receptie-geschiedenis  als  de  “homerise  teksten” .   En  hier  geldt  even-zo-goed  ( als  daar )  een  pas-op-de-plaats :  pas-op  ( caveat )  [!]  u  nadert  een  taal-historisch  moeras  (- ¿ waar  kan  ik  (veilig)  staan  en  waar  niet ;  en  hoe  kom  ik  er  (veilig)  door-heen ? -) .

Iets  van  deze  problematiek  klinkt  door  op  de  engelse  web-pagina :

« By  this  time,  the  Late Egyptian  word  is  reconstructed  to  have  been  pronounced  *par-ʕoʔ  whence  comes  Ancient Greek  φαραώ  pharaō  and  then  Late Latin  pharaō. »

En  komt  iets  van  het  knel-punt  aan  het  licht :

¿ hoe  kom  ik  van  een  woord  in  het  Oude  Testament  naar  de  reële  [ historise ]  egyptise  wereld ?

Men  gaat  er  blijkbaar  vanuit ,  dat  een  “oud-grieks”  woord  een  “laat-egyptisch”  woord  (- dat  zus-of-zo  werd  uitgesproken -)  “zijn  plaats”  heeft  “ingenomen” .   Gesubstitueerd  zal  ik  maar  zeggen .

Maar  feitelijk  (her)kennen  we  het  woord  als  “iets  oud-grieks”  (- aldus  de  engels-talige  wiki-pagina -) .

¿ Valt  het  u  ook  op  dat  men  meer  in  algemeenheden  gaat  schrijven  //  dan  specifiek  aan  te  geven :   ¿ welk  grieks ?   en   ¿ hoe  is  dat  proces  verlopen ?

Een  duidelijkere  aanwijzing  krijgen  we  op  [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Siamun ]

Hier  wordt  gesteld  dat  deze  farao  ( Siamun )  als  eerste  de  titel  van  farao  kreeg  toebedeeld  in  direkte  connexie  met  zijn  functie  als  koning .   Voordien  had  het   woord   pharaoh  (sic !)  alleen  betrekking  op  zijn  “hof-houding” .

En  eindelijk  krijgen  we  een  tekst-bron  aangereikt ,  waarop  men  deze  mening  baseert :   de  Annalen  van  de  priesters  van  Amon   (- gevonden  te  Karnak -) .   Het  betreft  een  inscriptie  (- fragment  3B -) .

Deze  Annalen  werden  voor  het  eerst  gepubliceerd  door  Georges  Legrain  ( 1865 ~ 1917 )  en  zijn  opnieuw  tegen  het  licht  gezien  door  Jean-Marie  Kruchten ;   zie  daarvoor  als  hors d’ oeuvre / appetizer / voorafje :

[ → https://books.google.nl/books?id=NLkgM6j0BvoC ]

Dan-nog  blijft  de  vraag

¿ hoe  is  de  verhouding  tussen  dat  egyptise  woord  (- vermeld  in  die  annalen  van  de  priesters  van  Amon -)  en  het  grieks  Φαραω ?

Vgl.  [ → http://en.wiktionary.org/wiki/pr_%CB%A43 ]

Op  de  engelse  wikipedia  noemen  “ze”  dat  griekse  woord  “oud-grieks”  //  maar  ècht  oud  kan  het  niet  zijn  van-wege  de  ω  [!] .   Deze  letter  is  pas   in  een  later  stadium   aan  het  “griekse”  αβ  ( =  alfa-bet(h) )   toegevoegd .

En  men  bedenke

(- zoals  te  lezen  is  op  [ → http://en.wikipedia.org/wiki/Omega ] -)  [:]

The  modern  lowercase  shape  goes  back   to  the  uncial  form  ,  a  form  that  developed  during  the  3rd  century  BC  in  ancient  handwriting  on  papyrus ,  from  a  flattened-out  form  of  the  letter  ()  that  had  its  edges  curved  even  further  upward.[4]

De  [kleine-letter]  unciaal  (– waaruit  de  ω  [ ō-mega ]  ontstaan  is –)   kwam  pas  gedurende  de  3-de  eeuw  in  roulatie ,  toen  er  op  papyrus  werd  geschreven  (!!!) .

Het  is  dus  van  het  grootste  belang  òòk  de  oudste  vermeldingen  voor  φαραω  (  /=/  pharaō )  te  verzamelen  //  opdat  de  vergelijking  even-waardiger  gemaakt  kan  worden .

¿ Heeft  “het  grieks”  werkelijk  een  egyptise  term  overgenomen  (?)  of  heeft  men  “binnen  zijn  eigen  taal”  (de  griekse)  naar  een  redelijk  equivalent–alternatief  gezocht  die  als  titel-aanduiding  voor  de  egyptise  “troon-houder”  (farao)  kon  dienen ?   Het  is  dan  mogelijk ,   dat  grieks-taligen  een  connexie  gelegd  hebben  met  φαρος  ( /=/  pharos )  die  als  licht-drager  als  even-beeld  voor  een  farao  kon  gelden ;   daarmee  tegelijkertijd  uitdrukking  gevende  aan  het  feit ,  dat  de  farao  zich  als  (zonne-)god  afficheerde  (- en  het  griekse  woord  hoeft  zelfs  helemaal  niet  in  de  egyptise  taal  geworteld  te  zijn  (!!!)   [als  woord]   (– maar  moet  wel  de  “betekenis overdragen” –)   -) .

Posted January 14, 2015 by arvteg in Uncategorized

(0012)   Leave a comment

Punta  del  Faro  /  Capo  Peloro

 

Zo  heet  de  kaap  in  het  italiaans .   Erg   “to-the-point”   is  die  eerste  naam  niet  //  want  een  “land-punt”  is  niet  helemaal  hetzelfde  als  een  kaap .   Een  kaap  rijst  immers  uit  zee  omhoog  //  terwijl  een  land-punt  slechts  op  neutrale  wijze  uitdrukt  dat  het  land  hier  ophoudt  (- en  “in  een  punt”  [ in  zee ]  eindigt -) .   Een  kaap  is  dus  veel  karakteristieker  en  men  kan  hem  al  vanuit  de  verte  zien   ( //  want  hoog  boven  het  water  uitrijsend -) .

Torre  Faro   – onder-deel  van  de  comune  van  Messina –   is  een  kleine  nederzetting  (± 2500  zielen)  op  de  (echte)  land-punt .

In  haar  naam  verwijst  zij  naar  èèn-of-andere  vuur-toren

(- zoals  ook  te  lezen  is  op :

 [ → http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Faro ]

//  maar  zonder  aan  te  kunnen  wijzen   waar  (?)   precies (!) -) .

De  huidige  mat  oorspronkelijk  42 m.  (- in  hoogte -)  //  maar  is  (waarschijnlijk)  zwaar  beschadigd  geraakt  door  de  aard-beving  plus  daarop-volgende  tsunami  van  28  december  1908 ,  waarna  zij  ingekort  werd [:]

[ → http://www.lighthousesrus.org/showSql.php?page=Med/Sicily ]

 Voor  het  weer-station  //  zie

[ → http://torrefarometeo.altervista.org/ ]

Niet  ver  daar-vandaan  bevindt  zich   (- dichter  aan  de  kust -)   Torre  degli  Inglesi   [letterlijk :]   ( toren  van  de  Engelsen ) ;   een  bouw-werk  uit  de  16-de  eeuw .   Ter-plaatse  heeft  men  geconstateerd ,  dat  er  eerdere  bouwsels  hebben  gestaan :   [1°]  iets  ongedefiniëerds  uit  de  3-de ~ 16-de  eeuw ;   en  [2°]  een  romeinse  toren  uit  de  1-ste  eeuw  vòòr  Christus ,  waarvan  men  niet  zeker  weet  of  deze  soms  de  romeinse  vuur-toren  is  geweest .

Vide / Zie :

 [ → http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2007GL032935/pdf ]

Deze”  romeinse  vuur-toren  wordt  mogelijk  bedoeld  door  Servius  Grammaticus   (- levend  eind  4-de  eeuw ~ begin  5-de  eeuw  [na Chr.] -)   in [:]   a  Columna  usque  ad  Pharon   ( Servius   ad  Aeneidos  iii ,  411 ) :


[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Punta_del_Faro ]

 

¿ Toch  vraag  ik  mij  af ,  of  er  niet  soms  een  andere  (eerdere)   [- zijnde  èèn-of-ander  baken -]   gestaan  heeft  hoger  op  de  berg  zelf  //  want [:]   van  verder-af  zichtbaar   (- als  zij  ten-minste  op  een  strategise  [- van  vele  kanten  goed-zichtbare  plek -]  is  opgericht -).

Opmerkelijk  is  dat  de   Messinesi   (- inwoners  van  Messina -)   de  kaap  kennen  onder  de  naam   Faro .

foto :  Giuseppe  Giacoppo

[ → http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fretum_Siculum.jpg ]

( wordt  vervolgd )

 

Posted January 8, 2015 by arvteg in Uncategorized

(0011)   Leave a comment

Faro  di  Messina  ( =  Straat  van  Messina )

 

 

Laat  ik  vooralsnog  de  vraag  onbeantwoord  of  de  vuurtoren  van  Alexandrië  (PHaros)  zijn  naam  ontleend  heeft  aan  het  eiland .

Men  bedenke ,  dat  de  naam  ook  elders  voorkomt ,  en  deze  zijn  interessant  genoeg  om  òòk  te  vermelden  en  te  onderzoeken .

JJ  Egli  (1872)  noemt  (s.v.  Messina ,  Strasse  von, )   een  vaar-water (!)  waarin  het  woord   faro   figureert :   Faro  di  Messina   (- //  maar  in  het  huidige  italiaans  gewoon  als  Stretto  di  Messina  wordt  aangeduid -) .

In  het  italiaans  betekent   faro   gewoon  ( vuur-toren ) .

We  mogen  dus  verwachten  dat  hier  ergens  een  vuur-toren  heeft  gestaan ,  waar-naar  de  zee-straat  is  vernoemd .   Deze  is  te  vinden  aan  de  noord-zijde  bij  de  in-/uit-gang  ervan :   (kaap)   Capo  di  Faro .   Maar  staat  er  tegen-woordig  niet  meer   (- Let-op :  ik  heb  het  hier  niet  over  de  huidige  vuur-toren  daar (!!) -) .

{- Hij / zij  moet  op  de  kaap  gestaan  hebben   (- en  niet  aan  het  uit-einde  van  de  land-punt -)  //  want  de  licht-straal  moest  van  ver-af  kunnen  worden  gezien  om  zee-lieden  die  in  het  donker  nog  op  zee waren ,  als-het-ware  “binnen  te  loodsen”   (- opdat  zij  de  ingang  van  de  zee-straat  konden  vinden -)  -]

Vreemd  is  dat [:]   een  zee-straat  die  vernoemd  is  naar  een  vuur-toren .   ¿ Was  dit  bouw-werk  dan  zò  beeld-bepalend ,  dat  er  zelfs  een  zee-engte  naar  vernoemd  werd ?

Waarschijnlijk  wel  //  maar  men  bedenke [:]   dat  zowel  aan  de  noord-  als  aan  de  zuid-zijde  zo’n   faro   (vuur-toren)  gestaan  zal  hebben .

(wordt  vervolgd)

Posted January 7, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with , ,

(0010)   Leave a comment

Île  de  Pharos

 

Zo  heet  op  z’n  frans  het  (vroegere)  eiland  waarop  de  vuur-toren  van  Alexandrië  ( Pharos  van  Alexandrië )  was  gebouwd .

[ → http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Pharos ]

Op  die  web-zij  staat  ook  dat  het  [franse]  woord  phare  voor  ( vuur-toren )  zijn  oorsprong  vindt  in  de  naam  van  dat  eiland .

Eigenlijk  is  dat  niet  zo  logisch  //  want  waarom  zou  dat  eiland  “Vuur-toren[-eiland]”  hebben  geheten ,  toen  er  nog   geen  vuur-toren  op  stond  (?) .

[– Mààr   – zou  je  kunnen  redeneren – :   dat  eiland  zou  ook  een  andere  betekenis  gehad  kunnen  hebben .   (- welke  dat  zou  zijn  //  wordt  echter  niet  aangegeven -) . ]

Deze  bevreemdende  (franse)  ziens-wijze  op   [– de  franse  versie  van –]  wikipedia  vindt  mogelijk  zijn  grondslag  in  een  opmerking  van  Bernard  de  Montfaucon  (1655 ~ 1741) :

« Cette  Tour  prit  bientôt  le  nom  de  l’isle :   on  l’appella  le  Phare . »

Hij  vervolgt  dan  met  hèn  de  les  te  lezen  die  een  etymologie  uit  het  grieks  voorstaan ;   met  name  Isaac  Vossius  (1618 ~ 1689)  moet  het  dan  ontgelden :

« Que  des  gens  qui  ne  lisoient  pas  les  Auteurs  Grecs  se  soient  ainsi  exercez   inutilement  à  tirer  ces  étymologies ,  cela  est  encore  moins  surprenant  que  de  voir  Isaac  Vossius  qui  lisoit  Homere ,  chercher  dans  la  langue  Greque  l’origine  de  Pharos ,  de  φαίνειν ,  luire ,  dit-il ,  vient  φωνερὸς  de  φανερὸς  φάρος ;  d’Homere ,  qui  dit :   [ … ] .

L’Isle  s’appelloit  donc  Φάρος  sept  ou  huit  cens  ans  avant  qu’il  y  eut  ni  tour  ni  fanal .   Cela  fait  voir  que  ces  étymologistes  de  profession ,  tirent  quelquefois  des  étymologies  sans  consulter  la  raison .

Il  est  donc  certain  à  n’en  pas  douter ,  que  le  Phare  d’ Alexandre  a  pris  le  nom  de  l’ Isle  de  Pharos .   Ce  nom  Egyptien  devint  depuis  appellatif :   on  appella  cette  Tour  le  Phare  d’ Alexandrie .  »

[De  Montfaucon  schrijft : ]   Zelfs  Isaac  Vossius  die  Homeros  heeft  gelezen ,  zoekt  zijn  verklaring  voor  Pharos  in  het  grieks  //  terwijl  hij  had  moeten  weten   – al-lezende  in  “zijn  Homeros” –   dat  “Homeros”  er  al  over  geschreven  had .

De  bewering  van  De  Montfaucon   – als  zou  het  eiland  al  700  à  800  jaar  eerder ,  vòòr  dat  er  op  het  eiland  sprake  was  van  een  vuur-toren  //  al   Φάρος   (Pharos)  geheten  zou  hebben –   is  echter  een  onbewezene  (bewering / stelling) .   Sterker  nog :  een  haast  onmogelijk  “feiten-dogma” [:]   ¿ Hoe-zo  zou  een  Egyptisch  eiland  ± 800  –  1000  v.Chr.  een  Griekse  naam  (Pharos)  gedragen  hebben ?

De  Montfaucon  redeneert  juist  tegen-draads :   hij  gaat  er  inderdaad  van-uit  dat  Pharos  een  egyptise  naam  was  (- zich  baserend  “op  Homeros” -)  (!) .

In  een  nederlandse  vertaling  luidt  de  passage  (- waar  De  Montfaucon  aan  refereert -) :

« [Menelaos :]   Een  eiland  ligt  daar  in  de  bruisende  zee ,  voor  de  mond  van  de  Nijl   – de  mensen  noemen  het  Pharos –   zover  uit  de  kust ,  als  een  schip  de  hele  dag  vaart ,  wanneer  een  fluitende  wind  in  de  rug  blaast . »

* [Homerus]   • Odyssee .   (vrtl.  MA  Schwartz)   [ Amsterdam :  Atheneum – Polak  &  Van  Gennep .  [2004] ;  boek 4  (bz. 65) .

En  hier  vinden  we  èèn  van  de  thema’s  waar  een  naam-kundige  (- en  meer  algemeen :  een  taal-kundige -)  zijn  licht  over  moet  laten  schijnen :

¿ in  welke  taal  vindt  een  bepaalde  geografise  naam  zijn  oorsprong ?

En  ook :

¿ Wat  zijn  de  oudste  optekeningen  die  wij  voor  een  geografise  naam  hebben ?

En  hier  specifiek :

¿ Hoe  moeten  wij  “Homeros”  beoordelen ?

Qua  tekst-inhoud  verwijst  het  ontegenzeggelijk  naar  “lang  vervlogen  tijden”  (- de  Myceens-Cycladise  cultuur -)  //  ¿ maar  zit  er  in  de  tekst  niet-ook  andere  materie  ingevlochten ?

De  receptie-geschiedenis  van  “Homeros”  is  een  uiterst complexe  en  [is]  (waarschijnlijk)  niet  van  tijds-gebonden  invoegingen  (interpolaties)  en  weglatingen  gevrijwaard   (- //  want  immers  het  “nationale  epos  van  de  Grieken”  //  terwijl  het  dat  oorspronkelijk  niet  was (!) -) .   Het  heeft  allerlei  “deuken”  opgelopen  tijdens  zijn  tijd-reis  naar  het  heden .   Van  de  verschillende  tekst-redacties  is  ons  iets  uit  historise  bron bekend  //  maar  veel-te-weinig  in-concreto   [ om  bij  “de  bron”  /  “verschillende  bronnen” (!)  te  geraken ] .   Dus  voor  “Homeros”  geldt  in  het  algemeen  een  groot  stop-teken :   caveat ;   pas-op (!) :   u  betreedt  glibberig  terrein  [ in  het  geval ,  dat  men  deze  bron  wil  gebruiken  voor  naam-kundig  bewijs  //  want :   ¿ van  wanneer  dateert  de  tekst-overlevering ?  ] .

____________

Bernard  de  Montfaucon   • Supplement  au  livre  de  l’ Antiquité  expliquée ;   deel 4 .   [ Paris : (…) .  1724 ] ;  bz. 128 .

Posted January 5, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with

(0009)   Leave a comment

Faros  op  Sifnos

 

Niet  alles  is  op  wikipedia  te  vinden .

F a r o s   op  Sifnos  is  een  vissers-plaatsje ;  nauwelijks  het  vermelden  waard   – zou  je  zo  denken – .

Toch  moet  er  ooit  een  vuur-toren  hebben  gestaan .

¿ Waar (?)   is  niet  goed  duidelijk .

Ludwig  Ross  (1840 , bz. 139) ,  die  het  eiland  bezocht  heeft  //  schrijft ,  dat  de  plek  die  men  daarvoor  uitgaf   (- waar  de  vuur-toren  ooit  zou  hebben  gestaan -)  //  niet  ongunstiger  had  kunnen  zijn   (- waar  JJ  Egli  (1872 ;  s.v.  Pharos ) ,  die  zijn  mening  van  L  Ross  liet  afhangen  //  dit  oordeel  veralgemeniseert  tot  diskwalificatie  van  de  plaatselijke  “traditie” -) .

Om  een  idee  te  krijgen  om  welke  plaats  het  nu  gaat  //  eerst  een  kaartje :

[ → http://www.sifnos.gr/index.php/en/our-island/villages.html ]

Voor  zijn  vertrek  naar  het  volgende  eiland  had  L  Ross  (1840 ;  I , 146)  nog  tijd  een  heuvel  te  beklimmen  westelijk  van  Faros  (op  Sifnos) .   Bij  de  kerk  gewijd  aan  Johannes  trof  hij  de  fundamenten  aan  van  een  ronde  toren .   Verderop  zag  hij  nog  andere  muren  en  kunst-matige  terrassen .   Verder  west-waarts  was  weer  een  andere  toren ,  opgebouwd  uit  blokken  wit  marmer ,  opgestapeld  tot  2 / 3  meter  hoog .   Er  zouden  meer  van  dat  soort  bouw-werken  langs  de  gehele  west-kust  aan  te  treffen  zijn .   En  ook  nog  op / bij  andere  plaatsen ,  waaruit  hij  concludeert  dat  dit  eiland   – meer  dan  de  andere –   met  wacht-torens  ter  verdediging  was  “bezet” .

Thans  worden  er  76  van  geteld   (- voornamelijk  daterend  uit  de  6-de  ~  3-de  eeuw  voor  Christus -) .   Zij  schijnen  ook  gediend  te  hebben  als  communicatie-netwerk  en  sinds  2003  wordt  op  de  zondag  van  pinksteren  dit  systeem  weer  tot  leven  geroepen ,  zo  meldt  ons :

[ → http://www.sifnos.gr/index.php/en/our-culture/archeological-sites.html ]

Er  vanuit-gaande  dat  Faros  op  Sifnos  in  zijn  naam  verwijst  naar  een  daar  ooit  hebben  gestane  vuur-toren   [ want  φαρος  =  (vuur-toren ) ]   //  moeten  we  het  antwoord  schuldig  blijven  op  de  vraag ,  waar  dat  bouw-werk  dan  gestaan  heeft .   Dus  zelfs , als  je  weet  wat  de  betekenis  van  een  bepaald  woord  is  //  kan  het  zijn ,  dat  het  referentie-object  onbekend  is  (voor  jou) .   Als-dan  heb  je  feitelijk  toch  een  probleem  //  want  een  essentieel  onderdeel  in  de  redenering  ontgaat  je   [ / ontbreekt ] :

¿ Kan  Faros / φαρος  wel  (vuur-toren )  betekenen  //  als  je  het  betreffende  [referentie-]object  niet  weet  op  te  sporen  (en  weet  te  localiseren)  ?

Dus :   Whats  in  a  name (?)   kan  heel  wat  meer  inhouden  dan  je  misschien  aanvankelijk  dacht .   Bij-voorbeeld :   een  zoektocht  naar  een  verloren-gegane  vuur-toren   (- ervan-uitgaande  dat  de  betekenis  voor   φαρος  =  (vuur-toren )  de  (enig)  juiste  is -) .

Tegelijk  is  het  dus  ook  een  speur-tocht  naar  die  betekenis .

____________

Ludwig  Ross   •  Reisen  auf  den  griechischen  Inseln  des  ägäischen  Meeres ;   deel 1 .   [ Stuttgart + Tübingen :   JG  Cotta’ schen  Buchhandlung .   1840 ] .

Posted January 3, 2015 by arvteg in Uncategorized